Hoppa över navigering

Kontrollera utdraget så här

Stämmer uppgifterna i arbetspensionsutdraget? Om du upptäcker brister eller fel ska du underrätta oss så snabbt som möjligt. Ju snabbare du meddelar oss om fel i uppgifterna, desto lättare är det att rätta till dem.

Följande uppgifter om dig har registrerats

Arbete som du har utfört som anställd hos privata arbetsgivare

Dina anställningar hos privata arbetsgivare från och med 1962 och arbete som företagare eller lantbruksföretagare från och med 1970.

Till utgången av 2004 tillväxte pension för arbete i åldern 23–65 år. År 2005 ändrades åldersgränserna så att pension tillväxer för arbete från 18 års ålder.

Arbete som forskar- eller konstnärsstipendiat har kunnat LFÖPL-försäkras sedan 1.1.2009.

Arbete som du har utfört som anställd hos offentliga arbetsgivare

Inkomster och pensionstillväxt av anställningar inom staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank eller Ålands landskapsregering.

Arbete försäkrat enligt KAPL och KoPL

Anställningar inom byggnads-, skogs-, lantbruks- och hamnbranscherna åren 1962–2006 som försäkrats enligt KAPL och anställningar som försäkrats enligt KoPL.

Enligt KoPL försäkrades åren 1986–2006 bl.a. utövande konstnärer och redaktörer och anställningar där lönegränsen i APL underskreds samt åren 1998–2006 anställningar hos hushåll och anställningar som fortgick kortare tid än en månad.

Arbetspensionslagarna APL, KAPL och KoPL slogs samman till en ny lag, ArPL, i början av 2007.

Arbete enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL)

Anställningar enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) från och med 1956.

Löne- och pensionslönebelopp

Lönens och den pensionsgrundande lönens belopp. I utdraget används benämningen pensionsgrundande lön om inkomsterna före 2005. Den pensionsgrundande lönen är det belopp som betalats under de sista åren av ett anställningsförhållande och som pensionen baseras på. Därför är den pensionsgrundande lönen inte exakt densamma som din medelinkomst uträknad enligt dina lönespecifikationer.

Från och med 2005 utgår pensionsberäkningen från den verkliga arbetsinkomsten per år.

Studier och socialförmåner som berättigat till pension

Före 2005 tillväxte pensionen under oavlönade perioder i form av ett arbetspensionstillägg. Från och med 2005 tillväxer pensionen också under tider med familjeledigheter, stöd för hemvård av barn under 3 år, alterneringsersättning, vuxenutbildningsstöd, rehabiliteringspenning, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och studier som leder till examen.

Sedan 1.3.2017 tillväxer pensionen också under tider med dagpenning för smittsam sjukdom. För att pension ska tillväxa under oavlönade perioder måste de övriga pensionsberättigande inkomsterna under arbetskarriären vara minst 20 571,69 euro (år 2024).

Kontrollera arbetspensionsutdraget noggrant

Granska pensionsutdraget och kontrollera att
 1. alla anställningar inom den privata sektorn samt all företagar- och lantbruksföretagarverksamhet har registrerats.
 2. alla förmåner du har fått för oavlönade perioder har registrerats.
 3. uppgifterna om vissa arbetslöshets-, utbildnings- och rehabiliteringsförmåner som inverkar på arbetspensionstillägget har införts rätt.
 4. alla uppgifter om löner och arbetsinkomster av anställningar och företagarverksamhet har införts rätt.
 5. begynnelse- och avslutningsdatumen för alla anställningar och företagarperioder har införts rätt.
Följande uppgifter framgår inte av utdraget
 • Eventuell tilläggspensionsförsäkring.
 • Eventuell frivillig pensionsförsäkring.
 • Beloppet av eventuell folkpension. Mer information om folkpensionen finns på fpa.fi.
 • Arbete som försäkrats utomlands. Frågor om pension som intjänats i utlandet kan riktas till Pensionsskyddscentralen.
 • Inkomster som varit så låga att de inte behövt försäkras enligt någon pensionslag. Inkomstgränserna har varierat med åren.

Så här meddelar du fel eller brister i uppgifterna

Ju snabbare du meddelar fel i uppgifterna, desto lättare är det att rätta till dem.

När det gäller uppgifter som är äldre än sex år ska du meddela dem på blanketten för rättelser. Skicka blanketten till LPA genom att klicka på Skicka bilagor i  e-tjänsten. Du kan också skicka blanketten via den krypterade e-posttjänsten . Bifoga kopior av till exempel arbetsintyg och löneintyg.

Om du behöver hjälp, ring vår tjänst för arbetspensionsutdrag på numret 029 435 2692.

Du kan inte uppge följande i rättelsebegäran:

 • Arbetsperioder utomlands.
 • Arbete som utförts under 23 års ålder före 2005.
 • Anställningsförhållanden under pågående år.
Om du upptäcker fel i uppgifter som är äldre än sex år i arbetspensionsutdraget

Om du vill rätta brister eller fel som är äldre än sex år ska du lägga fram ostridiga bevis på anställningsförhållandet. Fyll i blanketten med begäran om korrigering och bifoga kopior av arbetsintygen och/eller lönekvittona som innehåller de bristfälliga eller felaktiga uppgifterna.

Som ostridiga bevis kan till exempel godkännas

 • löne- och arbetsintyg
 • matrikelutdrag
 • specificerade skatteuppgifter och
 • lönegarantimyndigheternas och domstolars lagakraftvunna beslut om lön eller anställningstid.

Pensionsanstalten utreder vid behov bristfälliga eller felaktiga uppgifter för de sex föregående årens del.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig