Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater

Bestämmelser som gör det möjligt att ta emot annat förvärvsarbete och att sammanslå stipendier trädde i kraft den 1 juni 2015.

Lagändringen som gäller från den 1 juni innebär att det inkomstrelaterade pensions- och olycksfallsskyddet för konstnärs- och forskarstipendiater blir mer täckande. Tack vare möjligheten att förena ett nytt stipendium med ett tidigare kan stipendiater i fortsättningen tjäna in pensionsskydd även för kortvariga och små stipendier. Genom att det nu godkänns att stipendiearbete avbryts även på basis av annat förvärvsarbete får stipendiater ökade arbetsmöjligheter och mer flexibilitet i praktiken.

Avbrytande av stipendiearbete på grund av annat förvärvsarbete
Lagändringen gör det möjligt för en stipendiat att ta emot ett annat förvärvsarbete under stipendieperioden och avbryta sin stipendiebaserade pensionsförsäkring. Försäkringen kan avbrytas tidigast fyra månader efter att den börjat. Själva avbrottet måste också vara minst fyra månader långt och det återstående stipendiearbetet efter avbrottet pågå i minst fyra månader. Dessutom måste stipendiegivaren skriftligen ha godkänt att arbetet avbryts.

Sedan tidigare har en stipendiat kunnat avbryta sin pensionsförsäkring på grund av sjukdom, rehabilitering, barnafödsel, vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänstgöring eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa. I praktiken är den vanligaste orsaken till att avbryta stipendiearbete ändå att stipendiaten tar emot ett annat förvärvsarbete.

Möjlighet att förena kortvariga stipendier med en gällande försäkring
Från början av juni kan en stipendiat som beviljas ett nytt stipendium för minst en månad men kortare tid än fyra månader förena det med sin gällande stipendiatförsäkring förutsatt att båda stipendierna beviljats för samma ändamål.

Det krävs att det nya stipendiet har beviljats av samma stipendiegivare eller fortsätter i samma arbetsgrupp som det redan försäkrade stipendiet. Arbetet måste fortsätta samtidigt eller utan avbrott i förhållande till den redan fastställda försäkringsperioden. Ansökan om förenande måste göras innan det arbete som finansieras med det nya stipendiet slutar.

Ytterligare information: teamledare Leena Vehkomäki, tfn 050 919 0080, leena.vehkomaki(at)mela.fi