Hoppa över navigering

Inkomstregistret

Ett nationellt inkomstregister togs i bruk vid ingången av 2019. Registret är en elektronisk databas för förvärvsinkomster, pensioner och förmåner. Om du betalar lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Om du är arbetsgivare och betalar lön till en anställd eller familjemedlem eller om ditt företag betalar lön till dig, ska du anmäla uppgifterna om löneutbetalningar till inkomstregistret. Uppgifter ska anmälas senast den femte dagen efter utbetalningsdagen.

Om du vill att en annan person eller till exempel en redovisningsbyrå gör anmälningarna till inkomstregistret på dina vägnar kan du ge en fullmakt för användning av registret. Fullmakten kan gälla en person eller ett företag och den kan ges via nätet.

Anmälan av uppgifter om löneutbetalningar

När du anmäler uppgifter om löneutbetalningar till inkomstregistret ska du som arbetspensionslag välja LFÖPL när du betalar lön för LFÖPL-försäkrat arbete exempelvis till en familjemedlem, en LFÖPL-företagare eller dennas make. Då får LPA besked om din anmälan och inga andra socialförsäkringsavgifter tas ut på lönen. Arbetsgivaren måste ändå betala arbetsgivarens sjukförsäkringspremie.

När du anmäler försäkringsuppgifter till inkomstregistret ska du i punkten “Närmare uppgifter om försäkring” välja: Ingen försäkringsskyldighet och sedan markera följande:

  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift tas inte ut för personer under 16 eller över 67 år. I punkten Ingen försäkringsskyldighet ska du då också välja Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring). I punkten Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ska du då välja Företagare, ingen FöPL- eller LFÖPL-försäkringsskyldighet.

Mer information:
inkomstregistret.fi
tela.fi/inkomstregistret

Frågor och svar om inkomstregistret

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas för uppgifter om förvärvsinkomster, pensioner och förmåner. Registret tas i bruk stegvis. De som är arbetsgivare, även hushåll som är arbetsgivare, ska från och med 2019 anmäla uppgifterna om de anställdas förvärvsinkomster till inkomstregistret. Arbetspensionsbolagen får uppgifterna ur registret. Uppgifter om pensioner och förmåner anmäls till registret från och med 2021.

Gäller registret LFÖPL-försäkrade?

Registret gäller de LFÖPL-försäkrade som betalar lön till anställda eller familjemedlemmar eller vars företag betalar lön till dem själva.

Vad ändras för LFÖPL-försäkrade när inkomstregistret tas i bruk?

1.1.2019

LFÖPL-försäkrade företagare anmäler till inkomstregistret uppgifterna om lönebetalningen till anställda och familjemedlemmar. Även en eventuell lön som betalas till företagaren ska anmälas till registret. Till exempel skattemyndigheterna, arbetspensionsbolagen och försäkringsbolagen får de uppgifter som de behöver ur registret. Även LPA kommer vid behov att använda registret för att kontrollera en LFÖPL-försäkrad företagares lönebetalning till en familjemedlem, vilket betyder att separata intyg inte behöver lämnas in.

Du som är arbetsgivare och LFÖPL-försäkrad företagare ska anmäla löneuppgifterna senast på den femte dagen efter att lönen betalats ut. Även arbetsgivarens korrigeringar av lönebetalningen görs i fortsättningen direkt i inkomstregistret. Om du anlitar en redovisningsbyrå eller bokförare för lönebetalningen bör ni i god tid komma överens om ert samarbete. Löneutbetalaren måste få en fullmakt för att kunna sköta ärendet. Läs mer på inkomstregistrets webbsida: Befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst.

Ändringen inverkar inte på villkoren för din LFÖPL-försäkring eller på avgifterna.

1.1.2020

Arbetsolycksfallsförsäkrare och Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) tar i bruk inkomstregistret 1.1.2020 och hämtar i fortsättningen de löneuppgifter som de behöver från registret.

1.1.2021

Utbetalare av pensioner och förmåner anmäler betalningsuppgifterna till inkomstregistret. Som pensions- och förmånstagare ser du då också uppgifter om dina pensioner och förmåner i inkomstregistret.

Vad är nyttan med inkomstregistret?

Registret underlättar arbetsgivarnas vardag genom att skyldigheten att lämna löneuppgifter till flera olika håll slopas. Uppgifterna lämnas centraliserat till ett enda ställe och förmedlas därifrån till dem som behöver uppgifter, till exempel arbetspensionsbolagen, skattemyndigheterna och FPA. Genom att registret förs i realtid hjälper det också till att bekämpa grå ekonomi.

Inkomstregistret gör det också möjligt för inkomsttagare att få se sina inkomst- och skatteuppgifter i realtid. En inkomsttagare kan första gången från och med 2019 se uppgifter om sina löner och från och med 2021 om sina pensioner och andra förmåner.

Vilka uppgifter anmäls till inkomstregistret?

Inkomstregistret ersätter de anmälningar som görs till ArPL-arbetspensionsförsäkrarna (års- och månadsanmälan). I stället för att göra årsanmälan ska anmälan nu göras efter varje utbetalning. I fortsättningen ska arbetsgivare, hushåll som är arbetsgivare och redovisningsbyråer anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter utbetalningen. Genom samma anmälan går uppgifterna också till skattemyndigheterna. Arbetspensionsbolagen får de lagstadgade uppgifter som de behöver direkt ur inkomstregistret.

Hur görs anmälningarna i fortsättningen?

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i realtid senast på den femte dagen efter lönebetalningsdagen. Uppgifterna kan anmälas på flera olika sätt. Det kan ske till exempel via e-tjänsten eller gränssnittet för inlämnandet av anmälan om löneuppgifter.

Varför är pensionsbranschen med i inkomstregistret?

Inkomstregistret möjliggör aktuell och mera korrekt information och säkerställer att arbetspensionsavgifterna betalas till rätt belopp. Pensionsbesluten kan också handläggas snabbare.

Inkomstregistret ökar kostnadseffektiviteten och lättar på företagens administrativa börda genom att samma uppgifter inte behöver anmälas flera gånger. Det blir enklare att lämna uppgifter om inkomster genom att anmälningarna koncentreras till inkomstregistret. Arbetsgivare och andra informationsproducenter anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster i realtid efter varje utbetalning.

Man kan få LFÖPL-försäkring vid 18 års ålder. ArPL-försäkringen omfattar också 17-åringar. Om jag betalar lön till en 17-årig familjemedlem som arbetar på gården, vilken arbetspensionsförsäkring ska jag uppge i anmälan till inkomstregistret?

I fråga om en 17-årig familjemedlem som uppfyller villkoren för att försäkras som familjemedlem och för att få OFLA-försäkring i LPA ska LFÖPL väljas som arbetspensionslag. Det lönar sig att se till att familjemedlemmen har en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall. När familjemedlemmen fyller 18 år lönar det sig att teckna LFÖPL-försäkring. Om det är fråga om en utomstående anställd väljs ArPL som arbetspensionslag i registret.

Inkomstregistret frågar mig sådant som jag inte är säker på. Vad ska jag göra?

När du gör anmälan till inkomstregistret om LFÖPL-försäkrat arbete ska du lämna de punkter tomma som gäller yrkesbeteckning, pensionsanstaltens nummer, försäkringsnummer och olycksfallsförsäkringsbolag. Om du inte kan lämna fälten ofyllda (t.ex. i tjänsten palkka-fi), välj Övriga eller Övriga personal utan annan klassificering. Om du har frågor om annat kan du kontakta inkomstregistrets kundtjänst: inkomstregistret.fi.

Observera att du loggas in som företag när du lägger till uppgifter i tjänsten palkka.fi.

Det är oklart för mig om villkoren för att vara LFÖPL-försäkrad familjemedlem uppfylls. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst. Mer information om att vara försäkrad som familjemedlem: Försäkring för familjemedlemmar.

Varför frågar olycksfallsförsäkringsbolagen arbetsgivarna om närmare uppgifter om löneandelarna trots att de har meddelats till inkomstregistret?

I uppgifterna som meddelas till inkomstregistret specificeras lönesummorna i vissa fall inte tillräckligt. Därför begär försäkringsbolagen ibland preciserande uppgifter av den som betalar lönen, det vill säga arbetsgivaren. För att försäkringsbolagen ska kunna betala olycksfallsersättning behöver de ibland noggrannare uppgifter än vad som framgår av inkomstregistret.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig