Hoppa över navigering

Försäkring av skogsägare

LFÖPL-pensionsförsäkringen för skogsägare är avsedd för

 • Skogsägare
  När du har minst 5 LFÖPL-hektar skog och deltar i skogsvårdsarbetena, försäkrar vi dig med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om din arbetsinsats är obetydlig kan du också teckna försäkringen frivilligt.
 • Distansskogsägare
  Om du är distansskogsägare eller huvudsakligen arbetar på annat håll, kan du ändå teckna en försäkring. På så sätt kan du vara säker på att du tjänar in pensionsskydd också för ditt skogsvårdsarbete. Försäkringen är obligatorisk för dig om arbetet i din egen skog och skogens areal överstiger gränsen för obligatorisk försäkring.
 • Make
  Vi försäkrar också din make eller sambo som arbetar på din skogslägenhet.
 • Pensionär
  Om du fortsätter att arbeta i din egen skog efter pensioneringen kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Din försäkring kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på vilket slags pension du får och om förutsättningarna för försäkring uppfylls. Läs mer på sidorna för lantbruksföretagare: Försäkring för pensionärer.
 • Familjemedlem
  Vi försäkrar också dina familjemedlemmar som deltar i skogsvårdsarbetet. Familjemedlemmar som är 18 år fyllda och äldre kan få en LFÖPL-försäkring. För familjemedlemmar som är under 18 år eller pensionerade kan du med tanke på eventuella arbetsskador teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid. Läs mer om försäkring av familjemedlemmar på sidorna för lantbruksföretagare: Försäkring av familjemedlemmar.

För vem är LFÖPL-försäkringen obligatorisk?

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla förutsättningar uppfylls:

 • du är 18-68 år (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
 • du äger över 5 LFÖPL-hektar skog
 • du arbetar i din egen skog så att din arbetsinkomst beräknas uppgå till minst 4 506 euro per år (år 2024).

När du har köpt en skogslägenhet och förutsättningarna för försäkring uppfylls ska du teckna en försäkring inom sex månader.

Om du äger skog och dessutom är delägare i exempelvis en skogssammanslutning, ska du ha en separat försäkring för vardera. Din personliga arbetsinkomst är de sammanlagda arbetsinkomsterna i alla dina försäkringar.

Parallellt med den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har du automatiskt också en giltig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, alltså en OFLA-försäkring för arbetstid, som ger ersättning för skador som uppkommit vid olycksfall i skogsvårdsarbetet och för yrkessjukdomar som orsakats av arbetet.

Om din skogslägenhets areal är mindre än fem LFÖPL-hektar, kan du teckna en frivillig LFÖPL-försäkring och tjäna in pension också för skogsvårdsarbetet. Läs mer om frivillig LFÖPL-försäkring på sidorna för lantbruksföretagare.

Med tanke på eventuella olycksfall lönar det sig att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid som komplement till den frivilliga LFÖPL-försäkringen. Du kan också teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid utan LFÖPL-försäkring. Läs mer: Olycksfallsskydd för skogsarbete och för fritiden.

Alla LPA:s försäkringspremier är avdragbara i beskattningen. Mer information om försäkringspremier hittar du på sidan Skogsägarens försäkringspremier.

Försäkring av arbetstagare

Arbetstagare som är anställda på din skogslägenhet men inte är familjemedlemmar försäkras inte i LPA. Du måste sköta om deras försäkringsskydd separat.

Bolagsformer för skogslägenheter

Samma ägarkrets i bolaget försäkras i samma försäkring. Om du är delägare i flera företag tecknas en separat försäkring för vart och ett av dem.

Sammanslutning

Om du bedriver skogsbruk i en skogssammanslutning, försäkrar vi dig med en LFÖPL-försäkring som företagare. Sammanslutningen kan exempelvis vara en skogslägenhet som ägs av två eller flera personer gemensamt. Delägarens make och familjemedlemmar försäkras också, om de deltar i skogsarbetet.

Dödsbo

Dödsbodelägare som bedriver skogsbruk i ett dödsbo försäkras med en LFÖPL-försäkring som företagare. Om änkan ensam får besittningsrätt till dödsboet, kan barn som arbetar på lägenheten försäkras som familjemedlemmar.

Samfälld skog

Delägare i samfälld skog kan inte försäkras med LFÖPL-försäkring eller frivillig OFLA-försäkring för arbetstid.

Öppet bolag och kommanditbolag

Som ansvarig bolagsman i ett öppet bolag och kommanditbolag omfattas du av LFÖPL-försäkringen om du personligen är ansvarig för bolagets förpliktelser och åtaganden. Delägarens make och familjemedlemmar kan också försäkras, om de deltar i skogsarbetet.

Aktiebolag

Den som bedriver skogsbruk som aktiebolag kan LFÖPL-försäkras under vissa förutsättningar. Läs mer om förutsättningarna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig