Hoppa över navigering

Familjepensionen reformeras — Vad ändras?

Familjepensionsreformen träder i kraft 1.1.2022. Syftet med reformen är att förbättra barnens och barnfamiljernas ställning.

Rätten till barnpension förlängs med två år och sambopartners utkomstskydd förbättras tack vare rätten till efterlevandepension. Reformen moderniserar familjepensionstryggheten så att den bättre motsvarar de förändrade behoven i samhället och familjerna.

Viktiga ändringar:

  • Barnets rätt till pension förlängs till 20 år.
  • Sambopartner har möjlighet att i vissa situationer få familjepension.
  • Efterlevandepensionen blir tidsbestämd för personer födda 1975 och senare om partnern avlider 1.1.2022 eller senare.

Barnpension fram till 20 år

Barn kommer genom reformen att få pension under en längre tid. Nu upphör rätten till barnpension i enlighet med arbetspensionslagarna vid 18 år. Genom lagändringen fortgår rätten till barnpension fram till att barnet fyller 20 år.

Sambopartner har rätt till familjepension

I fortsättningen kan sambopartner som bor i gemensamt hushåll ha rätt till efterlevandepension om de bland annat har ett gemensamt minderårigt barn och paret har levt i gemensamt hushåll i minst fem år före sambopartners död. Rätt till efterlevandepension får sambopartner vars partner har avlidit 1.1.2022 eller senare. Sambopartner får familjepension fram till att det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

Efterlevandepensionen begränsas tidsmässigt

Efterlevandepensionen för efterlevande födda 1975 eller senare blir tidsbestämd. Efterlevandepension betalas i fortsättningen fram till att det har förflutit 10 år sedan partnern avled. Om den efterlevande har små barn betalas efterlevandepension fram till att det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Hur påverkas de som redan får familjepension?

Familjepensionsreformen gäller inte efterlevande som redan får efterlevandepension. Om du redan får efterlevandepension fortsätter betalningen av pensionen alldeles som tidigare.

Ändringen av efterlevandepensionen så att den är tidsbestämd gäller inte efterlevande vars partner har avlidit före 1.1.2022. Efterlevande i äktenskap som är födda före 1975 har fortfarande rätt till efterlevandepension som beviljas tillsvidare.

Barn som får barnpension och som 31.12.2021 är under 18 år får enligt den nya lagen barnpension fram till att de fyller 20 år utan särskild ansökan.

Vi uppdaterar före årets slut avsnittet om familjepension på vår webbplats så att det motsvarar reformen som träder i kraft vid årsskiftet: Familjepension

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig