Hoppa över navigering

Vanliga frågor om olycksfallsersättningar

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om olycksfallsersättningar. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Att ansöka om ersättningar

Kan jag fylla in skadeanmälan på nätet?

Du kan fylla i skadeanmälan på nätet via vår e-tjänst. Kom ihåg att anmäla om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar inom 60 dagar efter att skadan inträffade.

Räcker det för LPA med kopior av kvittona?

För LPA räcker det med kopior av kvittona. Du kan också skicka kvittokopior som bilagor via LPA:s e-tjänster.

Kan jag anmäla om ett arbetsolycksfall också efter 60 dagar?

Skadeanmälan kan fyllas i också efter 60 dagar. Om du skickar in en försenad skadeanmälan ska du ange orsaken till dröjsmålet i anmälan. Alltid när en skadeanmälan kommer in efter tidsfristen på 60 dagar utreder vi varför anmälan har blivit försenad och bedömer om det med beaktande av omständigheterna är skäligt att avslå ansökan om ersättning.

Betalningsförbindelser

Hur får jag en betalningsförbindelse till magnetundersökning och operation vid en privat vårdinrättning?

Den behandlande läkaren ska alltid begära betalningsförbindelse från LPA för en undersökning eller åtgärd som kostar över 360 euro (2024). Om läkaren som behandlar dig föreslår en undersökning eller åtgärd som du behöver och skulle kunna få betalningsförbindelse för, ska du berätta att du har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring hos LPA.

Därefter begär den behandlande läkaren eller vårdinrättningen en betalningsförbindelse från LPA genom att skicka oss vårdanteckningar som innehåller begäran om betalningsförbindelse.

Hur får jag en betalningsförbindelse för läkemedel som ordinerats för behandling av yrkessjukdom?

För att kunna behandla betalningsförbindelser för läkemedel behöver vi kopior på recepten. Du kan också skicka recepten till oss via länken Skicka bilagor i vår e-tjänst.

Ersättningar

Ska jag lämna in en separat ansökan om menersättning (ersättning för bestående men)?

Du behöver inte ansöka om menersättning separat. Vi bedömer rätten till menersättning på grundval av de medicinska utredningarna.

På grund av en olycksfallsskada har jag haft kostnader för vikariehjälp i jordbruket. Ersätter LPA kostnaderna för vikariehjälp?

På grundval av olycksfallsskada kan du få ersättning för inkomstbortfall i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning. Kostnader för vikariehjälp i jordbruket ersätts inte.

När betalas rehabiliteringspenningen på mitt konto?

När rehabiliteringspenningen betalas beror på ersättningsgrunden. Rehabiliteringspenning som betalas till det belopp som motsvarar dagpenning betalas retroaktivt. Om rehabiliteringspenningen till beloppet motsvarar olycksfallspensionen kan den lyftas på den första bankdagen i betalningsmånaden.

Får personer med ålderspension ersättning för inkomstbortfall på grund av ett nytt olycksfall?

En skadad person kan få dagpenningersättning i högst ett år beräknat från och med dagen efter att olycksfallet inträffade.

Olycksfallspension betalas för visstid om ålderspensionen har börjat efter det att den skadade har fyllt 63 år och skadefallet har inträffat i arbete som den skadade utförde under pensioneringen. Rätten till olycksfallspension upphör senast då det har förflutit 3 år sedan skadehändelsen eller när den skadade före det har fyllt 68 år.

Beaktas inkomster från arbets- och tjänsteförhållanden i lantbruksföretagares eller stipendiaters OFLA-årsarbetsinkomst

Vid sidan om verksamheten som lantbruksföretagare eller som stipendiat beaktas i samband med beräkningen av OFLA-årsarbetsinkomsten inkomster från arbets- och tjänsteförhållanden om det är fråga om en LFÖPL-försäkrad person som har

  • råkar ut för en arbetsskada och
  • som vid tidpunkten för skadan var i ett bestående arbets- eller tjänsteförhållande.

I årsarbetsinkomsten i samband med de frivilliga försäkringarna beaktas inte inkomsterna från arbets- och tjänsteförhållanden.

Ersätter LPA läkar- eller sjukhuskostnader?

Som kostnader för sjukhusvård till följd av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersätts vård och undersökningar som en läkare vid en privat eller offentlig vårdinrättning ger och ordinerar, till exempel läkararvoden, poliklinikavgifter och kostnader till följd av vård på sjukhus.

Läs mer om kostnadsersättningarna.

Varför har lön som arbetsgivaren har betalt under sjukledighet dragits av ersättningen för inkomstbortfall närd et gäller en skada som inträffat under fritiden medan ett sådant avdrag inte har gjorts i samband med en annan skada?

Om lön som arbetsgivaren betalar under sjukledighet dras av ersättningen för inkomstbortfall beror på när skadan inträffade under fritiden.

Om skadan inträffade under fritiden före 1.1.2021 drar vi av lönen som arbetsgivaren har betalat för sjukledigheten av din ersättning för inkomstbortfallet.

I och med lagändringen dras lön som arbetsgivaren betalar under sjukledighet inte längre av ersättningen för inkomstbortfall när det gäller skador som inträffat 1.1.2021 eller senare.

Beskattning av olycksfallsförmåner

Det har dragits för mycket skatt på min dagpenning/olycksfallspension, vad kan jag göra?

Om du vill kan du ansöka om ett ändringsskattekort för olycksfallsförmåner via e-tjänsten på adressen: www.skatt.fi. Skattebyrån behöver uppgifter om alla utbetalda olycksfallsförmåner, pensioner och andra inkomster för att kunna beräkna förskottsinnehållningsprocenten så exakt som möjligt.

Det nya skattekortet träder i kraft från och med skattekortets datum. Om du vill att ändringsskattekortet också ska gälla retroaktivt på förskottsinnehållningen på redan utbetald ersättning för inkomstbortfall, ska du särskilt meddela skattemyndigheten om detta.

Om skattekortet träder i kraft retroaktivt får du tillbaka den eventuella överskjutande skatt som dragits på olycksfallsförmånerna.

Ändringsskattekortet ska alltid skickas på papper. Däremot går det bra att höja skatteprocenten via telefon.

Observera att i enlighet med Skatteförvaltningens anvisning innehålls alltid 50 procent skatt på dagpenning som betalas på grundval av frivilliga försäkringar, på rehabiliteringspenning som betalas ut till ett lika stort belopp och på ersättning för inkomstbortfall som betalas för undersökningstiden.

Hur bestäms förskottsinnehållningsprocenten på olycksfallsförmåner?

Den förskottsinnehållningsprocent som fås direkt från skattemyndigheten är minst 25 procent för personer med obligatorisk försäkring. I övriga fall är förskottsinnehållningsprocenten 40 procent.

I enlighet med Skatteförvaltningens anvisning innehålls alltid 50 procent skatt på dagpenning som betalas på grundval av frivilliga försäkringar, på rehabiliteringspenning som betalas ut till ett lika stort belopp och på ersättning för inkomstbortfall som betalas för undersökningstiden.

Om perioderna med ersättning för inkomstbortfall gäller åren före utbetalningsåret, innehåller vi alltid 50 procent skatt i enlighet med Skatteförvaltningens anvisning.

OFLA-familjepensionen

Ska jag ansöka om familjepension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar?

Om du är förmånslåtarens maka/make eller barn och det redan tidigare har fyllts i en skadeanmälan om förmånslåtarens olycksfall eller yrkessjukdom behöver du inte särskilt ansöka om OFLA-familjepension. Vi bedömer din rätt till familjepension utgående från våra utredningar.

En sambo ska alltid själv ansöka om familjepension. Vi undersöker inte självmant sådana fall.

Av vilka ändringar i förhållandena påverkas OFLA-familjepensionen?

Familjepensionen upphör om den efterlevande ingår ett nytt äktenskap eller blir sambo och

  • paret har ett gemensamt barn
  • paret får senare ett gemensamt eller
  • har ett av offentlig notarie upprättat avtal om underhåll.

Barnpensionen upphör när studierna avslutas eller avbryts och när barnets arbetsoförmåga upphör.

Dessa ändringar ska omedelbart meddelas till LPA.

Påverkar ett samboförhållande OFLA-pensionen för efterlevande?

Efterlevandepension betalas till slutet av den månad då

  • du ingår ett samboförhållande och du har ett gemensamt barn med din sambo när samboförhållandet inleds
  • ni får ett gemensamt barn medan ni är sambo
  • ni har ingått ett avtal om underhåll som offentlig notarie har upprättat.
Jag har ingått ett nytt äktenskap, påverkar det min OFLA-efterlevandepension?

Utbetalningen av OFLA-efterlevandepensionen upphör i slutet av den månad då du ingår ett nytt äktenskap.

Jag fick ett engångsbelopp när efterlevandepensionen upphörde. Vad ingår i engångsbeloppet?

När OFLA-efterlevandepensionen upphör betalas till den efterlevande ett engångsbelopp motsvarande 3 års efterlevandepension. Om den efterlevande har rätt till arbetspensionens familjepension (vanligtvis LFÖPL-familjepension) som fortgår trots att OFLA-familjepensionen upphört, dras ett belopp som motsvarar arbetspensionens familjepension för 3 år av engångsbeloppet.

Kan makans/makens eller sambons barn ha rätt till OFLA-familjepension?

Makans/makens eller sambons barn kan också få familjepension om barnet före förmånslåtarens bortgång bodde i samma hushåll som han eller hon och förmånslåtaren såg till barnets underhåll. Förutsättning är emellertid att även makan/maken/sambon får OFLA-familjepension.

Kan det betalas familjepension om förmånslåtaren var ålderspensionerad då olyckan inträffade?

Om förmånslåtarens ålderspension har börjat efter att han eller hon fyllde 63 år avslutas rätten till familjepension senast då

  •  det har gått 3 år sedan olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen uppträdde eller
  • förmånslåtaren före det har nått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagen.
Vilka förvärvsinkomster ligger till grund för OFLA-familjepensionen?

Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Om förmånslåtaren har varit LFÖPL-försäkrad är årsarbetsinkomsten samma som förmånslåtarens LFÖPL-arbetsinkomst vid tidpunkten då olycksfallet inträffar. I arbetsinkomsten beaktas dessutom inkomster ur arbets- och tjänsteförhållanden som är i kraft vid tidpunkten då olycksfallet inträffar. Även inkomster ur företagsverksamhet (FÖPL) som inte är lantbruksföretagsverksamhet beaktas om förmånslåtaren hade en frivillig företagarförsäkring (OlyL 188 §) enligt lagom olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för den här verksamheten.

När det gäller frivilliga försäkringar baserar sig årsarbetsinkomsten på försäkringsavtalet. Inkomster ur arbets- och tjänsteförhållanden eller annan företagsverksamhet beaktas inte som grund för ersättning för inkomstbortfall.

När betalas OFLA-familjepensionen ut?

Familjepension betalas från och med dagen som följer på dödsdagen. Pensionen för ett barn mellan 18 och 24 år kan även börja betalas ut senare, till exempel då studierna inleds.

Den första betalningsdagen och banken som familjepensionen betalas till anges i beslutet. Därefter betalas pensionen varje månad på månadens första bankdag.

Ändringssökande gällande OFLA

Varför avslogs min skadeersättning?

Olycksfallsförsäkringen ersätter skada eller sjukdom som orsakats av ett olycksfall. Det ska bestå ett faktiskt orsaks- och följdförhållande mellan olycksfallet och skadan för att skadan ska kunna ersättas. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte då orsaken till smärttillståndet är en medfödd sjukdom även om den uppträder första gången i samband med olycksfallet.

Typiska exempel på de senast nämnda är sjukdomar i de stora lederna, som till exempel axlar, höften och knän. Dessa leder är på grund av konstant rörelse och belastning exponerade för degenerativa sjukdomar. En degenerativ sjukdom kan medföra smärtsamma symtom första gången efter olyckan. Det kan emellertid inte betalas ersättning ur olycksfallssystemet eftersom sjukdomen inte har uppkommit i samband med olycksfallet utan i stället har utvecklats under en längre tid.

Hur kan försäkringsläkaren ta ställning till mitt hälsotillstånd utan att ha träffat mig?

Försäkringsbolagets uppgift i samband med arbetsolyckor är att betala lagenliga ersättningar och säkerställa en jämlik ersättningshandläggning. Av den här anledningen undersöker en

sakkunnigläkare inte patienten, behandlar inte symtomen och gör inte heller diagnoser. Den behandlande läkarens uppgift är att behandla och undersöka patienten och skriva patientjournaler och utlåtanden utgående från observationerna. Försäkringsbolagets sakkunnigläkare har som uppgift att bedöma kundens rätt till den förmån som det föreskrivs om i lagen.

Försäkringsbolaget betalar en person som råkat ut för en arbetsolycka de ersättningar som lagen föreskriver. Försäkringsbolaget kan inte betala mer ersättning än lagen tillåter eller betala ersättningar för andra skador än dem som beror på olycksfallet i arbetet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig