Hoppa över navigering

Ersättningar

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor i samband med olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Från försäkringen ersätts också kostnaderna för fysikalisk behandling samt undersökningskostnader och inkomstbortfall under undersökningstid vid en grundad misstanke om att en skada eller sjukdom är arbetsrelaterad.

Sjukvårdskostnader

Du kan få ersättning för kostnader, läkemedel och förbrukningsartiklar som orsakats av omedelbar sjukvård i samband med en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom. Som sjukvårdskostnader kan också medicinsk rehabilitering ersättas.

Ersättning för inkomstbortfall

Ersättningen för inkomstbortfall är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller yrkessjukdom. Ersättning för inkomstbortfall är dagpenning, olycksfallspension och rehabiliteringspenning.

Ersättning för inkomstbortfall under undersökningstid

Du kan få ersättning för inkomstbortfall under undersökningstid om du går miste om inkomster medan du är borta från ditt arbete till följd av att en olycksfallsskada eller yrkessjukdom undersöks.

Ersättning för föremål

Du kan få ersättning för vissa föremål som du använt och som gått sönder i samband med det olycksfall som orsakat en skada.

Vårdbidrag

Om du till följd av en skada eller sjukdom som ersätts behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning av utomstående, kan du få vårdbidrag.

Extra kostnader för hemvård

Du kan få ersättning för nödvändiga extra kostnader för hemvård om du på grund av skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdom inte kan sköta hemmet själv och är tvungen att anlita avgiftsbelagd hemhjälp.

Klädtillägg

Om ett hjälpmedel eller en protes som används långvarigt på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom orsakar klädslitage, kan du också få klädtillägg.

Menersättning

Menersättning betalas för bestående försämring av funktionsförmågan som förorsakats av olycksfall i arbetet eller av yrkessjukdom.

Rehabiliteringsersättning

På grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan det också betalas till exempel rehabiliteringsersättning för yrkesinriktad rehabilitering, rörelsehjälpmedel och anpassningsträning.

Familjepension och begravningshjälp

Om en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom leder till döden betalas från försäkringen familjepension till den efterlevande maken och barnen. Till den som ordnar begravningen kan det också betalas begravningshjälp.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig