Hoppa över navigering

Organisation

Bestämmelser om förvaltningsorganens sammansättning och uppgifter ingår i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och i statsrådets förordning om reglemente för LPA.

Delegationen

LPA:s högsta beslutande organ är delegationen, som har 15 medlemmar och tillsätts av Pensionsskyddscentralen. Ordförande i delegationen utses av jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK och vice ordföranden av Pensionsskyddscentralen. Tio medlemmar i delegationen företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har delegationen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje medlem i delegationen en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden bör ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Delegationen har bland annat till uppgift att

  • besluta om de allmänna linjerna för LPA:s verksamhet
  • övervaka styrelsens verksamhet
  • välja de styrelsemedlemmar som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för medlemmarna
  • välja revisor
  • behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om eventuella åtgärder i samband med det.
Delegationens sammansättning under perioden 2020–2022:

Mika Nieminen, ordförande, jordbrukare, Ylöjärvi (MTK)
Karoliina Kiuru, vice ordförande, direktör (PSC)

Taina Vesanto, lantbruksråd (JSM)
Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör (SHM)
Jyri Inha, lagstiftningsråd (FM)

Eija Komulainen, lantbruksföretagare
Marita Miettinen, jordbrukare, Joensuu
Martti Mäkelä, jordbrukare, Pihtipudas
Sanna Hämäläinen, jord- och skogsbruksföretagare
Asko Ojala, jordbrukare, Kauhajoki
Kallepekka Toivonen, lantbruksföretagare, Nurmijärvi
Thomas Antas, jordbrukare
Johanna Moisio, verksamhetsledare
Anne Ollila, verksamhetsledare, Rovaniemi
Heikki Salokangas, yrkesfiskare, Björneborg

Styrelsen

LPA:s styrelse har 9 medlemmar. Styrelseordföranden och vice ordföranden väljs av Pensionsskyddscentralens styrelse så att ordföranden företräder MTK och vice ordföranden företräder Pensionsskyddscentralen. LPA:s delegation väljer fyra styrelsemedlemmar som företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkringstagares ekonomiska intressen. Dessutom har styrelsen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeret och en från finansministeriet.

Med undantag för ordföranden och vice ordföranden har varje styrelsemedlem en personlig suppleant.

Ordföranden eller vice ordföranden ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Dessutom ska det i styrelsen finnas god kännedom om pensionsanstaltens verksamhet och sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen har bland annat till uppgift att

  • sköta LPA:s förvaltning och se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt sköta den interna kontrollen och riskhanteringssystemet
  • besluta om avgörande av ärenden som gäller LPA-tryggheten (detta har styrelsen delegerat genom arbets- och behandlingsordningen)
  • ge utlåtanden och utveckla frågor som hör till styrelsens uppgifter
  • anställa och avskeda LPA:s verkställande direktör och övriga direktörer
  • godkänna LPA:s placeringsplan.
Styrelsens sammansättning under perioden 2020–2022:

Ordförande

Juha Marttila, MTK:s ordförande
tfn 020 413 2340
juha.marttila (at) mtk.fi

Vice ordförande

Jaakko Kiander, direktör (PSC)
tfn 029 411 2414
jaakko.kiander (at) etk.fi

Medlemmar

Esa Hiiva, lantbruksråd (JSM)
tfn 0295 162 150
esa.hiiva (at) mmm.fi

Minna Liuttu, finansråd (SHM)
tfn 0295 163 582
minna.liuttu (at) stm.fi

Outi Luoma-aho, budgetråd (FM)
tfn 0295 530 086
outi.luoma-aho (at) vm.fi

Jarmo Mäntyharju, lantbruksråd
tfn 0500 325 470
jarmo (at) mantyharjuntila.fi

Kati Partanen, lantbruksföretagare
tfn 040 522 9872
kati.partanen (at) mtk.fi

Henna Vuotila, lantbruksföretagare
tfn 044 537 4487
henna.vuotila (at) kotinet.com

Mats Nylund, ordförande (SLC)
tfn 050 512 2191
mats.nylund (at) slc.fi

Huvudkontoret betjänar kunder

På LPA:s huvudkontor i Hagalund i Esbo finns 160 tjänstemän som handlägger försäkrings- och förmånsansökningar samt betjänar våra kunder i vår kundtjänst och via telefon.

Ombudsmannanätverket består av 35 LPA-ombudsmän, som betjänar våra kunder runt om i landet.

LPA leds av verkställande direktören Päivi Huotari.

Ledningsgruppen

Ordförande
Päivi Huotari, verkställande direktör
tfn 029 435 2268, 050 500 4514
paivi.huotari (at) mela.fi

Medlemmar
Jarmo Aalto, direktör (ekonomi och it)
tfn 029 435 2369, 0400 813 617
jarmo.aalto (at) mela.fi

Antti Huhtamäki, direktör (försäkrings- och ersättningstjänster)
tfn 029 435 2206, 050 501 0200
antti.huhtamaki (at) mela.fi

Päivi Wallin, direktör (avbytarservice och främjande av arbetsförmågan)
tfn 029 435 2343, 040 740 4728
paivi.wallin (at) mela.fi

Personalrepresentant (inte medlem)
Inka-Maaria Näkkäläjärvi, informationssystemexpert
tfn 029 435 2363
inka-maaria.nakkalajarvi (at) mela.fi

Sakkunnig och ledningsgruppens sekreterare
Minna Gardemeister, personal- och kommunikationschef
tfn 029 435 2360, 050 340 5983
minna.gardemeister (at) mela.fi

Chefer och läkare

Pensionsenheten
Enhetschef Pauliina Ripatti
tfn 029 435 2444, 050 577 9436

Olycksfallsenheten
Enhetschef Risto Syvälä
tfn 029 435 2361, 040 828 4974

Försäkrings- och kundtjänstenheten
Enhetschef Sirkku Rekola
tfn 029 435 2280, 040 564 0888

Enheten för avbytarservice
Enhetschef Elina Montonen
tfn 029 435 2454, 050 512 5074

Enheten för främjande av arbetsförmågan
enhetschef Pirjo Saari
tfn 029 435 2460, 0400 341 390

Ekonomienheten
Ekonomichef Petri Toponen
tfn 029 435 2225, 0400 843 963

Dataenheten
Datachef Arja Raatikainen
tfn 029 435 2321, 050 366 7490

Personal- och kommunikationsenheten
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister
tfn 029 435 2360, 050 340 5983

Juridiska enheten
Juridisk chef Sonja Lilius
tfn 029 435 2345, 050 301 6896

Aktuarie
Jorma Kinnunen
tfn 029 435 2269, 050 379 2884

Överläkare
Jari Rechardt
specialist i företagshälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
tfn 029 435 2310, 050 303 9152

Sakkunnigläkare
Jari Ahlberg, specialisttandläkare i protetik och bettfysiologi
Pertti Heikman, specialist i psykiatri och allmänmedicin
Mikko Rantasalo, specialist i kirurgi och ortopedi
Pekka Laine, specialisttandläkare i oral och maxillofacial kirurgi
Antti Vitikainen, specialist i kirurgi och ortopedi, specialkompetens i försäkringsmedicin
Tuomo Vähäsarja, specialist i företagshälsovård

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig