Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

En reform av lagarna om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare trädde i kraft i början av året. Lantbruksföretagarnas rätt till 26 dagar semester blev oförändrad. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA styr avbytarservicen i praktiken genom att ge de lokala enheterna anvisningar. För att säkerställa ett enhetligt tillämpande av de ändrade bestämmelserna har de lokala enheterna i dag fått tillämpningsanvisningar. Tills vidare finns dessa avbytarserviceguider bara på finska.

I avbytarserviceguiderna förklaras innehållet i lagarna och förordningarna närmare för att tillämpningen ska bli enhetlig. I vissa avseenden preciserar guiderna även lagens bestämmelser för att underlätta tillämpningen.  Innehållet i guiderna har granskats och godkänts av ledamöter som LPA:s styrelse utsett för prövningsverksamheten och som representerar de försäkrade, olika ministerier och Pensionsskyddscentralen.

Ändringar som reformen medfört
För att ha rätt till avbytarservice måste företagaren vara obligatoriskt LFÖPL-försäkrad och ha minst sex (6) husdjursenheter. Regeln om antalet husdjursenheter gäller också pälsdjursuppfödare. Om djurantalet varierar är det möjligt att ansöka om avbytarservice när villkoret uppfylls under en avbytartjänst. Växtodlare kan inte få vikariehjälp i fortsättningen.

Ersättning betalas inte för själv ordnad avbytarservice om avbytaren till exempel står i anställningsförhållande till lantbruksföretagaren, är företagare på samma gård eller är familjemedlem till en företagare på gården. Denna ändring gäller också avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Frågor som väckt diskussion
Guiden preciserar till exempel beviljandet av vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga. Utan intyg på dagpenning kan vikariehjälp till följd av sjukdom eller olycksfall fås för högst 20 dagar per kalenderår. Vikariehjälp kan fås för även längre tid på basis av ett positivt beslut om dagpenning som betalas på grund av arbetsoförmåga. Det är värt att märka att ett positivt dagpenningsbeslut för samma tid innebär att de 20 dagar som redan utnyttjats blir fria att utnyttjas på nytt. En självrisktid som ingår i dagpenningsperioden tär inte på 20-dagarssaldot.

I guiden konstateras också att det är möjligt att få vikariehjälp under så kallad TYK- och ASLAK-rehabilitering.

Avbytarna sköter i fortsättningen bara nödvändiga dagliga arbeten för skötsel av husdjuren. Med dagliga djurskötselarbeten avses sysslor som är dagliga eller åtminstone regelbundna och på så sätt återkommande att de i praktiken infaller under varje semesterperiod. Dessutom måste sysslorna höra till den avbytta företagarens arbetsuppgifter. I fråga om avbytartjänster som ordnas av den lokala enheten kan avbytarens arbetsdagar även vara längre än normalt till exempel i kalvningstider.

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343, vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

De finska avbytarserviceguiderna kan läsas på LPA:s finska webbsidor under Lomitusoppaat.