Hoppa över navigering

Sköt dina ärenden på nätet

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet i våra e-tjänster när det passar dig bäst.

För att logga in i e-tjänster behöver du dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Din inloggning är i kraft högst 60 minuter, varefter förbindelsen bryts.

Tjänsterna är inte mobilanpassad och därför rekommenderar vi att du loggar in via dator.

Gör ansökningar

I e-tjänster kan du

 • göra skadeanmälan
 • skriva reseräkningar
 • ansöka om försäkring för stipendiater
 • anmäla ändringar i lantbruksföretagares åker- och skogsareal och söka ändring av LFÖPL-arbetsinkomsten.

Du kan ansöka om

 • LPA-sjukdagpenning
 • ålderspension
 • partiell ålderspension
 • invalidpension
 • förlängning av rehabiliteringsstöd.

Skicka bilagor

Via e-tjänster kan du skicka bilagor till LPA, till exempel kvitton, utredningar och ansökningar.

När du ansöker om en förmån via e-tjänster, kan du bifoga de nödvändiga bilagorna direkt till din ansökan. I samband med ansökan hittar du anvisningar om hur du skickar bilagor.

Du kan uppdatera din adress och kontonummer

Om du har ny adress ska du anmäla den till oss. Du kan göra adressändringen via e-tjänster.

Du kan också skicka oss ett brev om adressändringen. Brevet måste vara undertecknat och innehålla ditt födelsedatum och både din gamla och nya adress.

Om du vill anmäla ett nytt kontonummer eller ändra dina befintliga bankuppgifter kan du göra det via e-tjänster. Kom ihåg att fylla i både bankens BIC-kod och IBAN-kontonumret under Bankuppgifter.

Du kan också anmäla ett nytt kontonummer eller en ändring av ditt kontonummer genom att skicka en skriftlig anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Av anmälan ska klart framgå

 • kontaktinformation
 • födelsedatum
 • IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod
 • den försäkrades eller pensionstagarens underskrift.

Om anmälan undertecknas av någon annan än den försäkrade eller pensionstagaren ska en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare bifogas.

Läs, skriv ut och uppdatera dina uppgifter

I e-tjänster kan du läsa uppgifter om din LPA-trygghet, bland annat dina försäkringsuppgifter, handläggningsfaserna för ditt ärende samt utbetalda pensioner och förmåner. Via e-tjänsten kan du också kolla dina räkningar och se om du har öppna räkningar.

Du kan skriva ut intyg över dina försäkrings-, pensions- och ersättningsärenden.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag

I det elektroniska arbetspensionsutdraget kan du kontrollera uppgifterna om arbete och inkomster som utgör grunden för din arbetspension samt försäkra dig om att alla dina uppgifter finns med på utdraget och är korrekta. Den arbetspension som i sinom tid betalas till dig beräknas på basis av uppgifterna i utdraget.

Sköt avbytarärenden

I Lomitusnetti kan du bland annat se hur många semesterdagar du har kvar samt ansöka om semester- och vikariehjälp.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig