Hoppa över navigering

Anvisningar för att söka efterlevandepension

Samma blankett används för att ansöka om familjepension från både arbetspensionssystemet och Folkpensionsanstalten (FPA). Ansökan kan lämnas in till antingen LPA eller FPA.

FPA betalar familjepension bara fram till 65 års ålder. Ansökan ska därför skickas till LPA om den efterlevande maken hade fyllt 65 år vid förmånslåtarens död.

Trafikolycka, arbetsolycksfall eller yrkessjukdom

Ange tydligt om förmånslåtarens död berodde på en trafikolycka eller ett arbetsolycksfall eller om orsaken anses vara en yrkessjukdom. Det kan dröja innan vi får dessa uppgifter från den institution som betalar ersättning, och om vi inte har dem kan det leda till återkrav av pension som betalats för mycket.

Om förmånslåtaren var pensionerad

Om förmånslåtaren vid sin död hade invalid- eller ålderspension på basis av eget arbete, har en del av frågorna på blanketten utretts redan i samband med att den pensionen beviljades. Sådana frågor gäller bland annat

  • boende och arbete utomlands
  • uppgifter om arbete
  • uppgifter om pensioner och ersättningar.

Eftersom familjepensionen i sådana fall baseras på den pension som betalades till förmånslåtaren, behöver de ovan nämnda uppgifterna inte utredas närmare på ansökningsblanketten.

Den efterlevande makens inkomster m.m.

Vid uträknandet av efterlevandepensionen behövs också uppgifter om den efterlevande makens egna pensioner och de faktorer som påverkar dem.

Det som ovan sägs om utredande av uppgifter om förmånslåtaren gäller också uppgifter om den efterlevande maken. Närmare utredningar behövs således inte i sådana fall där den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade pension från all förvärvsverksamhet som berättigar till pension.

Om förmånslåtaren ännu inte hade egen pension

Vid uträknandet av pensionen används uppgifterna i förvärvsarbetsregistret och beaktas allt förvärvsarbete som finns i registret även om det inte nämnts i ansökan. Även de förmåner som berättigar till pension beaktas automatiskt om de antecknats i registret. Därför lönar det sig att i ansökan särskilt uppge sådana arbetsavtals- och tjänsteförhållanden som möjligen fattas i registret.

Om förmånslåtaren hade haft pension och under den tiden tjänat in ny pension som ännu inte hade beviljats, beaktas sådan ny pension på basis av registeruppgifterna.

Bankkonto

Om den efterlevande maken redan får egen pension från LPA behöver inget kontonummer uppges. Om ett nytt kontonummer uppges i ansökan om familjepension, kommer LPA att betala också alla andra pensioner till det nya kontot.

Underskrift

Pensionsansökan ska undertecknas av den efterlevande maken. Om ansökan undertecknas av någon annan ska orsaken anges på blanketten.

Separat ansökan för barn

Barnpension betalas från arbetspensionssystemet inte bara till förmånslåtarens egna barn utan också till den efterlevande makens barn som vid förmånslåtarens död bodde tillsammans med förmånslåtaren och den efterlevande maken i samma hushåll. Barnpension betalas tills barnet fyller 20 år.

En egen ansökan ska fyllas i för varje barn som söker pension. Samma ansökan gäller pension från både arbetspensionssystemet och FPA.

Ersättning från grupplivförsäkringen

Om förmånslåtaren hade en obligatorisk LFÖPL-försäkring vid sin död kan en ersättning betalas från grupplivförsäkringen. Rätt till ersättning kan också föreligga om LFÖPLförsäkringen hade upphört för mindre än tre år sedan. I fråga om full invalidpension är tidsgränsen fem år.

Ersättning från grupplivförsäkringen betalas inte om förmånslåtaren hade fyllt 68 år eller hade gått i LFÖPLålderspension.

Det finns en särskild blankett för ansökan om ersättning
från grupplivförsäkringen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig