Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare

Regeringens proposition om ändringar i lagarna om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare lämnades till riksdagen den 5 november. Enligt propositionen ska de semesterberättigade lantbruksföretagarna fortsättningsvis få 26 dagar semester avgiftsfritt per kalenderår. Färre lantbruksföretagare än tidigare föreslås dock ha rätt till avbytarservice samtidigt som rätten till vikariehjälp begränsas. Regeringen har ändrat det ursprungliga lagförslaget utifrån de utlåtanden som getts. För lantbruksföretagarna är de begränsningar, ändringar och sparåtgärder som ingår i propositionen måttfullare än i det tidigare förslaget.

Syftet med propositionen är att harmonisera Finlands lagstiftning med Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd för åren 2014–2020 och att genomföra sparkravet i regeringsprogrammet. Genom de föreslagna ändringarna strävar man efter att effektivera avbytarförvaltningen och öka den andel som lantbruksföretagarna själva betalar. För att nå sparmålen görs också nedskärningar i anslaget för förvaltningskostnaderna för avbytarservice. De föreslagna ändringarna har planerats så att de medför så lite olägenheter som möjligt för lantbruksföretagarna men ändå inte äventyrar uppnåendet av målen. Enligt propositionen ska lagarna träda i kraft 1.1.2016.

En del av gårdarna får inte avbytarservice i fortsättningen
Semesterrätten ska fortsättningsvis gälla bara lantbruksföretagare i huvudsyssla. De lantbruksföretag som har mindre än sex (6) husdjursenheter föreslår bli utan avbytarservice. Växtodlare ska inte längre nästa år kunna få vikariehjälp.

Vikariehjälp ska i fortsättningen sökas skriftligen, och grunderna för beviljande begränsas till följd av EU:s regler om statligt stöd
Enligt propositionen ska en skriftlig ansökan om vikariehjälp alltid lämnas in innan avbytartjänsten inleds. Vikariehjälp ska inte längre beviljas för vuxenutbildning och producentorganisationernas möten.

I propositionen begränsas den vikariehjälp som ges på grund av arbetsoförmåga noggrannare än tidigare.

Höjningar av serviceavgifterna föreslås
Avgiften för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp föreslås stiga till 13,50 euro per timme. Den icke-subventionerade avbytarhjälpen föreslås kosta 35 euro per timme. Dessutom föreslås en liten höjning av avgiften för vikariehjälp.

För övervakningsbesök ska i fortsättningen debiteras 33 euro per besök och för beredskap 5 euro per timme. Om en avbytare som är i beredskap måste arbeta, debiteras 33 euro per timme för arbetet.

Själv ordnad avbytarservice blir företagarbaserad
På grund av EU:s bestämmelser föreslås att en lantbruksföretagare som själv ordnar sin avbytarservice ska kunna få ersättning bara för tjänster som produceras av en avbytarföretagare som är införd i förskottsuppbördsregistret. Lantbruksföretagaren ska inte längre själv kunna få ersättningen. Ersättningen för själv ordnad avbytarservice föreslås vara 26,50 euro per timme.

LPA informerar senare om verkställigheten av lagen.

Ytterligare information ger direktör Antti Huhtamäki, tfn 029 435 2206, och enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343.