Hoppa över navigering

Avbytarservice för pälsdjursuppfödare på två sätt

Du kan välja om du vill ordna dina avbytartjänster själv eller om du vill anlita den lokala enhetens service.

Avbytarserviceförmånerna skiljer sig i någon mån beroende på vilket sätt du väljer. När du ansöker om avbytarservice ska du ange i ansökan vilket system du vill använda.

Avbytarservice som den lokala enheten ordnar

Om du har valt att anlita den lokala enhetens service betyder det att den lokala enheten ordnar en avbytare för dig under semester och extraledighet.

Om du anlitar den lokala enhetens service

 • måste du ta ut din semester samtidigt som de övriga pälsdjursuppfödarna på din farm
 • kan det ingå högst 2 söndagar eller andra helgdagar i semestern
 • ska du anmäla tidpunkterna för avbytarservicen till den lokala enheten senast två månader före varje tidpunkt.

Dessa begränsningar gäller inte själv ordnad avbytarservice.

Före varje avbytartjänst ska du

 • anmäla förändringar till den lokala enheten, i fråga om både dig själv och farmen
 • vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de sysslor som hör till avbytarservicen
 • ge avbytaren anvisningar om hanteringen av pälsdjuren
 • se till att pälsfarmen uppfyller kraven på arbetarskydd
 • ordna med de förbrukningsartiklar som farmen behöver under din semester
 • meddela avbytaren hur du kan nås under semestern.

Själv ordnad avbytarservice

Om du ordnar dina avbytartjänster själv behöver du inte i förväg anmäla tidpunkterna för avbytarservicen till den lokala enheten. Däremot måste du varje år lämna in en ansökan om avbytarservice till den lokala enheten inom utsatt tid.

Se också till att den lokala enheten har aktuell information om dig och din pälsfarm.

Av vem kan du köpa avbytartjänster

När du själv ordnar din avbytarservice kan du köpa tjänsterna av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Serviceproducenten kan vara en enskild yrkesutövare eller ett företag. Den lokala enheten betalar ersättningen i efterskott till serviceproducenten.

Kostnaderna ersätts inte om avbytaren är

 • du själv eller en familjemedlem
 • en annan företagare i lantbruksföretaget eller företagarens familjemedlem
 • en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs av en ovan nämnd person.

Med familjemedlem avses bland annat äkta make och sambo. Familjemedlemmar är även egna och makens, makans eller sambons barn och föräldrar som bor i samma hushåll.

Längden på en semesterdag som ersätts

Längden på en pälsdjursuppfödares semesterdag baseras på hur många djurenheter pälsfarmen har.

Det totala timantalet på din pälsfarm räknas ut så här:

 • de tio första djurenheterna = 45 minuter per djurenhet
 • de tio följande djurenheterna = 30 minuter per djurenhet.

Av det på detta sätt beräknade totalantalet timmar ersätts det antal timmar som motsvarar din uppgiftsandel. Dock ersätts högst åtta timmar avbytarservice per semesterdag.

Att söka ersättning

Ansök om ersättning för avbytarservice senast före utgången av följande kalendermånad efter den månad då avbytartjänsten utfördes. Till din ansökan om ersättning ska du bifoga en kopia av serviceproducentens räkning. Ersättningen betalas till serviceproducenten.

Du betalar själv mervärdesskatten och den del av räkningen som ersättningen från den lokala enheten inte täcker.

Den lokala enheten fakturerar dig för avgiften för extraledighet.

Om du själv ordnar dina avbytartjänster

 1. Ansök hos den lokala enheten

  Gör en skriftlig ansökan som är gemensam för hela pälsfarmen och lämna in den till den lokala enheten före utgången av oktober.

 2. Beställ avbytartjänsten

  Beställ avbytartjänsten av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Serviceproducenten utför den avtalade skötseln av pälsdjuren och skickar räkningen till dig.

 3. Ansök om ersättning

  När du har fått räkningen ska du fylla i ansökan om ersättning och även be serviceproducenten underteckna den. Lämna in ansökan till den lokala enheten inom följande kalendermånad efter den månad då avbytartjänsten utfördes. Bifoga en kopia av serviceproducentens räkning.

 4. Den lokala enheten skickar ett beslut och betalar ersättningen

  Den lokala enheten skickar dig ett beslut om ersättningen och skickar ett besked om det till serviceproducenten. Den lokala enheten betalar ersättningen till serviceproducenten och fakturerar dig för avgiften för extraledighet.

 5. Betala din del av räkningen till serviceproducenten

  Betala den del av räkningen som den lokala enheten inte ersätter (bland annat moms).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig