Hoppa över navigering

Vanliga frågor om försäkringar

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om försäkringar. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Tecknande av försäkring

Hur vet jag om jag ska teckna en LFÖPL-försäkring?

Om du äger eller besitter över 5 LFÖPL-hektar åker och skog ska din försäkringsskyldighet utredas. Detsamma gäller om du äger renar eller bedriver fiske. Ta kontakt med LPA eller en LPA-ombudsman så utreder vi saken: Kontaktinformation.

Jag fick gården i gåva, ska jag teckna en LFÖPL-försäkring?

Din försäkringsskyldighet börjar när du har fått ägande- eller besittningsrätt till minst 5 LFÖPL-hektar och själv arbetar på gården. Du har sex månader tid på dig att teckna en LFÖPL-försäkring efter att du fått ägande- eller besittningsrätt till gården.

Vi är 4 företagare i samma företag, ska alla försäkras?

Alla som deltar i arbetet på gården och vars arbetsinsats överstiger gränsen för obligatorisk försäkring ska försäkras.

Vad är LFÖPL-arbetsinkomst?

LFÖPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av din genomsnittliga arbetsinsats i ditt företag. Den är inte detsamma som ditt företags resultat, utan en uppskattning av värdet av ditt arbete. Använd våra räknare för att beräkna LFÖPL-arbetsinkomsten.

Försäkring och annat arbete

Jag är lantbruksföretagare och har dessutom annat lönearbete för vilket jag tjänar in pension. Behöver jag dessutom ha en LFÖPL-försäkring?

Ja, du behöver ha en LFÖPL-försäkring för din arbetsinsats i lantbruksföretagararbetet. Den centrala principen för arbetspensionssystemet är att pension ska tjänas in från all förtjänstverksamhet.

Försäkringen kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på hur mycket du arbetar, din ålder och gårdens storlek.

När du är försäkrad med en LFÖPL-försäkring tjänar du in pension också för lantbruksföretagar- och skogsarbete, fiske och renskötsel. Dessutom har du en giltig olycksfallsförsäkring med tanke på eventuella olycksfall i arbetet. Ta kontakt med oss så kartlägger vi ditt försäkringsskydd.

Jag har en gård och dessutom en maskinverkstad som beskattas enligt näringsbeskattningen. Räcker det med en LFÖPL-försäkring?

LFÖPL-försäkringen omfattar endast jordbruksbeskattad verksamhet. För ditt arbete i maskinverkstaden måste du teckna en försäkring någon annanstans än i LPA. Verkstadsarbetet betraktas som en annan inkomstkälla.

Förändringar i arbetet

Min LFÖPL-arbetsinkomst motsvarar inte min arbetsinsats i arbetet på gården, vad ska jag göra?

Ta kontakt med LPA. Din arbetsinkomst kan justeras så att den motsvarar din nuvarande arbetsinsats, om det har skett förändringar på gården eller om du arbetar på annat håll.

Jag har arrenderat ut alla mina åkrar till grannen, men har fortfarande skog. Upphör försäkringen?

Din LFÖPL-försäkring behöver ses över. Om du har kvar mindre än 5 LFÖPL-hektar skog, avslutas din försäkring. Om du har kvar mer än 5 LFÖPL-hektar skog, justeras din arbetsinkomst så att den motsvarar ditt nuvarande arbete.

Jag är försäkrad med en LFÖPL-försäkring trots att jag inte längre bedriver företagsverksamheten i fråga. Ändå fick jag en försäkringspremiefaktura. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med LPA. Din försäkring avslutas inte automatiskt när du avstår från jord- och skogsbruksmark, renar eller fiske, utan du ska anmäla saken till LPA. Försäkringen avslutas genom en skriftlig ansökan på basis av de uppgifter du meddelar, när förutsättningarna för försäkring inte längre uppfylls.

Är min LFÖPL-försäkring också i kraft när jag är föräldraledig?

Om du arbetar medan du är föräldraledig ska försäkring vara i kraft och arbetsinkomsten ska justeras så att den motsvarar din arbetsinsats. Om arbetet ligger under gränsen för obligatorisk försäkring kan försäkringen avslutas. Kontrollera hur arbetet inverkar på föräldrapenningen hos FPA.

Arbete utomlands

Jag köpte en gård i Estland och arbetar också där. Jag har också en gård i Finland. Täcker LPA-skyddet arbetet på min gård i Estland?

Ja, om du också omfattas av den sociala tryggheten i Finland när du arbetar i ett annat EU-land. Som intyg på det här behöver du ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen. Ansök om intyget hos Pensionsskyddscentralen och ta kontakt med LPA för att se över din försäkring.

Jag arbetar på min gård i Finland och har dessutom säsongsbetonat lönearbete i Norge. Påverkar det här mitt LPA-trygghet?

Du måste utreda vilket lands sociala trygghet du omfattas av. Ta kontakt med Pensionsskyddscentralen.

Jag ska resa utomlands på arbetskommendering. Påverkar det här min LFÖPL-försäkrings giltighet?

Det avgörande är om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under arbetskommenderingen. Om du arbetar som utsänd anställd hos en finsk arbetsgivare, utreder din arbetsgivare socialskyddsfrågorna med Pensionsskyddscentralen. I annat fall är det bäst att själv ta kontakt med Pensionsskyddscentralen och utreda saken. Dessutom är ditt eventuella arbete på gården väsentligt med tanke på om din försäkring ska fortsätta. Ta kontakt med LPA för att se över din försäkring.

Familjemedlemmar som arbetar på gården

Vår 19-åriga son arbetar på gården på veckoslut och skollov, och flera månader under sommaren. Han bor på vår gård och går sista året i gymnasiet i kyrkbyn. Vi har betalat cirka 500 euro per månad i lön till honom. Ska han försäkras med en obligatorisk försäkring?

Förutsättningarna för en obligatorisk LFÖPL-försäkring för er son uppfylls, eftersom han är myndig och arbetar på er gård oavbrutet över 4 månader. Vid bedömningen av om arbetet är oavbrutet beaktas också arbete vid sidan av skolan. På basis av löneutbetalningen försäkras han med en arbetsinkomst på 6 000 euro (12 x 500 euro). Han kan försäkras så länge han bor och arbetar på gården och får lön för sitt arbete.

Mina minderåriga barn deltar i arbetet på gården. Kan de försäkras i LPA?

Ja, du kan teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid med tanke på eventuella arbetsolycksfall. Observera dock att värdet på barnets arbetsinsats eller på den lön som betalas till barnet måste vara minst 2 253 euro (2024) för att försäkringen ska fås. I praktiken begär vi en närmare utredning om deltagandet i arbetena på gården när det är fråga om personer under 14 år.

För fritiden kan de försäkras med en OFLA-fritidsförsäkring.

En LFÖPL-försäkring kan tecknas när barnet fyllt 18 år.

Jag betalar lön till min familjemedlem för LFÖPL-arbete. Ska uppgiften anmälas till inkomstregistret?

Ja. Du kan läsa mer om inkomstregistret på vår webbplats under inkomstregistret.

Försäkring vid sidan av pensionen

Jag har gått i ålderspension och min LFÖPL-försäkring har avslutats. Jag fortsätter ändå att bruka gården som förut. Har jag möjlighet att tjäna in pension för det här arbetet?

Du kan fortfarande teckna en frivillig LFÖPL-försäkring ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år.

Det lönar sig också för dig att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid med tanke på eventuella arbetsolycksfall.

Jag beviljades nyss full invalidpension och kan inte längre delta i arbetena på gården i nämnvärd utsträckning. Behöver jag fortfarande ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring?

Nej, om ditt arbete inte når upp till gränsen för obligatorisk försäkring. Då upphör din försäkring när arbetsoförmågan började. Om du arbetar i liten utsträckning kan du teckna en frivillig LFÖPL- och OFLA-försäkring för dig själv.

Jag har beviljats delinvalidpension, eftersom min arbetsförmåga bara är 60 procent jämfört med tidigare. Behöver jag ha en LFÖPL-försäkring så som tidigare?

Din LFÖPL-försäkring fortsätter utan avbrott efter att arbetsoförmågan började. Däremot behöver din arbetsinkomst ses över så att den motsvarar din arbetsinsats vid sidan av pensionen. Försäkringen är obligatorisk, om villkoren för obligatorisk försäkring uppfylls i fråga om areal och arbetsinkomst.

Jag har fullt rehabiliteringsstöd och kan inte delta i arbetet på gården, behöver jag ändå ha en giltig LFÖPL-försäkring?

Din försäkring kan avslutas för den tid du har rehabiliteringsstöd räknat från den tidpunkt då arbetsoförmågan började, om du inte kan arbeta på gården. När rehabiliteringsstödet upphör eller omvandlas till partiellt rehabiliteringsstöd, försäkras du på basis av din arbetsinsats. Ta kontakt med LPA när det sker förändringar i ditt arbete, eftersom försäkringen inte uppdateras automatiskt när rehabiliteringsstödet omvandlas eller upphör.

Jag kommer att beviljas olycksfallspension som gäller tills vidare. Jag vill att min obligatoriska LFÖPL-försäkring ska fortsätta att vara i kraft som förut. Är det här möjligt?

Om din LFÖPL-arbetsinkomst inte har justerats efter olycksfallet så att den motsvarar ditt nuvarande arbete på gården, ska försäkringen ses över. Ta kontakt med LPA.

Ändringssökande

Hur kan jag söka ändring i mitt försäkringsbeslut?

Om du vill söka ändring i LPA:s försäkringsbeslut, hittar du anvisningar om detta på baksidan av ditt försäkringsbeslut. Ansökan om ändring ska vara LPA till handa före utgången av LPA:s öppettid senast den 30:e dagen efter att du fått del av beslutet.

Läs mer om ändringssökande.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig