Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land

Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Sociala tryggheten endast från ett land - utred från vilketdera

Är du lantbruksföretagare i Finland och utför lönearbete i ett annat land, utred till vilket lands socialförsäkring du hör. Till arbete i annat land hör också arbete på fartyg som inte är under finsk flagg.

Till exempel en lantbruksföretagare som arbetar på fartyg under svensk flagg omfattas eventuellt av socialskyddet i Sverige. På grund av arbetsförhållandet skulle han inte vara berättigad till förmåner från FPA eller LPA.

Enligt EU-förordningarna om social trygghet för personer som arbetar i två länder sköts socialskyddet endast i ett land. Förordningen förbiser den nationella lagstiftningen.

Även om du är finsk medborgare eller betalar skatt i Finland, omfattas du inte automatiskt av den sociala tryggheten i Finland under utlandsarbetet. Det är skäl för var och en att utreda saken, eftersom det kan bli tvunget att göra förändringar retroaktivt.

En företagare omfattas i regel av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar, även utomlands. Då betalas alla socialförsäkringsavgifter i arbetslandet enligt lagstiftningen där. Det betyder att du till exempel tjänar in arbetspension i arbetslandet och kommer att få pension från det landet enligt de regler och den pensionsålder som gäller där. Under den tiden tjänar du alltså inte in arbetspension i Finland.

Om ärendet gäller dig, ta kontakt med Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi), försäkring av arbete utomlands telefonservice 029 411 2816 eller ulkomaanasiat@etk.fi