Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget

I år innehåller pensionsutdraget för första gången uppgifter om pension för arbete inom både den privata och den offentliga sektorn. Dessutom ingår pension som intjänats för oavlönade perioder, såsom studier och familjeledigheter. Effekten av livslängdskoefficienten har beaktats i utdraget. Alla uppgifter i utdraget baserar sig på vad som intjänats före utgången av 2011.

LPA skickar i början av oktober totalt 47 000 pensionsutdrag till sina LFÖPL-försäkrade kunder i åldern 18-68 år som är bosatta i Finland. Det är skäl för kunden att noga kontrollera sitt utdrag. Uppgifterna i utdraget påverkar inkomsterna efter pensioneringen. Pensionsutdraget är också till hjälp för att bedöma om LFÖPL-arbetsinkomsten behöver justeras. Pensionsutdraget ger en bild av hur mycket pension som tillväxer med den nuvarande arbetsinkomsten. En höjning av arbetsinkomsten inverkar direkt på pensionstillväxten.

De pensionsutdrag som postas hem till dem som fyllt 50 år innehåller också en uppskattning av hur stor pensionen blir om personen fortsätter att arbeta till 63, 65 eller 68 års ålder. I det elektroniska utdraget får också personer under 50 år en uppskattning av ålderspensionen och av hur stor en invalidpension skulle bli.

Viktigt att begära rättelse
Om något behöver rättas i pensionsutdraget ska den LFÖPL-försäkrade skicka en skriftlig rättelsebegäran till LPA. Blanketten för rättelsebegäran finns för utskrift på nätet och kan också beställas från LPA:s kundtjänst. Pensionsanstalten är skyldig att utreda uppgifter som hänför sig till de sex föregående åren. Om det saknas uppgifter om anställningar under 2005 eller tidigare, ska kunden visa upp bevis på arbetet till exempel i form av arbetsavtal eller lönespecifikationer.

Om de uppgifter som behöver rättas gäller anställningar inom den offentliga sektorn, det vill säga kommunen och staten, kan rättelsebegäras riktas direkt till Keva.

Pensionsutdraget finns också på nätet
De LFÖPL-försäkrade kan kontrollera sina uppdaterade pensionsutdrag via LPA:s elektroniska tjänster. Efter inloggning i e-tjänsterna går det också att välja bara det elektroniska alternativet. I så fall skickas inget pensionsutdrag hem under de kommande åren. Drygt 8 000 LFÖPL-försäkrade har redan i år kontrollerat sina pensionsutdrag via LPA:s e-tjänster. Utdragen uppdateras så att uppgifterna för det föregående året alltid syns i det elektroniska utdraget från och med april.

Så tillväxer pensionen
Pensionsintjänandet beror på åldern enligt följande:
18–52-åringar tjänar in 1,5 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete
53–62-åringar tjänar in 1,9 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete
63–67-åringar tjänar in 4,5 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete.

Att fortsätta i arbetslivet ger en klart bättre pension.