Hoppa över navigering

Vanliga frågor om pensionsutdraget

Vem får ett pensionsutdrag?

Alla arbetstagare, företagare, lantbruksföretagare eller stipendiater mellan 18 och 67 år som är bosatta i Finland kan kontrollera sitt arbetspensionsutdrag.

Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?
  • Arbetspensionsutdraget skickas ut vart tredje år. När du hämtar fram ett elektroniskt arbetspensionsutdrag förskjuts försändelsen av nästa pappersutdrag med tre år. Det elektroniska utdraget är mer omfattande än pappersutdraget, det innehåller mera uppgifter och är aktuellare än utdraget i pappersform. Vi skickar alltid pappersutdraget till dig på din begäran.
  • Utdragen postas under hösten, så det har kanske ännu inte hunnit komma.
  • Utdraget postas till den adress där du bor enligt befolkningsregistret. Är dina adressuppgifter ajour?
  • Om du bor utomlands, får du inget utdrag. Utdrag skickas endast till personer som bor i Finland.
  • Vi skickar inte utdraget till dig om du redan har gått i pension på grund av sjukdom, arbetslöshet eller ålder eller om du får lantbrukets avträdelsestöd.
Jag fick ett arbetspensionsutdrag per post. Varför framgår endast uppgifterna för de senaste sex åren?

Från och med 2022 innehåller arbetspensionsutdraget endast uppgifterna för de sex föregående åren.

Inkomsterna under det aktuella året kan du se fram till slutet av föregående månad. Därför är din insamlade pension för det aktuella året lägre i utdraget än i fjol trots att din arbetsinkomst inte har förändrats.

I det elektroniska arbetspensionsutdraget kan du däremot kontrollera hela din arbetshistoria när du vill.

Hur bestäms min pension då jag har arbetat hos kommunen, staten och en privat arbetsgivare?

Enligt alla arbetspensionslagar baseras pensionen på arbetsinkomsterna och åren i arbete. Beräkningsreglerna och de grundläggande principerna är likadana, men små skillnader förekommer mellan de olika systemen. Närmare uppgifter om hur pensionen beräknas får du av din arbetspensionsförsäkrare och på webbtjänsten Arbetspension.fi.

Alla pensioner som tillvuxit av dina olika arbetsinkomster räknas samman och det sammanlagda beloppet beviljas i pension. I allmänhet är det den arbetspensionsförsäkrare där det sista förvärvsarbetet varit försäkrat som beviljar och utbetalar hela arbetspensionen.

Vilken arbetspensionsförsäkrare skickar mitt pensionsutdrag?

Pensionsutdraget skickas av den arbetspensionsförsäkrare (pensionsbolag, pensionskassa, pensionsstiftelse, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan), där ditt förvärvsarbete var försäkrat vid utgången av sista år. Även om du samtidigt har både LFÖPL- eller FöPL-verksamhet och en anställning får du bara ett pensionsutdrag från en enda anstalt.

De som är anställda inom en kommun, staten eller kyrkan kan se sina pensionsutdrag via Kevas webbtjänst.

Det föregående pensionsutdraget kom från en annan anstalt. Varför nu från LPA?

Sannolikt har ditt anställningsförhållande eller sådan annan företagarverksamhet du bedrivit upphört. I fråga om samtidig verksamhet har pensionsförsäkrarna regler för vilket bolag som ska skicka utdraget.

Finns det uppgifter om arbete utomlands på utdraget?

Om du har arbetat i Sverige syns ditt svenska försäkringsnummer på utdraget. Med hjälp av numret går det att utreda hur mycket pension du har tjänat in där. Utdraget innehåller inte uppgifter om pensioner som tjänats in i andra länder. Du får närmare upplysningar om utländska pensioner hos Pensionsskyddscentralen.

Finns det uppgifter om min privata pensionsförsäkring på pensionsutdraget?

På pensionsutdraget finns uppgifterna om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. den pension som tillväxer av arbete och för vilken arbetsgivaren betalar in avgifterna till arbetspensionsförsäkraren. En frivillig pensionsförsäkring som du eventuellt har tecknat och bekostat själv är en fråga mellan dig och det privata livförsäkringsbolaget. Arbetspensionsförsäkraren har inte ens kännedom om det.

Vad ska jag göra om utdraget innehåller fel eller om det saknas anställningar?

Om någon uppgift behöver rättas, ska du meddela det till den pensionsförsäkrare som skickat utdraget. I synnerhet de äldsta uppgifterna ska du kontrollera så snart som möjligt. Arbetspensionsanstalten utreder på basis av din begäran felaktiga och bristfälliga uppgifter om ditt arbete för de sex närmast föregående åren. Det går snabbare att få uppgifterna rättade om du bifogar arbetsintyget och löneintyget till din rättelsebegäran.

Om din rättelsebegäran gäller tiden före det, kan uppgifter som saknas rättas endast om du som bilaga till din begäran sänder arbetsintyget, löneintyget eller motsvarande skriftliga uppgifter som obestridliga bevis på anställningen. Skicka din begäran om utredning till arbetspensionsförsäkringsbolaget som skickade dig utdraget.

Det finns ingen tidsgräns för att rätta uppgifter som gäller arbete inom den offentliga sektorn.

Varför är min arbetshistoria indelad i tiden före 2005 och tiden från och med 2005?

Indelningen på utdraget beror på att reglerna för uträkningen av pensionen ändrades i början av 2005. Den intjänade pensionen räknas numera separat för varje år utgående från årsinkomsterna, och inte längre separat för varje anställning.

Ändringen av sättet att räkna var orsaken till att alla anställningar som hade börjat före 2005 och fortgick efter det avslutades vid utgången av 2004 för pensionsuträkningen. Den pension som dittills hade tillvuxit av anställningarna räknades ut enligt de gamla bestämmelserna.

Syns OFLA-olycksfallsförsäkringen på utdraget?

Pensionsutdraget innehåller inte uppgifter om OFLA-olycksfallsförsäkringen. Du kan kontrollera uppgifterna om din olycksfallsförsäkring via LPA:s e-tjänster.

Stämmer det att man får pension för studier? Jag har blivit färdig våren 2003. Varför finns pensionen för studierna inte med på utdraget?

Från och med 2005 har pension tillvuxit under vissa oavlönade perioder. Också för examina som leder till ett yrke har man kunnat tjäna in pension för högst fem år. Pensionen tillväxer som om studeranden arbetade och fick  857,15 euro i månadslön (i 2024 års nivå). Om du emellertid har blivit färdig med studierna före 2005 har du inte tjänat in pension för studierna.

Varför kan jag inte se stipendiatarbete som beviljats före 2009 i arbetspensionsutdraget?

LPA har haft hand om arbetspensionsförsäkringarna för stipendiater sedan 2009.

Före 1.1.2009 intjänades arbetspension endast av statens femåriga konstnärsstipendier. Läs mer om konstnärsstipendierna på Kevas webbplats.

Intjänar man pension för oavlönade perioder (t.ex. vårdledighet och arbetslöshet)?

Från och med 2005 har pension tillvuxit under vissa oavlönade perioder, såsom familjeledighet, perioder med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringsledighet och perioder med övriga inkomstrelaterade dagpenningar. Pension tillväxer dessutom för studier och vårdledighet.

Läs mer på arbetspension.fi: Hur stor blir pensionen?

Tjänar jag in mer pension, om jag arbetar vid sidan av pensionen?

Du kan tjäna in ny pension för arbete vid sidan av pensionen till slutet av den månad under vilken du fyller 68 år.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig