Hoppa över navigering

Servicen kan ordnas på olika sätt

Du kan välja om avbytarservicen ska ordnas via den lokala enheten eller om du ordnar din avbytarservice själv.

Valet görs för varje gård skilt för sig. Företagarna på samma gård måste tillsammans besluta om de vill anlita den lokala enhetens service eller själva helt ordna sina avbytartjänster.

Om du vill övergå från den lokala enhetens avbytarservice till själv ordnad service eller omvänt ska du anmäla det före slutet av juni. Ändringen träder då i kraft vid ingången av följande kalenderår.

Om du har valt den lokala enhetens tjänster finns det vissa begränsningar för hur servicen ordnas vid semester. Begränsningarna anges i semesterbeslutet. De är följande:

  • På en gård som har högst 20 husdjursenheter eller där de semesterberättigade lantbruksföretagarna arbetar högst 9 timmar i husdjursskötseln måste alla lantbruksföretagare ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt.
  • Det kan ingå högst 3 söndagar eller andra helgdagar i semestern.

Dessa begränsningar gäller inte själv ordnad avbytarservice. Den som väljer att själv ordna avbytarservice kan sålunda ordna sin semester så att den infaller på så många söndagar eller helgdagar som han eller hon själv vill och kan använda alla semesterdagar tillsammans eller separat från sin maka. Lantbruksföretagare som väljer självordnad avbytarservice kan fritt välja avbytare men tjänsten måste köpas av en serviceproducent som är registrerad i förskottsinnehållningsregistret och som uppfyller kriterierna i lagen. Se kriterierna under Vem kan du köpa avbytartjänster av om du själv ordnar din avbytarservice? 

Om du har valt att anlita den lokala enhetens avbytarservice ordnar den lokala enheten en avbytare för din gård. Bekanta dig med avbytarservicen via den lokala enheten:

Om du själv ordnar din avbytarservice kan du välja vem du köper tjänsterna av. Läs mer om avbytarservice som ordnas själv:

Kontrollera priser och läs mer om ersättningstjänster för jordbrukare. Se också svar på vanliga frågor. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig