Hoppa över navigering

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen är lagstadgad och omfattar alla dem som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade.

De anhöriga har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen, om förmånslåtaren vid sin död hade en obligatorisk LFÖPL-försäkring eller om försäkringen hade upphört för mindre än tre år sedan.

Om förmånslåtaren har avlidit före 1.1.2020 och försäkringen hade upphört på grund av full invalidpension, kvarstår rätten till ersättning från grupplivförsäkringen i fem år efter att försäkringen upphörde.

Ersättning betalas inte i följande fall:

 • Förmånslåtaren hade före sin död börjat få ålderspension enligt LFÖPL eller sådan förtida ålderspension enligt LFÖPL som beviljats före 2014. Partiell ålderspension är inte hinder för att få ersättning.
 • Förmånslåtaren avled efter den kalendermånad då han eller hon fyllde 68 år.

Du kan få grupplivförsäkringsersättning från endast ett system. Om du får ersättning från en grupplivförsäkring på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, kan du inte få ersättning från LPA.

Vem har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen?

Ersättning betalas till den försäkrades make/maka (registrerat partnerskap jämställs med äktenskap) och barn under 22 år samt i vissa situationer till den försäkrades sambo.

Som sambo har du rätt till ersättning, om du bodde i gemensamt hushåll med den försäkrade och minst ett av följande villkor uppfylls:

 • Ni har eller har haft ett gemensamt barn.
 • Det gemensamma hushållet hade fortgått oavbrutet i minst fem år omedelbart före den försäkrades död. Detta villkor gäller om dödsfallet inträffat 1.1.2020 eller senare.
 • Ni hade ett avtal om inbördes underhåll som fastställts av en myndighet. En sambos LFÖPL-försäkring jämställs med ett avtal om inbördes underhåll.

Utöver förmånslåtarens egna barn kan följande ha rätt till ersättning:

 • makens/makans barn, om maken/makan är barnets vårdnadshavare eller varit det tills barnet uppnått myndig ålder
 • ett barn vars utkomst förmånslåtaren har sörjt för.

Så fastställs ersättningen

Grupplivförsäkringsersättningen är en engångsersättning som består av

 • den efterlevande makens andel
 • barnandelar och
 • olycksfallstillägg.

Om det inte finns någon make eller maka delas den efterlevande makens andel och barnandelarna med olycksfallstillägg jämnt mellan barnen.

Försäkringsbeloppen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Beloppen är desamma för både LFÖPL-försäkrade och arbetstagare.

Den efterlevande makens andel och barnandelarna hette grundbelopp och barntillägg före år 2020.

Den efterlevande makens andel

Den försäkrades ålder vid dödsfallet Ersättningsbelopp 2021–2022, euro Ersättningsbelopp fr.o.m. 1.1.2023, euro
–49 16 720 17 190
50 15 620 16 060
51 14 510 14 920
52 13 370 13 750
53 12 270 12 620
54 11 190 11 510
55 10 060 10 350
56 8 960 9 220
57 7 910 8 140
58 6 740 6 930
59 5 640 5 800
60– 4 660 4 800

Barnandel

7 540 euro per barn (2019–2022)
7 760 euro per barn (från och med 1.1.2023)

Olycksfallstillägg

50 procent av ersättningsbeloppet.

Exempel:

En 50-årig LFÖPL-försäkrad person avlider på grund av olycksfall. Ersättningstagare är den efterlevande maken och två barn.

Till den efterlevande maken betalas makeandelen på 15 620 euro med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 7 810 euro. Den efterlevande maken får alltså totalt 23 430 euro.

Dessutom betalas till båda barnen en barnandel på 7 540 euro, med ett olycksfallstillägg på 50 %, dvs. 3 770 euro. Vardera barnet får en ersättning på 11 310 euro. Om det inte finns någon make eller maka delas den efterlevande makens andel och barnandelarna jämnt mellan barnen.

Så ansöker du om ersättning från grupplivförsäkringen

 1. Fyll i ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen

  Du kan be om hjälp med att fylla i ansökan av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst: Kontaktinformation.

 2. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan skicka ansökan

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig