Hoppa över navigering

För företagshälsovården

Till LPA:s uppgifter inom företagshälsovården för lantbruksföretagare hör att utveckla verksamheten, föra och reformera företagshälsovårdsapplikation, följa gårdsbesöken och bevilja rabatt på olycksfallsförsäkringspremien.

Vi utvecklar företagshälsovården för lantbruksföretagare

Det gamla gårdsbesöksregistret ersattes i oktober 2020 med en ny företaghälsovårdsapplikation som fungerar som lantbruksföretagares och företagshälsovårdens gemensamma verktyg i bedömning och utveckling av arbetsvillkor. Vi utbildar samt producerar ny information och nytt material för att främja arbetshälsan. Vi intensifierar nätverkssamarbetet. Vi undersöker möjligheterna att öka lantbruksföretagarnas intresse för företagshälsovårdens tjänster och förbättra anslutningsaktiviteten.

Vi underhåller och utvecklar företagshälsovårdsapplikationen

Applikationen fungerar som ett elektroniskt verktyg för utarbetande av utredningar av arbetsförhållanden och i rapportering och uppföljning. Uppgifterna lagras endast med lantbruksföretagarens samtycke.Lantbruksföretagaren kan själv granska sina egna uppgifter och till exempel fylla i ett basuppgiftsformulär och kvittera de rekommendationer som getts vid ett gårdsbesök. På basis av uppgifterna producerar vid rapporteringsdata för att utveckla arbetshälsan och arbetarskyddet. Uppgifter om arbetsförhållandena kombineras inte i någon händelse med lantbruksföretagarens försäkringsuppgifter.

Vi följer genomförandet av gårdsbesöken

Vi följer gårdsbesökens förverkligande och applikationen påminner både lantbruksföretagaren och företagshälsovården om ett kommande gårdsbesök via e-post. Det är företagshälsovårdens uppgift att kontakta företagaren och komma överens om ett gårdsbesök. Om företagshälsovården inte har möjlighet att göra ett gårdsbesök kan den ge det i uppdrag till LPA. I så fall kan en lantbrukssakkunnig ensam göra gårdsbesöket med samtycke av lantbruksföretagaren.

Vi beviljar 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

Vi beviljar 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen om lantbruksföretagaren hör till företagshälsovården Detta förutsätter att lantbruksföretagaren tar emot företagshälsovårdens gårdsbesök åtminstone med fyra års mellanrum.

20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. En ny kund måste ansluta sig till företagshälsovården före den 1 oktober för att få rabatt på premien för följande år.

Förutom företagaren kan även försäkrade familjemedlemmar ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremien. Den som bara har OFLA-försäkring utan att vara LFÖPL-försäkrad har inte rätt till rabatt på premien. LFÖPL-försäkringen måste också vara i kraft vid tidpunkten för gårdsbesöket. En ytterligare förutsättning för att få premien nedsatt är att lantbruksföretagaren har avtalat med företagshälsovården om ett gårdsbesök som företas för att kartlägga arbetsförhållandena. I samband med gårdsbesöket får företagaren också förslag till förbättringar i syfte att förebygga hälsorisker. Rabatten på försäkringspremien gäller fyra år i sänder efter varje gårdsbesök.

Observera att rabatten på OFLA-premien beviljas bara dem som uttryckligen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Det räcker inte att höra till den företagshälsovård som en eventuell arbetsgivare ordnat.

När en lantbruksföretagare har anslutit sig till företagshälsovården anmäler företagshälsovården det till företagshälsovårdsapplikation. Företagshälsovården registrerar de gårdsbesök som gjorts och inför med lantbruksföretagarens samtycke uppgifter om arbetsförhållandena på gården.


Information för dem som producerar tjänster för företagshälsovården

LPA:s lagstadgade uppgift gällande lantbruksföretagarnas företagshälsovård fastställs i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL 144 §). Enligt lagen ska producenter av företagshälsovårdstjänster lämna uppgifter om LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagares anslutning och om gårdsbesök till LPA. Utgående från uppgifterna beviljar LPA LFÖPL-försäkrade sänkt olycksfallsförsäkringsavgift. Hur uppgifterna ska lämnas bestäms i ett särskilt avtal.

Vänligen kontakta LPA om ni producerar företagshälsovårdstjänster för LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare men inte ännu har avtalat om hur uppgifterna ska lämnas.

Hos LPA sköts ärenden som gäller lantbruksföretagares företagshälsovård av
Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 (betjänar även på svenska)
Arja Peltomäki-Vastamaa, tfn 029 435 2459 (på finska)
Tiina Pakarinen, tfn 029 435 2481 (på finska)

E-postadressen för företagshälsovårdsärenden är tilakayntirekisteri(at)mela.fi
och övriga e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)mela.fi.s


Företagshälsovårdsapplikation

LPA:s företagshälsovårdsapplikation är företagshälsovårdarens verktyg för hantering av lantbruksföretagarklienters uppgifter. Dess syfte är att främja arbetshälsosamarbete, effektivera processen med utredning av lantbrukets arbetsförhållanden samt flytta tyngdpunkten i utredningen av arbetsförhållandena från efterhandsrapportering till beredning av utredningen.

Företagshälsovårdaren anmäler de lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården till registret och registrerar de gårdsbesök som gjorts. Företagshälsovårdaren för in uppgifter om arbetsförhållandena om lantbruksföretagaren samtycker till det.

LPA beviljar de lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården och förts in i företagshälsovårdsapplikation rabatt på olycksfallsförsäkringspremien.

Företagshälsovårdaren får rätt att använda företagshälsovårdsapplikation när företagshälsovården har ingått ett datakommunikationsavtal med LPA. Datakommunikationsavtalet och användningen av registret är avgiftsfria för företagshälsovården.

Före gårdsbesöket

Kontrollera lantbruksföretagarens rätt till FPA-ersättningar i gårdsbesöksregistret. Det lönar sig att göra kontrollen samma dag som gårdsbesöket, hälsoundersökningen eller något annat som berättigar till ersättning.


Sök producenter av företagshälsovård

Som lantbruksföretagare kan du ta kontakt med en producent av företagshälsovård och meddela att du vill köpa tjänster. Du kan också begära offert från flera serviceproducenter. Det lönar sig att som ett alternativ ta reda på om det är möjligt att köpa färdigt konkurrensutsatta servicepaket via hemkommunen eller de egna intressentgrupperna.

Jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som är i åldern 18–67 år och är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.


FPA:s ersättningar till personer som är anslutna till företagshälsovården för lantbruksföretagare

FPA ersätter kostnaderna för gårdsbesök, hälsoundersökningar och sjukvård upp till det årliga maximibeloppet för den enskilda företagaren. Läs mer på sidan om företagshälsovård.


Rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare

Rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare ordnas huvudsakligen av LPA, FPA samt trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen. Läs mer om rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare på sidan om företagshälsovård.

För att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga erbjuds också bland annat konditionshöjande rehabiliteringskurser och subventionerad semester. Läs mer om tjänsterna på sidan Evenemang och utbildningar.


Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer om arbetshälsa och arbetssäkerhet för lantbruksföretagare på webbplatsen för Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård (MYTKY). Där finns bland annat mallar för de blanketter som behövs vid gårdsbesök samt mallar för avtal om företagshälsovård och för en verksamhetsplan för företagshälsovården.

Länkar

Nätverket Ta hand om bonden
Samarbetsnätverket som koordineras av LPA syftar till att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga. Många företagshälsovårdsenheter har redan anslutit sig till nätverket, välkommen med och ta hand om bonden!

Projektet Ta hand om bonden
Kontaktinformation till projektet Ta hand om bonden
Kostnadsfri och konfidentiell hjälp för lantbruksföretagare som befinner sig i en tuff livssituation.

Mistä apua? (på finska)
Projektet Ta hand om bonden har en lista över aktörer som kan hjälpa och som har låg tröskel för kontakt.

Läs mer om LPA:s försäkringar på vår webbplats, på sidorna för olika kundgrupper.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig