Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad

Riksdagens utskottsbehandling av regeringspropositionen om en förlängning av systemet med avträdelsestöd har avslutats. Systemet med avträdelsestöd ska fortsätta till slutet av 2018. Den lag som enligt propositionen ska träda i kraft i början av 2015 medför ändringar i åldersgränserna och i bedömningen av lönsamheten.

I utskottsbehandlingen ändrades propositionen en aning i fråga om kravet på gårdsbruksenhetens livsduglighet. Det årliga inkomstkravet föreslås fortfarande vara 15 000 euro under en femårig granskningsperiod. Inkomsten ska kunna komma helt från jordbruket. Som minimikrav på inkomster från jordbruket i lönsamhetskalkylen föreslås dock 12 000 euro och de återstående 3 000 euro som krävs ska enligt det nya förslaget kunna bestå av skogsbruk och kompletterande näringar så att gränsen på 15 000 euro alltid överskrids. I den ursprungliga propositionen skulle vid bedömningen av livsdugligheten endast inkomster av jordbruket beaktas.

Två månaders övergångstid föreslås för genomförande av överlåtelsen
De ansökningar som kommit in till LPA år 2014 behandlas enligt den nu gällande lagen. I propositionen föreslås dock en övergångstid på två månader för att genomföra överlåtelsen. Det innebär att en överlåtelse som annars borde ha genomförts före utgången av 2014 får tilläggstid fram till 28.2.2015 förutsatt att ansökan anhängiggjorts år 2014.

Behandlingen av den nya lagen om avträdelsestöd fortsätter i riksdagens plenum.

Åldersgränser
Vid generationsväxlingar mellan nära släktingar ska åldersgränsen för avträdaren stiga från 59 till 60 år. I fråga om renhushållning ska gränsen stiga från 56 till 57 år. Ändringarna i åldersgränserna föreslås träda i kraft vid ingången av 2017.

Ansökan om avträdelsestöd kan lämnas in två år innan avträdaren når åldersgränsen. Till exempel ska en person som år 2018 fyller 58 år kunna ansöka det året, men betalningen av stödet ska börja först när avträdaren fyller 60 år.

Ansökan om avträdelsestöd måste alltid göras på förhand före överlåtelsen. Den nuvarande lagen om avträdelsestöd gäller till slutet av 2014. Den tidpunkt vid vilken ansökan lämnats in avgör enligt vilken lag beslutet om avträdelsestöd fattas.