Hoppa över navigering

Kontrollera utdraget så här

Kontrollera att pensionsutdraget innehåller de uppgifter som nämns nedan. Om du upptäcker fel eller brister ska du anmäla dem på blanketten Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget. Fyll i blanketten enligt Anvisningarna för ifyllande av rättelsebegäran. Bifoga kopior av till exempel arbetsintyg och lönespecifikationer.

Utdraget ska innehålla följande uppgifter:

 • Dina anställningar hos privata arbetsgivare från och med 1962 och arbete som företagare eller lantbruksföretagare från och med 1970. Till utgången av 2004 tillväxte pension för arbete i åldern 23–65 år. År 2005 ändrades åldersgränserna så att pension tillväxer för arbete från 18 års ålder. Arbete som forskar- eller konstnärsstipendiat har kunnat LFÖPL-försäkras sedan 1.1.2009.
 • Inkomster och pensionstillväxt av anställningar inom staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank eller Ålands landskapsregering.
 • Anställningar inom byggnads-, skogs-, lantbruks- och hamnbranscherna åren 1962–2006 som försäkrats enligt KAPL och anställningar som försäkrats enligt KoPL. Enligt KoPL försäkrades åren 1986–2006 bl.a. utövande konstnärer och redaktörer och anställningar där lönegränsen i APL underskreds samt åren 1998–2006 anställningar hos hushåll och anställningar som fortgick kortare tid än en månad. Arbetspensionslagarna APL, KAPL och KoPL slogs samman till en ny lag, ArPL, i början av 2007.
 • Anställningar enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) från och med 1956.
 • Lönens och den pensionsgrundande lönens belopp. I utdraget används benämningen pensionsgrundande lön om inkomsterna före 2005. Den pensionsgrundande lönen är det belopp som betalats under de sista åren av ett anställningsförhållande och som pensionen baseras på. Därför är den pensionsgrundande lönen inte exakt densamma som din medelinkomst uträknad enligt dina lönespecifikationer. Från och med 2005 utgår pensionsberäkningen från den verkliga arbetsinkomsten per år.
 • Studier och sociala förmåner för vilka du tjänat in pension. Före 2005 tillväxte pensionen under oavlönade perioder i form av ett arbetspensionstillägg. Från och med 2005 tillväxer pensionen också under tider med sjukdagpenning, särskild vårdpenning, moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning, stöd för hemvård av barn under 3 år, alterneringsersättning, vuxenutbildningsstöd, rehabiliteringspenning, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och studier som leder till examen. Sedan 1.3.2017 tillväxer pensionen också under tider med dagpenning för smittsam sjukdom. För att pension ska tillväxa under oavlönade perioder måste de övriga pensionsberättigande inkomsterna under arbetskarriären vara minst 18 410,22 euro (år 2021).

Följande uppgifter framgår inte av utdraget:

 • Anställningsförhållanden år 2021.
 • Eventuell tilläggspensionsförsäkring.
 • Eventuell frivillig pensionsförsäkring.
 • Beloppet av eventuell folkpension. Mer information om folkpensionen finns på fpa.fi.
 • Arbete som försäkrats utomlands. Frågor om pension som intjänats i utlandet kan riktas till Pensionsskyddscentralen.
 • Inkomster som varit så låga att de inte behövt försäkras enligt någon pensionslag. Inkomstgränserna har varierat med åren.

Du kan inte uppge följande i rättelsebegäran:

 • Arbetsperioder utomlands.
 • Arbete som utförts under 23 års ålder före 2005.
 • Anställningsförhållanden år 2021.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig