Hoppa över navigering

Information till förvärvare

I samband med beviljandet av avträdelsestöd har förvärvaren ingått en förbindelse som är i kraft så länge som avträdelsestöd betalas, dock alltid minst fem år.

Om förvärvaren inte infriar förbindelsen kan LPA driva in avträdelsestödets kapitalvärde av förvärvaren helt eller delvis.

Förvärvarens förbindelser

Beviljandet av avträdelsestöd har krävt att förvärvaren har förbundit sig att fortsätta odlingen eller renskötseln.

Beroende på sättet att genomföra avträdelsen och avträdelsetidpunkten kan förbindelsen gälla fortsättningen av odlingen och boendet eller renskötseln.

Om du har skaffat gården tillsammans med en annan förvärvare ska båda uppfylla förpliktelserna i förbindelsen. När det gäller makar räcker det dock med att den ena maken uppfyller förpliktelserna. Gården kan inte delas i någotdera fallet under den tid förbindelsen gäller.

Förbindelsens giltighet

Förbindelsen gäller så länge som avträdaren eller någon av avträdarna får avträdelsestöd, dock alltid minst fem år.

Tidpunkten för när förbindelsen börjar och slutar ser du i den kopia på förbindelsen som du fått. Om förbindelsetiden förkortas, meddelar vi dig om det separat.

Förbindelsen avbryts

Du kan avbryta förbindelsen på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som stöder gårdsbruk, jordbruk eller renskötsel eller av något annat godtagbart skäl. Om avbrottet varar längre än ett år, förlängs förbindelsetiden med motsvarande tid. Om du planerar att avbryta förbindelsen, kontakta LPA.

Om ansvaret för gårdsbruket eller renskötseln under avbrottet övergår till den som får avträdelsestöd, måste stödet i allmänhet avbrytas för motsvarande tid.

Infriandet av förbindelsen

Om förvärvaren inte infriar förbindelsen blir vi tvungna att driva in avträdelsestödets kapitalvärde av förvärvaren. Om försummelsen är ringa eller om det finns vägande skälighetssynpunkter kan LPA delvis eller helt avstå från att driva in kapitalvärdet.

Om du planerar åtgärder som enligt din bedömning kan strida mot förbindelsen, kontakta LPA på förhand. Vi kan då ge ett överklagbart förhandsbeslut om huruvida den planerade åtgärden strider mot förbindelsen eller inte och vilka följder för kapitalvärdet åtgärden eventuellt har.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig