Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen

En ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar avses träda i kraft 1.1.2016. Den ska snart föredras för republikens president för stadfästelse. Lagen gäller olycksfalls- och yrkessjukdomsskydd för lantbruksföretagare, fiskare och renskötare samt LFÖPL-försäkrade konst- och forskningsstipendiater. Syftet med lagreformen är att öka överskådligheten och göra ersättningshandläggningen snabbare genom att tidsfristerna förkortas.

En utgångspunkt har varit att lagstiftningen ska bli mer begriplig och bättre motsvara de rådande förhållandena i arbetslivet. Den försäkrades rättigheter och skyldigheter har skrivits tydligare in i den nya lagen. I lagen definieras begreppet olycksfall och det medicinska orsakssambandet mellan ett olycksfall och en skada eller sjukdom. Insynen ökar genom att de centrala begrepp som för närvarande till stor del är beroende av ersättnings- och rättspraxis finns inskrivna i den nya lagen. Den nya lagen kräver också att ersättningsbesluten är klarare och redigare och att avslagsbeslut motiveras mer detaljerat. Ersättningsförmånerna och nivån på dem blir till väsentliga delar oförändrade.

Nya tidsfrister försnabbar handläggningen
Enligt den nya lagen ska LPA börja utreda ett ärende inom sju vardagar från att ärendet väckts. Beslut i ett ansökningsärende ska meddelas inom 30 dagar i stället för nuvarande tre månader från att pensionsanstalten fått de handlingar som behövs för avgörandet. En ny tidsfrist för de försäkrade är att skador måste anmälas till LPA inom 30 dagar från att de inträffat. För att få ersättningar av omkostnadstyp, till exempel för vårdmaterial, läkemedel och resekostnader, ska den försäkrade även i fortsättningen göra ansökan inom ett år från att kostnaderna uppkommit.

Skadefall inverkar inte på försäkringspremien
Den nya lagen medför att bonussystemet i OFLA-försäkringen upphör i början av 2016. Försäkringspremien kommer att bestämmas på lika grunder för alla försäkrade så att skadefall inte längre inverkar på premien. Däremot bibehålls premierabatten för de företagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Den nya lagen gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffar 1.1.2016 eller senare. Skador som inträffar innan den nya lagen träder i kraft ersätts alltjämt enligt lagen av 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Vid ersättningshandläggningen av dessa skador kommer ändå de nya tidsfristerna för handläggningen att tillämpas.

Som tidigare är arbetsskadeförsäkringen automatiskt i kraft vid sidan av en obligatorisk LFÖPL-försäkring. En lantbruksföretagare som inte har någon obligatorisk LFÖPL-försäkring men regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan även i fortsättningen teckna en frivillig arbetsskadeförsäkring i LPA. Arbetsskadeförsäkringen kan också utökas med en fritidsolycksfallsförsäkring.

LPA kommer att informera mer om den nya lagen under hösten.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 301 6896