Hoppa över navigering

Lantbruksföretagare - nu är rätt tid att ansluta sig till företagshälsovården

Det lönar sig att ansluta sig till lantbruksföretagarnas företagshälsovård under september. När du ingår ett avtal med företagshälsovården före 30.9 får du 20 procents rabatt på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s försäkringspremier för din OFLA-arbetsolycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring från och med början av nästa år. Förutom företagaren kan även en försäkrad familjemedlem ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremierna.

Det lönar sig alltid att höra till företagshälsovården. Hos företagshälsovården får du förebyggande råd för hur kan upprätthålla din arbetsförmåga, en bedömning av ditt hälsotillstånd, anvisningar för hur du kan främja arbets- och funktionsförmågan och utifrån utredningar som görs i samband med gårdsbesök ges det rekommendationer för hur arbetsförhållandena kan utvecklas. Du kan också få rehabilitering via företagshälsovården.

Ramavtal hjälper vid köp av företagshälsovårdstjänster

Att köpa företagshälsovårdstjänster kan vara svårt, speciellt för en ny företagare. Det råder också missnöje med kvaliteten och innehållet av företagshälsovårdstjänsterna.

LPA strävar genom sina åtgärder efter att underlätta köpet av företagshälsovårdstjänster. Målet för de riksomfattande konkurrenspilotprojekten är att också öka höja tjänsternas kvalitet. LPA har tillsammans med Arbetshälsoinstitutet och lantbruksproducentförbunden i Norra Savolax, Egentliga Finland och Mellersta Österbotten konkurrensutsatt ett ramavtal om företagshälsovård för lantbruksföretagare bland tjänsteproducenterna. Lantbruksföretagaren kan utnyttja priserna och kvalitetskriterierna i avtalsmodellen när de köper företagshälsovårdstjänster. I ramavtalet ingår de tjänsteproducenter som har förbundit sig till en kvalitet i enlighet med god företagshälsovårdspraxis, skäliga priser och verksamhet som besvarar lantbruksföretagarnas behov.

Pilotprojekten utvidgas under hösten till Tavastland i samarbete med Lantbruksföretagarnas förbund i Tavastland. Vi samlar in respons om användningen av ramavtalen. Om erfarenheterna är uppmuntrande kommer verksamheten att utvidgas även till de övriga landskapen.

Avtalet kan avbrytas överraskande vid byte av tjänsteproducent

En stor del av företagshälsovårdstjänsterna på landsbygden genomförs via en köptjänst som kommunen har utlokaliserat. Om kommunen byter tjänsteleverantör för de utlokaliserade företagshälsovårdstjänsterna kan lantbruksföretagarens avtal om företagshälsovård överraskande upphöra. Det lönar sig alltså att vara aktiv och följa med kommunens information så att platsen inom företagshälsovården inte går förlorad. Tjänsteleverantörerna och kommunerna borde informera företagarna inom företagshälsovården om att avtalspartnern byts och handleda lantbruksföretagaren när det gäller att ingå ett nytt avtal. Även LPA och Arbetshälsoinstitutet vägleder lantbruksföretagarna i den förändrade situationen. LPA:s arbetshälsorådgivare hjälper i frågor som berör arbetsförmågan och företagshälsovården.

Närmare information:
sakkunnig för företagshälsovård, Arja Peltomäki-Vastamaa, tfn 0400 320 535, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig