Hoppa över navigering

LFÖPL-arbetsinkomst från skog

Dina försäkringar grundar sig på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Skogsarbetsinkomsten beräknas på basis av det arbete som utförts i skogen och antalet skogshektar. Arbetsinkomsten är inte placeringsinkomst från skogen utan en uppskattning av värdet på det årliga skogsvårdsarbetet och ledningsarbetet.

Den personliga arbetsinkomstens storlek bestämmer nivån på den pension och de ersättningar LPA betalar till dig. Arbetsinkomsten påverkar också bland annat de förmåner som FPA betalar, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning. Också försäkringspremierna bestäms enligt din arbetsinkomst.

Hur beräknas arbetsinkomsten från skog?

Din personliga arbetsinkomst består av en basarbetsinkomst och eventuell kompletterande verksamhet.

När du själv deltar i skogsvårdsarbetet, beräknas din arbetsinkomst enligt skogens areal. Den arbetsinkomst som erhålls på detta sätt kallas basarbetsinkomst. Basarbetsinkomsten beskriver värdet av skogsägarens arbetsinsats i skogsvårdsarbetet. Till basarbetsinkomsten räknas skogsvårdsarbete och ledningsarbete.

Basarbetsinkomsten kan höjas, om du deltar i skogsvårdsarbetet i större utsträckning än normalt och vill att din arbetsinkomst ska motsvara värdet på ditt arbete. En grund för förhöjning kan exempelvis vara att du själv utför leveransavverkningar eller förnyar stora skogsytor eller är verksam som skogsbruksidkare i huvudsyssla.

Basarbetsinkomsten kan sänkas om du har lagt ut allt skogsvårdsarbete på utomstående, om din skog på grund av sitt läge ger synnerligen dålig avkastning eller om du inte kan sköta skogen själv på grund av dess avsides läge.

Om din gård har flera skogsägare, fördelas gårdens arbetsinkomst mellan alla ägare i förhållande till er arbetsinsats.

Hela gårdens arbetsinkomst = Den arealbaserade arbetsinkomsten av skogen + Skogsarbetsdagarna + Kompletterande verksamhet

Din personliga arbetsinkomst = Hela gårdens arbetsinkomst / Din arbetsinsats i procent

Arbetsinkomst från kompletterande verksamhet

I din arbetsinkomst beaktas också sådan kompletterande verksamhet till skogsbruket som är jordbruksbeskattad. Exempel på sådan verksamhet är försäljning av brännved och maskinentreprenader med egna skogsbruksmaskiner.

Av den kompletterande verksamheten beaktas i din arbetsinkomst arbetets andel, det vill säga 20–50 procent av bruttoinkomsten.

Exempel

En skogsägare vidareförädlar virke i liten skala. För sitt arbete får han en bruttoinkomst på cirka 5 000 euro per år. Inkomsten beskattas i jordbruksbeskattningen. Verksamheten genererar en beräknad arbetsinkomst på 20–50 procent av bruttoinkomsten, det vill säga 1000–2500 euro per år.

Förändringar i arbetsinkomsten

Meddela oss i god tid om det sker förändringar på din skogsbrukslägenhet. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs om anmälning av förändringar på sidorna för lantbruksföretagare.

Räkna ut din LPA-trygghet med räknaren

Räkna ut din LPA-trygghet genom att fylla i uppgifter om din skogsbrukslägenhets areal. Med arbetsinkomsträknaren kan du räkna ut din arbetsinkomst och beräkna försäkringspremien för din LPA-trygghet.

Med LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare kan du räkna ut hur din arbetsinkomst påverkar din pension och dina ersättningsbelopp. Räknaren ger en beräkning av din framtida pension, LPA-sjukdagpenningen, OFLA-olycksfallsdagpenningen och grupplivförsäkringspremiens storlek. Du får också en beräkning av dina försäkringspremier.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig