Hoppa över navigering

Vanliga frågor om pensioner

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om pensioner. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Att ansöka om pension

När kan jag gå i pension?

Du kan gå i ålderspension tidigast när du har uppnått den ålderspensionsålder som gäller för din åldersklass. Till exempel för en person född 1958 är den lägsta ålderspensionsåldern 64 år. Du kan kontrollera din egen lägsta ålderspensionsålder och hur pensioneringstidpunkten påverkar din pension på våra webbsidor: Ålderspension.

Du kan gå i partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Tidpunkten för partiell ålderspensionering påverkar den slutliga ålderspensionens storlek. Beroende på tidpunkten görs en förtidsminskning och/eller en uppskovsförhöjning av pensionen. Läs mer om partiell ålderspension: Partiell ålderspension.

Arbetslivspension kan beviljas en person som är minst 63 år, vars arbetsförmåga är nedsatt och som har arbetat minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och arbetet fortsätter eller om det har gått mindre än ett år sedan arbetet upphörde. Läs mer om arbetslivspension: Arbetslivspension.

Jag ska gå i pension. Vad borde jag göra?

Ansökan om pension ska alltid göras skriftligt genom att fylla i ansökningsblanketten för pensionsslaget i fråga. Lämna in din ifyllda pensionsansökan till LPA, LPA-ombudsmannen eller FPA.

Du kan också ansöka om ålderspension och partiell ålderspension via vår e-tjänst.

På sidorna om pensionsskydd kan du läsa mer om de olika pensionsslagen och hur man ansöker om dem.

Räcker det med att meddela LPA via telefon att jag ska gå i pension?

Nej. Ansökan om pension ska alltid göras skriftligt genom att fylla i en ansökningsblankett.

Jag har också varit anställd inom staten, kommunen eller kyrkan, ska jag ansöka separat om pension som jag tjänat in därifrån?

Ansökan om pension från den offentliga sektorn (stat, kommun eller församling) görs med samma blankett som för övriga pensioner. Det räcker med att lämna in pensionsansökan till LPA. LPA vidarebefordrar ansökan vid behov.

Hur ska jag gå till väga om jag vill ansöka om både arbetspension och folkpension? Ska jag fylla i två olika ansökningar?

Du kan ansöka om både arbetspension och folkpension med samma ansökan. Om du lämnar in ansökan till LPA och ansöker om folkpension, vidarebefordrar vi ansökan till FPA. Likaså vidarebefordrar FPA din ansökan till LPA, om du också ansöker om arbetspension.

Pensionens storlek

Hur stor blir min pension?

I arbetspensionsutdraget ser du beloppet på den pension du har tjänat in från dina anställningsförhållanden och din företagarverksamhet. Du kan se ditt arbetspensionsutdrag via e-tjänsten.

Om din arbetspension är liten kan du också ha rätt till folkpension. Då består din totala pension av den arbetspension du tjänat in från ditt arbete samt en folkpensionsdel.

Du kan själv påverka storleken på din arbetspension genom att se till att hålla arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring på lämplig nivå. Storleken på din pension påverkas också av när du går i pension. Om du exempelvis har fått partiell ålderspension före den lägsta ålderspensionsåldern för din åldersklass, minskar det storleken på din slutliga ålderspension. Läs mer om intjänande av pension: intjänande av pension.

Kan jag få mer pension någonstans ifrån, om jag tycker att min pension blir för liten?

Om din arbetspension är liten kan du ansöka om folkpension. Du kan få folkpension som ålderspension när du har fyllt 65 år. Du kan också ansöka om förtida eller uppskjuten pension. Läs mer om FPA:s ålderspension på FPA:s webbplats

Om du har ansökt om eller får invalidpension från LPA, kan du ha rätt till sjukpension även från FPA. Läs mer om FPA:s invalidpension

På FPA kan du också kontrollera om du har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare.

Varför har det kommit in 100 euro mindre i pension på mitt konto än vad som utlovades i pensionsbeslutet som kom förra månaden?

Det kan hända att det har innehållits skatt på din pension. Om du har lämnat in ett skattekort för pension har vi innehållit skatt enligt den innehållningsprocent som anges på ditt skattekort. Om du inte har lämnat in något skattekort för pension har vi innehållit 40 procent i skatt på din pension i enlighet med skattemyndighetens anvisningar.

Också obetalda LFÖPL-försäkringspremier kan innehållas på pensionen. Enligt lagen kan obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter avdras till ett belopp som motsvarar högst en tredjedel av pensionens nettobelopp. Utan pensionstagarens medgivande kan även pension som betalats utan grund kvittas mot högst 1/6 av pensionens nettobelopp.

Varför har det gått 40 % i skatt på min pension? Hur får jag tillbaka pengarna?

Om du inte har lämnat in något skattekort till oss innehåller vi 40 procent i skatt på din pension i enlighet med skattemyndighetens anvisningar. Du behöver ett särskilt skattekort för pension. Det skattekort som du fått för löneinkomster kan inte användas för att innehålla skatt på pensionsinkomster. Du kan få tillbaka skatt som innehållits till ett för stort belopp genom att lämna in ett skattekort för pension till oss som gäller från den tidpunkt då din pension började. Skatt som innehållits till ett för stort belopp återbetalas till dig senast i samband med skatteåterbäringarna.

Din pension kan börja innan du får pensionsbeslutet. För den här så kallade retroaktiva tiden innehålls 40 procent i skatt i enlighet med skattemyndighetens anvisningar. Du kan få tillbaka skatt som innehållits till ett för stort belopp på retroaktiv pension genom att lämna in ett skattekort till LPA som gäller från den tidpunkt då pensionen började.

Jag har tidigare fått ålderspension (LFÖPL) och avträdelsestöd (kompletteringsdelen). Varför blev min pension mindre när jag fyllde 65 år? Kan jag få mer pension någonstans ifrån, när min pension blir så här liten?

Avträdelsestödets kompletteringsdel motsvarar folkpensionens andel, och utbetalningen av kompletteringsdelen upphör när du uppnår den ålder som ger rätt till folkpension som ålderspension, alltså 65 år. Efter det kan du ansöka om folkpension som ålderspension från FPA.

I avträdelsestödets grundbelopp, som övergått i ålderspension när du uppnått din lägsta ålderspensionsålder, ingår bara den pension du tjänat in för ditt LFÖPL-försäkrade arbete. Om du också har arbetat någon annanstans men den pension du tjänat in för det andra arbetet är mindre än avträdelsestödets kompletteringsdel, lönar det sig för dig att vänta tills du fyllt 65 år innan du ansöker om utbetalning av pension som du tjänat in enligt andra pensionslagar. Om du ansöker om pension enligt andra pensionslagar innan du fyller 65 år, upphör utbetalningen av kompletteringsdelen i och med att dessa andra pensioner beviljas.

Jag får arbetspension från LPA. Jag råkade ut för en olycka och nu minskade min pension. Varför?

Arbetspensionen kan minskas av så kallade primära förmåner. Exempel på sådana är ersättningar för inkomstbortfall som betalas ut enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen. Om det görs avdrag på arbetspensionen på grund av en primär ersättning, får du ett pensionsbeslut om saken där det förklaras varför pensionsbeloppet ändras.

Utbetalning av pension

Jag får ålderspension från LPA. Ingår den pension jag tjänat in från annat arbete i den här pensionen?

Utgångspunkten är att den ålderspension LPA betalar ut innefattar intjänad pension från alla inkomster under arbetslivet, både från löne- och företagararbete. Som bilaga till pensionsbeslutet har du fått en kalkyl över din pension, där du kan kontrollera vad din pension består av.

Det kan dock hända att du har börjat ta ut ålderspension bara för en del av de arbeten du haft under ditt arbetsliv, eller att det av någon annan orsak ännu inte har varit möjligt att bevilja pension för alla arbeten. Du kan ansöka om utbetalning av pension för anställningsförhållanden som inletts innan du gick i ålderspension så fort anställningsförhållandet i fråga har upphört.

Du kan ansöka om utbetalning av pension för arbete som utförts vid sidan av ålderspensionen när du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsförsäkring.

Jag har nytt kontonummer, vart kan jag meddela det?

Du kan meddela ett nytt kontonummer eller ändra ditt kontonummer i vår e-tjänst. Kom ihåg att ange både BIC-koden och IBAN-kontonumret i punkten Bankuppgifter i e-tjänsten.

När betalas LPA:s pensioner?

Vi betalar pensioner och rehabiliteringsförmåner en gång per månad, alltid på den andra bankdagen i månaden.

Om pensionen beviljas retroaktivt betalar vi den första pensionen så snabbt som möjligt efter att du har fått pensionsbeslutet. Den första betalningsdagen anges i pensionsbeslutet.” Exakta datum och tilläggsinformation om betalningen av pensionen hittar du på sidan Information till pensionstagare.

En närstående fick pension av er. Vad ska jag göra nu när min närstående har avlidit. Återindrivs pension som betalats till en avliden?

Meddela LPA så fort som möjligt när en närstående avlider. Vi får också information om dödsfallet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata men på grund av att meddelandena skickas med dröjsmål kan vi bli tvungna att återindriva pension som betalats utan grund.

Pensionsmottagare har rätt till pension för den månad då dödsfallet inträffar. Om pension har betalats ut också efter månaden då dödsfallet inträffade (t.ex. om pensionsmottagaren har avlidit 29.1.2021 och pensionen för februari redan har betalats) begär vi om återbetalning av pensionen som betalats utan grund i första hand av pensionsmottagarens bank. Om banken inte kan återbetala pensionen kontaktar vi dödsboet.

Arbete vid sidan av pensionen

Kan jag arbeta när jag får pension och hur mycket?

Du får arbeta fritt när du är ålderspensionär. Om du fortsätter att arbeta som lantbruksföretagare, renskötare eller fiskare som pensionär, kan du tjäna in mer pension fram till den övre åldersgränsen för din åldersklass försäkringsskyldighet genom att teckna en frivillig LFÖPL-försäkring parallellt med din pension. Om du arbetar vid sidan av pensionen kan du också teckna enbart en frivillig OFLA-arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Invalidpensioner har en förvärvsinkomstgräns. År 2024 är förvärvsinkomstgränsen minst 976,59 euro per månad (brutto). Om en högre personlig förvärvsinkomstgräns har fastställts för dig står det i ditt pensionsbeslut. Som förvärvsinkomst räknas arbetspensionsförsäkrade förvärvsinkomster, som övervakas på månadsnivå. Om förvärvsinkomstgränsen överskrids kan det leda till att invalidpensionen avbryts och att pension som betalats ut utan grund återkrävs.

Medan du har avträdelsestöd kan du utföra lönearbete i begränsad omfattning eller bedriva företagarverksamhet i liten skala. Gränsen för förvärvsinkomster vid sidan av avträdelsestöd är 786 euro per månad (år 2022). En förutsättning för avträdelsestöd är att du avstår från att bedriva kommersiellt jordbruk eller renskötsel och från att utföra leveransarbeten i skogsbruket. Du kan i begränsad utsträckning utföra arbeten som främjar användningen och skötseln av skogen. Kontrollera vilka skogsarbeten som är tillåtna.

Du kan läsa närmare om arbete vid sidan av pensionen under Information till pensionstagare.

Vilka inkomster beaktas vid övervakningen av förvärvsinkomstgränsen, när jag arbetar vid sidan av pensionen?

Vid övervakningen av förvärvsinkomstgränsen beaktas arbetspensionsförsäkrade förvärvsinkomster. Inom företagarverksamhet beaktas LFÖPL- eller FÖPL-försäkringens arbetsinkomst på månadsnivå. Arvoden för arbetspensionsförsäkrade förtroendeuppdrag samt familje- och närståendevårdares arvoden beaktas likaså vid övervakningen av förvärvsinkomstgränsen. Kapitalinkomster, hyresinkomster, utdelningsinkomster (dividender), ränteinkomster och odlarstöd inom jordbruket beaktas inte.

Invalidpension

Min arbetsförmåga är nedsatt. Vad ska jag göra?

LPA-sjukdagpenningen ger skydd vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom, till exempel säsongsinfluensa.

Om du har en skada eller en sjukdom som hotar din arbetsförmåga ska du utreda dina möjligheter till yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering. Genom arbetspensionsrehabilitering kan du få hjälp att fortsätta med ditt arbete trots de begränsningar som sjukdomen medför.

Om det är svårt för dig att fortsätta med ditt arbete på grund av olycksfall eller yrkessjukdom, kan du ha möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL).

Du kan beviljas invalidpension, om du ännu inte har uppnått den lägsta ålderspensionsåldern för din åldersklass. Rätten till invalidpension bedöms på basis av hälsotillståndet och sociala-ekonomiska omständigheter. När det gäller personer som fyllt 60 år bedöms arbetsförmågan bara för det egna yrket, medan man för yngre personer också beaktar möjligheten att få förvärvsinkomster från annat arbete. Läs mer om invalidpension.

LPA betalar invalidpension till mig. Vid vilken ålder ändras min invalidpension till ålderspension?

Invalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan vid din lägsta ålderspensionsålder. Din ålderspensionsålder kan avvika från den ålderspensionsålder som gäller för din åldersklass beroende på när din arbetsoförmåga började.

Om din arbetsförmåga började 2017 eller senare, ändras pensionen till ålderspension vid den lägsta ålderspensionsåldern för din åldersklass.

Om din arbetsoförmåga började åren 2006–2016, ändras pensionen till ålderspension när du fyller 63 år.

Om din arbetsoförmåga började 2005 eller tidigare, ändras pensionen till ålderspension
när du fyller 65 år.

Ansökan om pension som tjänats in för arbete vid sidan av invalidpensionen ska lämnas in separat, när pensionen övergår i ålderspension. Om arbetet i anställningsförhållande fortsätter också vid sidan av ålderspensionen, kan du ansöka om utbetalning av intjänad pension för detta arbete efter att anställningsförhållandet upphört.

Hur kan försäkringsläkaren känna till min arbetsförmåga utan att ha sett mig?

Rätten till invalidpension bedöms för alla sökande på basis av skriftliga medicinska utredningar. Den behandlande läkarens uppgift är att konstatera faktorer som påverkar arbets- och funktionsförmågan, dokumentera medicinska fynd så noggrant som möjligt samt utarbeta en vård- och rehabiliteringsplan. Av behandlande läkare förutsätts inte kännedom om de grunder för arbetsoförmåga som definieras i arbetspensionslagstiftningen och inte heller kunskap om den beslutspraxis som fastställts av besvärsorganen, och därför har läkarna inte nödvändigtvis kunskap om linjerna vid beslut om invalidpension.

Den behandlande läkaren gör sin egen bedömning av sökandens arbetsförmåga, vilket inte binder arbetspensionsanstalten eller besvärsorganen. Vid handläggningen av ett pensionsärende har försäkringsbolagets expertläkare och pensionshandläggare tillgång till mer information än den behandlande läkaren om exempelvis sökandens arbete. Syftet med expertläkarsystemet är att upprätthålla enhetlig och jämlik behandling av sökandena och säkerställa att likartade sökande får lika beslut på sin ansökan. I sista hand säkerställs jämlik behandling av det opartiska besvärssystemet.

Min ansökan om invalidpension förkastades. Vad ska jag göra?

Om du är missnöjd med ett pensionsbeslut eller motiveringen till det, kan du söka ändring i beslutet. Läs mer om ändringssökande.

Du kan också ha rätt till arbetslöshetsförmån. Ansökan om invalidpension kan förkastas även om förmågan att utöva det egna yrket är nedsatt, om du kan bedömas ha kvar arbetsförmåga för annat arbete. Om sådant arbete inte finns att tillgå, kan du ha rätt till arbetslöshetsförmån. Läs mer om arbetslöshetsförmån på FPA:s sidor.

Långtidsarbetslösa kan beviljas ålderspension något tidigare än andra. Läs mer om ålderspension för långtidsarbetslösa.

Du kan höra med FPA om du har rätt till utkomststöd. Utkomststöd är ett sistahandsstöd som är avsett för personer som inte har rätt till andra förmåner. Läs mer om utkomststöd.

Familjepension

Vem har rätt till efterlevandepension?

1. Om du har eller har haft gemensamma barn med din make eller maka kan du få familjepension i form av efterlevandepension om

  • du var gift med din make/maka och äktenskapet ingicks innan din make/maka fyllde 65 år.

2. Om du inte har haft gemensamma barn med din make eller maka kan du få efterlevandepension om

  • du var gift med din make/maka och äktenskapet ingicks innan din make/maka fyllde 65 år och
  • du då äktenskapet ingicks var under 50 år (detta villkor gäller inte efterlevande maka, dvs. änka, om äktenskapet ingicks före 1.7.1990) och
  • ert äktenskap hade varat i minst fem år och
  • du hade fyllt 50 år vid tidpunkten för din makes/makas död eller du har fått invalidpension i minst tre år.

3. Sambor kan få efterlevandepension när följande villkor uppfylls:

  • du bodde tillsammans med din sambo i minst fem år före hans eller hennes död
  • ert gemensamma hushåll inleddes innan din sambo hade fyllt 65 år
  • ni har ett gemensamt barn under 18 år som har bott åtminstone delvis i samma hushåll som ni
  • du eller din sambo är inte inte gift med en annan person.

Läs mer om familjepension. 

Kan beloppet av min efterlevandepension ändras senare?

Efterlevandepensionens belopp beror på antalet barn och den efterlevandes egna pensioner eller förvärvsinkomster.

Om enbart den efterlevande får familjepension kan pensionsbeloppet ändras antingen ett halvt år efter makens/makans död eller när den efterlevande beviljas egen pension.

Om det också betalas familjepension åt barnen justeras efterlevandepensionen när det yngsta barnet fyller 18 år.

Detta så kallade avdrag av efterlevandepensionen kan reducera efterlevandepensionen rentav så mycket att det inte betalas ut någon efterlevandepension alls.

Justeringarna genomförs automatiskt.

Jag ska gå på ålderspension. Påverkas min efterlevandepension?

Om du är den enda som får efterlevandepension justeras pensionen på nytt och du får ett nytt beslut om efterlevandepensionen. När du beviljas ålderspension justeras beloppet på nytt och du får ett nytt beslut om efterlevandepensionen ifall beloppet av efterlevandepension ändras.

Jag ska gifta mig på nytt. Vad händer då med min efterlevandepension?

Om du är under 50 när du gifter dig på nytt får du tre års efterlevandepension på en gång. Meddela oss så fort som möjligt när du har gift dig.

Om du gifter dig efter att du har fyllt 50 påverkar det nya äktenskapet inte din efterlevandepension.

Avträdelsestöd

Hur länge betalas den kompletterande delen om jag inte har annan pension eller om jag inte tar ut den?

Avträdelsestödets kompletterande del motsvarar folkpensionsandelen av din helhetspension. LPA betalar den kompletterande delen fram tills att du fyller 65 och kan ansöka om folkpension som ålderspension hos FPA.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig