Hoppa över navigering

Hur påverkar indexförändringarna vid årsskiftet pensionerna?

Det bedöms att inflationen inverkar exceptionellt på arbetspensionsindex för 2023. Det förutsägs att arbetspensionsindex stiger exceptionellt mer än lönekoefficienten i början av 2023.

Två index påverkar arbetspensionerna, arbetspensionsindex och lönekoefficienten. Bägge index justeras årligen i januari. Arbetspensionerna höjs årligen med arbetspensionsindex. Syftet med förhöjningen är att säkerställa att köpkraften bevaras. Lönekoefficienten igen påverkar kommande pensioner. Lönekoefficientens syfte är att garantera att arbetsinkomsten under arbetskarriären bevarar sitt värde. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer bägge index i oktober-november.

Trots att index som påverkar pensionerna inte ännu har fastställts för 2023 bedöms att den höga inflationen kommer att ha en exceptionell inverkan på arbetspensionsindex. Det bedöms att arbetspensionsindex kommer att stiga betydligt mer än under de senaste åren och förutsägs vara högre än lönekoefficienten 2023, vilket avviker från tidigare år. Det här betyder att den som går i pension 2022 kan få en högre indexförhöjning än den som går i pension först efter årsskiftet.

När lönar det sig att gå i pension?

Det lönar sig att planera tidpunkten för pensioneringen noggrant och utifrån den egna personliga situationen. Mest påverkas pensionsbeloppet av arbetskarriärens längd och arbetsinkomstnivån. Huvudregeln är att ju längre du arbetar, desto större blir din arbetspension, eftersom du tjänar in ny pension i arbetet. Om du går i pension först efter din lägsta pensionsålder, får du en uppskovsförhöjning som höjer din pension för varje månad som du skjuter upp pensioneringen med.

Om du ska gå i pension senast i december 2022 höjs din arbetspension med arbetspensionsindex i januari 2023. Om du emellertid går i pension i januari eller först senare under 2023 höjs arbetsinkomsterna som du förtjänat under din tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för 2023 och din arbetspension beräknas utifrån dessa arbetsinkomster som höjts med lönekoefficienten.

Du kan välja om du går i pension redan i slutet av det här året eller först i början av nästa år om

  • du når den lägsta åldern för ålderspension senast i november (ålderspension)
  • du når din ålder för partiell ålderspension senast i november eller om du redan får partiell ålderspension och vill byta ditt pensionsbelopp från 25 procent till 50 procent (partiell förtida ålderspension)

Om du arbetar i ett anställningsförhållande bör du observera att din ålderspension kan inledas tidigast från och med början av den månad som följer på tidpunkten då ditt anställningsförhållande upphörde. När du går i ålderspension upphör din obligatoriska LFÖPL-försäkring och du har inte längre rätt till avbytartjänster om du arbetar parallellt med ålderspensionen.

Observera att partiell ålderspension kan inte beviljas retroaktivt och därför måste man ansöka om partiell ålderspension senast i november om man vill att den ska börja 1.12.2022. Du kan beviljas ålderspension retroaktivt för högst de tre månader som föregår månaden då du ansöker om pension förutsatt att din LFÖPL-försäkring upphörde när du gick i pension.

Hur påverkas pensionsbeloppet av indexförhöjningarna?

Eftersom index för 2023 inte har fastställts kan vi fortfarande inte bedöma hur mycket pensionerna som betalas ut kommer att stiga vid årsskiftet eller hur mycket lönekoefficienten kommer att påverka pensioner som inleds nästa år. Även våra räknare ger för tillfället vilseledande resultat om du är född 1958 eller tidigare och beräknar din kommande ålderspension med hjälp av LPA:s räknare eller om du är född 1961 och beräknar beloppet av din partiella ålderspension med vår räknare för partiell ålderspension.

Pensionsskyddscentralen har tagit fram beräkningarna här nedan som visar hur olika indexförhöjningar påverkar arbetspensionerna. Beräkningarna baserar sig på uppskattningar av index för nästa år gjorda i augusti. Siffrorna tillämpas i fall där personens allmänna pensionsålder beaktas utan beaktande av eventuella pensioner som FPA betalar.

Ålderspension

Personens intjänade pension i början av december 2022 är 1 500 euro (med beaktande av livstidskoefficienten).

  • Om personen går i ålderspension i december 2022 får han eller hon i januari 2023 en förhöjning i enlighet med arbetspensionsindex. Därefter uppgår pensionen till 1 604 euro per månad.
  • Om personen går i ålderspension i januari 2023 höjs i beräkningen av pensionen hans eller hennes tidigare arbetsinkomst först med lönekoefficienten till nivån för 2023 och dessutom höjs pensionsbeloppet utifrån en uppskovsmånad med 0,4 procent. Arbetspensionsbeloppet beror på inkomstnivån som föregick pensioneringen: om LFÖPL-arbetsinkomsten är till exempel 36 000 euro uppgår beloppet för en arbetspension som börjar i januari 2023 till 1 565 euro.
  • Exemplet visar att personen får en större pension per månad om han eller hon går i ålderspension redan i december. Personen i exemplet kan också skjuta upp sin pensionering och då höjer uppskovet pensionen med 0,4 procent för varje uppskjuten månad. Genom att skjuta upp pensioneringen till åtminstone den 1.5.2023 får personen en månadspension som är lika stor som pensionen som lyfts i december.

Partiell ålderspension (50 procent)

Personens intjänade pension i slutet av 2021 är 1 500 euro (med beaktande av livstidskoefficienten). Personen fyller 62 i början av 2022 och den lägsta åldern för ålderspension för hans eller hennes åldersklass är 64 år och 6 månader. Rätten till full ålderspension uppfylls sålunda i juli 2025. Personen arbetar till slutet av 2022 och årsinkomsten är 36 000 euro.

  • Om personen lyfter en partiell ålderspension i december 2022 uppgår beloppet till 657 euro. Pensionen höjs i januari 2023 med arbetspensionsindex. Den partiella ålderspensionen uppgår därefter till uppskattningsvis 702 euro per månad. En ålderspension som börjar i juli 2025 uppgår igen till 1 602 euro.
  • Om personen går i ålderspension i januari 2023 höjs i beräkningen av pensionen personens tidigare arbetsinkomst först med lönekoefficienten till nivån för 2023 och dessutom höjs pensionsbeloppet utifrån en uppskovsmånad med 0,4 procent. Beloppet av den partiella ålderspensionen i januari uppskattas då till 704 euro per månad. En ålderspension som inleds i juli 2025 uppskattas igen till 1 580 euro.
  • Om personen inte alls lyfter partiell ålderspension är ålderspensionen i juli 2025 uppskattningsvis 1 685 euro per månad.

 

Social- och hälsovårdsministeriet har den 20.10. fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2023.  Du ser beräkningarna enligt de fastställda indexen i tjänsten Arbetspension.fi: Arbetspensionsindex höjs exceptionellt mycket, med 6,8 %

Läs också: Planerar du att gå i partiell ålderspension?

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig