Hoppa över navigering

Organisation

Bestämmelser om förvaltningsorganens sammansättning och uppgifter ingår i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och i statsrådets förordning om reglemente för LPA.

Delegationen

LPA:s högsta beslutande organ är delegationen, som har 15 medlemmar och tillsätts av Pensionsskyddscentralen. Ordförande i delegationen utses av jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK och vice ordföranden av Pensionsskyddscentralen. Tio medlemmar i delegationen företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har delegationen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje medlem i delegationen en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden bör ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Delegationen har bland annat till uppgift att

  • besluta om de allmänna linjerna för LPA:s verksamhet
  • övervaka styrelsens verksamhet
  • välja de styrelsemedlemmar som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för medlemmarna
  • välja revisor
  • behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om eventuella åtgärder i samband med det.
Delegationens sammansättning under perioden 2023–2025

Mika Nieminen, ordförande, jordbrukare, Ylöjärvi (MTK)
Karoliina Kiuru, vice ordförande, direktör (PSC)

Tanja Viljanen, regeringsråd (JSM)
Liisa Perttula, regeringsråd (SHM)
Jyri Inha, lagstiftningsråd (FM)

Eija Komulainen, lantbruksföretagare, Kuhmo
Marita Miettinen, lantbruksföretagare, Joensuu
Martti Mäkelä, lantbruksföretagare, Pihtipudas
Sanna Hämäläinen, jord- och skogsbruksföretagare, Enonkoski
Asko Ojala, jordbrukare, Kauhajoki
Kallepekka Toivonen, lantbruksföretagare, Nurmijärvi
Thomas Antas, jordbrukare, Lappträsk
Johanna Moisio, verksamhetsledare, Helsingfors
Anne Ollila, verksamhetsledare, Rovaniemi
Jarno Aaltonen, yrkesfiskare, Raumo

Styrelsen

LPA:s styrelse har 9 medlemmar. Styrelseordföranden och vice ordföranden väljs av Pensionsskyddscentralens styrelse så att ordföranden företräder MTK och vice ordföranden företräder Pensionsskyddscentralen. LPA:s delegation väljer fyra styrelsemedlemmar som företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har styrelsen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeret och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje styrelsemedlem en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Dessutom ska det i styrelsen finnas god kännedom om pensionsanstaltens verksamhet och sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen har bland annat till uppgift att

  • sköta LPA:s förvaltning och se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt sköta den interna kontrollen och riskhanteringssystemet
  • besluta om avgörande av ärenden som gäller LPA-tryggheten (detta har styrelsen delegerat genom arbets- och behandlingsordningen)
  • ge utlåtanden och utveckla frågor som hör till styrelsens uppgifter
  • anställa och avskeda LPA:s verkställande direktör och övriga direktörer
  • godkänna LPA:s placeringsplan.
Styrelsens sammansättning under perioden 2023–2025

Ordförande

Juha Marttila, MTK:s ordförande
tfn 020 413 2340
juha.marttila(at)mtk.fi

Vice ordförande

Allan Paldanius, direktör (PSC)
allan.paldanius(at)etk.fi

Medlemmar

Minna-Mari Kaila, överdirektör (JSM)
tfn 0295 16 2013
minna-mari.kaila(at)gov.fi

Minna Liuttu, finansråd (SHM)
tfn 0295 163 582
minna.liuttu(at)gov.fi

Outi Luoma-aho, budgetråd (FM)
tfn 0295 530 086
outi.luoma-aho(at)gov.fi

Eeva Korimäki, lantbruksföretagare
tfn 044 484 6567
eeva(at)korimaki.fi

Kati Partanen, lantbruksföretagare
tfn 040 522 9872
kati.partanen(at)mtk.fi

Henna Vuotila, lantbruksföretagare
tfn 044 537 4487
henna.vuotila(at)kotinet.com

Mats Nylund, ordförande (SLC)
tfn 050 512 2191
mats.nylund(at)slc.fi

Huvudkontoret betjänar kunder

På LPA:s huvudkontor i Hagalund i Esbo finns 160 tjänstemän som handlägger försäkrings- och förmånsansökningar samt betjänar våra kunder i vår kundtjänst och via telefon. Runt om i landet betjänas kunderna dessutom av LPA-ombudsmän.

LPA leds av verkställande direktören Heli Backman.

Ledningsgruppen

Ordförande

Heli Backman, verkställande direktör
tfn 029 435 2267, 040 825 9760
heli.backman(at)mela.fi
(Ledningsassistent Tiina Visser, tfn 029 435 2268, 050 362 9127)

Medlemmar

Jarmo Aalto, direktör (ekonomi)
tfn 029 435 2369, 0400 813 617
jarmo.aalto(at)mela.fi

Mika Paananen, direktör (ersättningstjänster och it)
tfn. 029 435 2300, 045 200 3004
mika.paananen(at)mela.fi

Päivi Wallin, direktör (försäkringstjänster, avbytarservice och främjande av arbetsförmågan)
tfn 029 435 2343, 040 740 4728
paivi.wallin(at)mela.fi

Sakkunniga

Jorma Kinnunen, aktuarie
tfn 029 435 2269, 050 379 2884
jorma.kinnunen(at)mela.fi

Sonja Lilius, juridisk chef
tfn 029 435 2345, 050 320 0862
sonja.lilius(at)mela.fi

Juhana Toivonen, personalchef
tfn 029 435 2360, 040 040 0422
juhana.toivonen(at)mela.fi

Personalrepresentant

Jari Kangas, teknisk stödperson
tfn 029 435 2276
jari.kangas(at)mela.fi

Sekreterare

Julia von Flittner, ledande sakkunnig inom kommunikation
tfn 029 435 2422, 050 511 5935
julia.vonflittner(at)mela.fi

Chefer och läkare

Pensionsenheten
Enhetschef Pauliina Ripatti
tfn 029 435 2444, 050 577 9436

Olycksfallsenheten
Enhetschef Sanna Helve-Tuomainen
tfn 029 435 2362, 040 5951 513

Försäkrings- och kundtjänstenheten
Enhetschef Sirkku Rekola
tfn 029 435 2280, 040 564 0888

Enheten för avbytarservice
Enhetschef Elina Montonen
tfn 029 435 2454, 050 512 5074

Enheten för främjande av arbetsförmågan
enhetschef Pirjo Saari
tfn 029 435 2460, 0400 341 390

Ekonomienheten
Ekonomichef Petri Toponen
tfn 029 435 2225, 0400 843 963

Dataenheten
Datachef Arja Raatikainen
tfn 029 435 2321, 050 366 7490

Juridiska enheten
Juridisk chef Sonja Lilius
tfn 029 435 2345, 050 320 0862

Personal- och kommunikationsenheten
Personalchef Juhana Toivonen
tfn 029 435 2360, 040 040 0422

Aktuarie
Jorma Kinnunen
tfn 029 435 2269, 050 379 2884

Överläkare
Esa Koskinen
specialist i ortopedi och traumatologi
tfn. 029 435 2311, 050 5756 828

Sakkunnigläkare
Pertti Heikman, specialist i psykiatri och allmänmedicin
Jari Rechardt, specialist i företagshälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
Timo Kaitemo, odontologie licentiat
Tuukka Porkka, specialist i ortopedi och traumatologi
Mikko Rantasalo, specialist i ortopedi och traumatologi
Heikki Möttönen, specialistläkare i allmän medecin
Petri Paakki, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig