Hoppa över navigering

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen är lagstadgad och omfattar alla dem som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade.

De anhöriga har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen, om förmånslåtaren vid sin död hade en obligatorisk LFÖPL-försäkring eller om försäkringen hade upphört för mindre än tre år sedan. Om försäkringen hade upphört på grund av att den försäkrade beviljades full invalidpension, kvarstår rätten till ersättning från grupplivförsäkringen i fem år efter att försäkringen upphörde.

Ersättning betalas inte om

 • förmånslåtaren innan han eller hon avled hade börjat få ålderspension eller förtida ålderspension enligt LFÖPL
 • förmånslåtaren avled efter den kalendermånad då han eller hon fyllde 68 år.

Du kan få grupplivförsäkringsersättning från endast ett system. Om du får ersättning från en grupplivförsäkring på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, kan du inte få ersättning från LPA.

Vem har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen?

Ersättning betalas till den försäkrades make/maka (registrerat partnerskap jämställs med äktenskap) och barn under 22 år.

Som sambo har du rätt till ersättning, om du bodde i gemensamt hushåll med den försäkrade och du och den försäkrade har eller har haft ett gemensamt barn eller ett avtal om inbördes underhåll som fastställts av en myndighet. En sambos LFÖPL-försäkring jämställs med ett avtal om inbördes underhåll.

Utöver den försäkrades egna barn kan följande ha rätt till ersättning:

 • makens/makans barn, om maken/makan är barnets vårdnadshavare
 • barn utom äktenskap, som förmånslåtaren enligt domstols utslag eller ingånget avtal är skyldig att försörja.
 • annat barn vars utkomst förmånslåtaren har sörjt för.

Så fastställs ersättningen

Grupplivförsäkringsersättningen är en engångsersättning som består av

 • ett grundbelopp
 • barntillägg och
 • olycksfallstillägg.

Ersättningsbeloppen fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både LFÖPL-försäkrade och arbetstagare.

Grupplivförsäkringsersättningens grundbelopp

Den försäkrades ålder vid dödsfallet Grundbelopp 2018 Grundbelopp 2019
–49 16 550 16 720
50 15 460 15 620
51 14 360 14 510
52 13 230 13 370
53 12 140 12 270
54 11 070 11 190
55 9 960 10 060
56 8 870 8 960
57 7 830 7 910
58 6 670 6 740
59 5 580 5 640
60– 4 610 4 660

Barntillägg

7 460 € per barn

Olycksfallstillägg

50 % av grundbeloppet och barntillägget sammanlagt.

Exempel:

En 50-årig LFÖPL-försäkrad person avlider på grund av olycksfall. Ersättningstagare är den efterlevande maken och två barn. Till den efterlevande maken betalas ett grundbelopp på 15 460 euro med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 7 730 euro. Den efterlevande maken får alltså totalt 23 190 euro.

Dessutom betalas till båda barnen ett barntillägg på 7 460 euro, med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 3 865 euro. Vardera barnet får en ersättning på 11 595 euro. Om det inte finns någon efterlevande make delas grundbeloppet med barn- och olycksfallstillägg jämnt mellan barnen.

Så ansöker du om ersättning från grupplivförsäkringen

 1. Fyll i ansökan om grupplivförsäkring

  Du kan be om hjälp med att fylla i ansökan av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst: Kontaktinformation.

 2. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan skicka ansökan

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig