Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut

Europeiska unionens domstol har i sin dom av 3.9.2014 konstaterat att principen om likabehandling av män och kvinnor är hinder för en sådan nationell lagstiftning där olika förväntad livslängd för kvinnor och män är beräkningsgrund för en lagstadgad social förmån som betalas ut på grund av olycksfall i arbetet. Ett handlande i strid med principen om likabehandling leder till att en man får en lägre engångsersättning än en kvinna i samma ålder som befinner sig i en motsvarande situation.

I praktiken betyder domstolens avgörande att en menersättning som betalas som engångsersättning inte i fortsättningen kan ha olika storlek för män och kvinnor. På grund av detta har en ändring av lagen om olycksfallsförsäkring trätt i kraft 1.5.2015.

Tilläggsersättningar betalas nu ut
LPA betalar automatiskt ut tilläggsersättningar till följd av ändringen. Kunden behöver inte vidta några åtgärder för att få tilläggsersättning. Ett beslut om tilläggsersättningen skickas till dem det gäller och ersättningarna betalas ut före utgången av juli.

Grunderna för tilläggsersättning
– En man har råkat ut för en skadehändelse före 1.1.2016 och menersättning har betalats som engångsersättning efter 3.9.2014.
–  Tilläggsersättningen motsvarar skillnaden mellan engångsersättningen till en kvinna och engångsersättningen till en man, när kvinnan och mannen är lika gamla och ingår i samma invaliditetsklass och skadan inträffade samma år.

En ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar träder i kraft 1.1.2016. Enligt den bestäms menersättningen på lika grunder för män och kvinnor.

EU-domstolens dom C-318/13 av 3.9.2014
Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 1026/1981 (övergripande reform 1.1.2016)
Lagen om olycksfallsförsäkring, lagändring 486/2015
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015

Ytterligare information ger ersättningsexpert Heidi Mollgren på LPA, tfn 029 435 2235.