Hoppa över navigering

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen är lagstadgad och omfattar alla dem som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade.

De anhöriga har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen, om förmånslåtaren vid sin död hade en obligatorisk LFÖPL-försäkring eller om försäkringen hade upphört för mindre än tre år sedan.

Om förmånslåtaren har avlidit före 1.1.2020 och försäkringen hade upphört på grund av full invalidpension, kvarstår rätten till ersättning från grupplivförsäkringen i fem år efter att försäkringen upphörde.

Ersättning betalas inte i följande fall:

 • Förmånslåtaren hade före sin död börjat få ålderspension enligt LFÖPL eller sådan förtida ålderspension enligt LFÖPL som beviljats före 2014. Partiell ålderspension är inte hinder för att få ersättning.
 • Förmånslåtaren avled efter den kalendermånad då han eller hon fyllde 68 år.

Du kan få grupplivförsäkringsersättning från endast ett system. Om du får ersättning från en grupplivförsäkring på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, kan du inte få ersättning från LPA.

Vem har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen?

Ersättning betalas till den försäkrades make/maka (registrerat partnerskap jämställs med äktenskap) och barn under 22 år samt i vissa situationer till den försäkrades sambo.

Som sambo har du rätt till ersättning, om du bodde i gemensamt hushåll med den försäkrade och minst ett av följande villkor uppfylls:

 • Ni har eller har haft ett gemensamt barn.
 • Det gemensamma hushållet hade fortgått oavbrutet i minst fem år omedelbart före den försäkrades död. Detta villkor gäller om dödsfallet inträffat 1.1.2020 eller senare.
 • Ni hade ett avtal om inbördes underhåll som fastställts av en myndighet. En sambos LFÖPL-försäkring jämställs med ett avtal om inbördes underhåll.

Utöver förmånslåtarens egna barn kan följande ha rätt till ersättning:

 • den äkta makens och den registrerades partnerns barn vars vårdnadshavare den äkta maken eller den registrerade partner är eller har varit fram till att barnet blev myndigt 
 • ett barn vars utkomst förmånslåtaren har sörjt för.

Så fastställs ersättningen

Grupplivförsäkringsersättningen är en engångsersättning som består av

 • den efterlevande makens andel
 • barnandelar och
 • olycksfallstillägg.

Om det inte finns någon make eller maka delas den efterlevande makens andel och barnandelarna med olycksfallstillägg jämnt mellan barnen.

Försäkringsbeloppen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både LFÖPL-försäkrade och arbetstagare.

Den efterlevande makens andel och barnandelarna hette grundbelopp och barntillägg före år 2020.

Den efterlevande makens andel

Den försäkrades ålder vid dödsfallet Ersättningsbelopp fr.o.m. 1.1.2023, euro Ersättningsbelopp fr.o.m. 1.1.2024, euro
–49 17 190 17 970
50 16 060 16 790
51 14 920 15 600
52 13 750 14 370
53 12 620 13 190
54 11 510 12 030
55 10 350 10 820
56 9 220 9 640
57 8 140 8 510
58 6 930 7 250
59 5 800 6 070
60– 4 800 5 020

Barnandel

7 760 euro per barn (från och med 1.1.2023)
8 110 euro per barn (från och med 1.1.2024)

Olycksfallstillägg

50 procent av ersättningsbeloppet.

Exempel:

En 50-årig LFÖPL-försäkrad person avlider på grund av olycksfall. Ersättningstagare är den efterlevande maken och två barn.

Till den efterlevande maken betalas makeandelen på 16 790 euro med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 8 395 euro. Den efterlevande maken får alltså totalt 25 185 euro.

Dessutom betalas till båda barnen en barnandel på 8 110 euro, med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 4 055 euro. Vardera barnet får en ersättning på 12 165 euro. Om det inte finns någon make eller maka delas den efterlevande makens andel och barnandelarna jämnt mellan barnen.

Så ansöker du om ersättning från grupplivförsäkringen

 1. Fyll i ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen

  Du kan be om hjälp med att fylla i ansökan av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst: Kontaktinformation.

 2. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan skicka ansökan

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig