Hoppa över navigering

Fiskare, du har väl försäkrat ditt arbete?

När du är yrkesfiskare är LFÖPL-pensionsförsäkringen, som LPA erbjuder, grunden för din arbetspensionstrygghet. Också fiskearbete som fiskaren utför i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt fiske mot andel i fångsten kan ge dig möjlighet att teckna en LFÖPL-försäkring.

Fiskare i huvudsyssla försäkras med en obligatorisk LFÖPL-försäkring, men du kan också teckna försäkringen frivilligt, om arbetet utförs i liten skala. Som yrkesfiskare ska du själv se till att du tecknar en försäkring hos LPA.

Förutom LFÖPL-försäkringen som du tjänar in arbetspension med får du som fiskare också en försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i samband med fiskearbete. Du kan komplettera försäkringsskyddet för arbetstiden med en olycksfallsförsäkring för fritiden. I LFÖPL-försäkringen ingår rätt till LPA-sjukdagpenning för sjukförsäkringens självrisktid, möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering och andra förmåner. Vid dödsfall har den försäkrades familj rätt till familjepension och ersättning från grupplivförsäkringen. Allt detta kallar vi LPA-tryggheten.

Se också till familjemedlemmarnas försäkringsskydd

Om din make arbetar i ditt fiskeföretag och har förvärvsinkomster från fisket i beskattningen, kan också han eller hon få en försäkring från LPA. Också andra familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du och som arbetar i fiskeriföretaget men inte äger eller kontrollerar det kan försäkras hos LPA.

Försäkringen grundar sig på arbetsinkomsten

Grunden för LFÖPL-försäkringen är din personliga LFÖPL-arbetsinkomst. Arbetsinkomsten är inte samma sak som den beskattade inkomsten från ditt fiskeföretag. I stället motsvarar den din arbetsinsats i ditt fiskeföretag.

Arbetsinkomsten är grunden för hur mycket pension du tjänar in för ditt fiskearbete. Arbetsinkomsten är också utgångspunkten för beräkningen av andra förmåner och ersättningar och för dina försäkringsavgifter.

Din arbetsinkomst påverkas också av din övriga företagsverksamhet som gäller fiske. När du säkerställer att din arbetsinkomst motsvarar värdet på ditt arbete ger allt ditt fiskeriarbete social trygghet.

I arbetsinkomsten beaktas förutom fisket även exempelvis

  • hantering av fisk
  • vidareförädling
  • marknadsföring av fångsten
  • tillverkning, reparation och underhåll av fångstredskap

Uppdatera din försäkringstrygghet!

Vi övervakar årligen att fiskare som hör till registret över kommersiella fiskare har tagit en försäkring. Vi skickar kontaktbegäran till fiskare som enligt våra uppgifter uppfyller förutsättningarna för försäkring och som bedriver yrkesfiske men som inte ännu har tagit en arbetspensionsförsäkring hos LPA.

Kontakta LPA eller en LPA-ombudsman om du bedriver yrkesfiske men inte ännu har tagit en LFÖPL-försäkring. Vi utreder din försäkringsskyldighet: Kontaktinformation.

Läs mer om ditt försäkringsskydd: LPA-trygghet för fiskare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig