Hoppa över navigering

Invalidpension

Invalidpensionen tryggar din utkomst när det inte är möjligt för dig att få förvärvsinkomster på grund av långvarig arbetsoförmåga.

Du kan ha rätt till invalidpension om din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada blir nedsatt utan avbrott i minst ett år och du inte har nått den ålder då din åldersklass kan gå i ålderspension.

Rehabilitering är förstahandsalternativet framför invalidpension. I samband med behandlingen av din invalidpension utreder vi också din rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Invalidpension kan beviljas

 • som rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension för viss tid.
 • som invalidpension tills vidare
 • som partiellt rehabiliteringsstöd för viss tid, om din arbetsförmåga är tillräcklig för arbete på deltid
 • som delinvalidpension tills vidare, om din arbetsförmåga är tillräcklig för arbete på deltid.
Rehabiliteringsstöd för viss tid

Vi beviljar pensionen som rehabiliteringsstöd för viss tid, om din arbetsförmåga förväntas bli återställd senare med hjälp av vård eller rehabilitering så att du kan återvända till arbetslivet. Rehabiliteringen kan vara medicinsk rehabilitering antingen på hälso- och sjukvårdens eller FPA:s ansvar eller yrkesinriktad rehabilitering på LPA:s ansvar. Rehabiliteringsstödet kan beviljas till ett belopp som motsvarar full pension eller delpension.

Invalidpension tills vidare

Vi beviljar invalidpension tills vidare, om det är osannolikt att din arbetsförmåga kan återställas med hjälp av vård eller rehabilitering. En invalidpension som beviljas tills vidare kan vara en full pension eller en delinvalidpension och den fortsätter tills den ändras till ålderspension.

Förutsättningarna för pension

Om din arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom eller skada med minst

 • 60 procent, kan du få full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd
 • 40 procent, kan du få delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

En förutsättning för invalidpension är att din arbetsförmåga är nedsatt och dina inkomster minskar utan avbrott åtminstone ett år. Vi jämför situationen vid handläggningen av pensionsansökan med situationen innan du blev sjuk.

Bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan baserar sig på den behandlande läkarens utlåtande. LPA:s sakkunnigläkare bedömer nedsättningen av din arbetsförmåga utifrån den medicinska utredningen och det som framkommit i de undersökningar som gjorts. Dessutom beaktas beskrivningen av din funktionsförmåga.

Bedömning av arbetsförmågan

Bedömningen av om din arbetsförmåga är nedsatt baserar sig på de medicinska utredningar som du bifogade din pensionsansökan. Ställningstagandena om arbetsförmågan i utredningarna är emellertid inte bindande för LPA. Vi bedömer utgående från handlingarna för varje sökandes del individuellt om de sjukdomar och medicinska fynd som beskrivs hos sökande minskar arbetsförmågan så att sökande har rätt till pension. Individuella upplevelser av smärta och symtom räcker vanligtvis inte till för att vi ska kunna bevilja pension. Beviljandet av pension baserar sig framför allt på sjukdomsfynd som är tillräckligt grava och som har fastställts i undersökningar. Normalt slitage på grund av ålder betraktas vanligtvis inte som grava fynd.

I bedömningen beaktar vi din förmåga att skaffa förvärvsinkomster med din återstående arbetsförmåga. Utöver de medicinska faktorerna påverkas bedömningen därför också av din socioekonomiska situation:

 • din ålder
 • din utbildning
 • din tidigare arbetserfarenhet
 • din bostadsort
 • övriga faktorer som påverkar skaffandet av förvärvsinkomster.

Invalidpensionen avses ersätta minskningen av inkomsterna på grund av arbetsoförmåga. För att du ska kunna beviljas invalidpension måste både din arbetsförmåga vara nedsatt och dina inkomster ha minskat. Inkomstgränserna för invalidpension hittar du här.

Om din arbetsförmåga är nedsatt, men du fortfarande arbetar på heltid, kan du söka ett förhandsbeslut om delinvalidpension. Förhandsbeslutet gäller cirka nio månader.

Under den tid som förhandsbeslutet gäller kan du minska arbetsmängden. När din arbetsmängd och dina inkomster minskar minst 40 procent kan du ansöka om delinvalidpension.

Pensionssökande under 60 år

Om du är under 60 år, bedömer vi inte din arbetsförmåga enbart i förhållande till ditt nuvarande arbete. Vi bedömer också din förmåga att utföra annat arbete som du skäligen kan förutsättas utföra. Även om din arbetsförmåga är nedsatt för ditt eget arbete kan den vara tillräcklig för många andra arbeten.

Pensionssökande över 60 år

Till personer som fyllt 60 år beviljas invalidpension på lindrigare villkor. Om du har fyllt 60 år bedömer vi din arbetsförmåga enbart i förhållande till ditt eget arbete.

Storleken på pensionen

Storleken på din invalidpension beräknas utgående från den pension som du har tjänat in innan du blev arbetsoförmögen. I invalidpensionen kan det också ingå s.k. pension för återstående tid. Med pension för återstående tid avses pension för tiden från när personen blev arbetsoförmögen till att personen nådde den lägsta åldern för ålderspension. Pensionen för återstående tid baserar sig på inkomsterna under fem år innan du blev arbetsoförmögen.

Storleken på delinvalidpensionen är hälften av full invalidpension.

Så söker du invalidpension

Om du blir sjuk ska du först söka sjukdagpenning hos FPA. Sjukdagpenningen är avsedd för arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år. Sjukdagpenning kan man få i cirka 300 dagar.

Om arbetsoförmågan fortsätter och varar minst ett år lönar det sig att ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd cirka 3 månader innan sjukdagpenningsperioden upphör. Om du inte får eller ansöker om sjukdagpenning kan du söka invalidpension direkt.

För lantbruksföretagare: Det är möjligt att fortsätta vikariehjälpen under behandlingen av ansökan om invalidpension, om ansökan har lämnats in så att den blir anhängig innan sjukdagpenningsperioden upphör. Kom ihåg att skicka ansökan i tid. Mer information om rätt till avbytarservice får du från den lokala avbytarenheten i din region.

Ansökan om invalidpension

 1. Fyll i ansökan om invalidpension

  Ansök om invalidpension antingen via våra e-tjänster eller genom att fylla i blanketten för ansökan om invalidpension.

  Du kan be en LPA-ombudsman eller LPA:s kundtjänst hjälpa dig att fylla i ansökan.

  Du kan ha rätt till folkpension i form av sjukpension, om din arbetspension är liten. Du kan kontrollera pensionsgränserna här. Du kan ansöka om arbetspension och folkpension med samma ansökan.

 2. Bilagor till ansökan

  Till ansökan ska du foga följande bilagor:

  • Ett under 6 månader gammalt B-läkarutlåtande av din behandlande läkare. För kostnaden för B-läkarutlåtandet står du själv. Läkarutlåtandet bör innehålla en vård- och rehabiliteringsplan.
  • För lantbruksföretagare: företagarens utredning, bilaga TM
  • Bilaga U, om du har arbetat utomlands.

  Vänligen observera att identifieringsuppgifter framtagna av systemet, det vill säga namn och personnummer, ska framgå av medicinska utredningar som du skickar till oss.

 3. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan ansöka om invalidpension via e-tjänsterna eller med en blankett.

  Om du väljer blanketten ska du skicka den till oss

  Alternativt kan du skicka ansökan med bilagor till FPA. Därifrån skickas den vidare till LPA. Du behöver inte skicka ansökan till två ställen.

 4. Behandlingen av pensionsansökan tar i allmänhet högst 3 månader. Du får beslutet per post till din hemadress.

  Pensionen beviljas som invalidpension, rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Om vi beviljar dig pension på ett sätt som avviker från din ansökan eller om din ansökan avslås, motiveras det i beslutet du får.

Ansökan om delinvalidpension

 1. Fyll i ansökan om invalidpension

  Ansök om invalidpension antingen via våra e-tjänster eller genom att fylla i blanketten för ansökan om invalidpension.

  Du kan be en LPA-ombudsman eller LPA:s kundtjänst hjälpa dig att fylla i ansökan.

 2. Bilagor till ansökan

  Till ansökan ska du foga följande bilagor:

 3. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Du kan ansöka om invalidpension via e-tjänsterna eller med en blankett.

  Om du väljer blanketten ska du skicka den till oss

  Alternativt kan du skicka ansökan med bilagor till FPA. Därifrån skickas den vidare till LPA. Du behöver inte skicka ansökan till två ställen.

  Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd kan inte beviljas som folkpension.

Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd

Om du inte återfått din arbetsförmåga under tiden för rehabiliteringsstödet kan du ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd genom att skicka oss ett nytt B-läkarutlåtande och ansökningsblanketten för fortsatt rehabiliteringsstöd. För kostnaden för B-läkarutlåtandet står du själv. Om möjligt lönar det sig att lämna in ansökan cirka 1-2 månader innan rehabiliteringsstödet upphör. Du kan också ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd via e-tjänsterna.

För lantbruksföretagare: Om du har fått vikariehjälp under tiden för rehabiliteringsstöd och din arbetsoförmåga fortsätter, skicka ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd så att den når LPA innan det tidigare rehabiliteringsstödet upphör. Om ansökan lämnas in så att den blir anhängig först efter att rehabiliteringsstödet upphört, hindras vikariehjälp under den tid ansökan behandlas. Mer information om rätt till avbytarservice får du från den lokala avbytarenheten i din region.

Från delinvalidpension till full invalidpension

Att ändra en delinvalidpension till full invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan bli aktuellt om din arbetsförmåga har försvagats ytterligare och nedsättningen av arbetsförmågan varar minst ett år.

Fyll i en ansökan om invalidpension och bifoga ett B-läkarutlåtande. Om du är lantbruksföretagare, fyll också i bilaga TM.

Ansökan om pension från utlandet

Om du vill ansöka om pension som du tjänat in i utlandet kan du göra det med en ansökan om invalidpension. Fyll också i bilaga U.

Pensionen börjar

Full invalidpension börjar i allmänhet efter att sjukdagpenning betalats i cirka 300 dagar, dvs. cirka ett år efter att arbetsoförmågan började.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd börjar i allmänhet i början av månaden efter den månad då arbetsoförmågan började.

Arbete och invalidpension

Även om du får invalidpension behöver du inte sluta jobba helt och hållet. Om din arbetsförmåga tillåter, kan du utföra förvärvsarbete upp till din personliga förvärvsinkomstgräns. Du kan teckna en ny LFÖPL-försäkring med en arbetsinkomst som motsvarar din resterande arbetsinsats.

Du får tjäna

 • högst 40 % av din tidigare inkomstnivå när du får full invalidpension
 • högst 60 % av din tidigare inkomstnivå när du får delinvalidpension

Utan att det påverkar pensionen får du tjäna minst 976,59 euro per månad (2024). Du kan tjäna även mer om din personliga förvärvsinkomstgräns är högre. Din personliga gräns anges i ditt pensionsbeslut.

Du kan kontrollera din förvärvsinkomstgräns hos LPA.

Som inkomster beaktas

 • 1/12 av årsarbetsinkomsten i LFÖPL-försäkringen
 • 1/12 av årsarbetsinkomsten i FöPL-försäkringen
 • lön för arbete i arbetsavtalsförhållande
 • närståendevårdares arvoden
 • familjevårdares arvoden
 • arvoden för förtroendeuppdrag.

Om förvärvsinkomstgränsen överskrids

Meddela LPA omgående om ditt arbete ökar eller din förvärvsinkomstgräns överskrids. Vi utreder situationen och lämnar vid behov din pension vilande. Om uppgiften om att förvärvsinkomstgränsen överskridits når oss i efterhand till exempel i samband med LPA:s årliga kontroller och pension har betalats utan grund, blir vi tvungna att återkräva pensionen.

Att lämna pensionen vilande betyder att betalningen av pension avbryts. En pension kan lämnas vilande oavbrutet minst tre månader och högst två år.

Om du under denna tid minskar din arbetsmängd så att din förvärvsinkomstgräns underskrids, börjar vi på din begäran betala invalidpension på nytt. Vi drar in pensionen efter att den varit vilande i två år. Om din arbetsförmåga återställs delvis kan en full pension ändras till delinvalidpension.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig