Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016

Syftet med lagreformen har varit att effektivera och skapa klarhet i ersättningshandläggningen, att den skadade ska få vård snabbare och att LPA ska få kännedom om alla arbetsskador för utbetalning av förmåner.

Förmånerna till väsentliga delar oförändrade, tidsfristerna har ändrats
Olycksfallsskyddet för lantbruksföretagare är omfattande. Försäkringsformerna, förmånerna och ersättningarnas storlek är till väsentliga delar oförändrade.

De största förändringarna gäller tidsfristerna, som har förkortats för att effektivera handläggningen. Arbetsskador ska i fortsättningen anmälas inom 30 dagar från att skadan inträffat. Kostnadsersättningar för exempelvis förbrukningsartiklar, läkemedel och resekostnader ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit. LPA ska för sin del ge beslut i ett ersättningsärende inom 30 dagar från att alla handlingar som behövs för avgörandet har kommit till LPA. Om tidsfristen överskrids betalas dröjsmålsränta på ersättningarna.

De nya tidsfristerna tillämpas från 1.1.2016 också på skador som inträffat innan lagen trädde i kraft.

Enskilda skadefall inverkar inte längre på försäkringspremien
Bonussystemet har slopats och försäkringspremien bestäms numera på lika grunder för alla försäkrade.

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som hör till lantbrukarnas företagshälsovård får även i fortsättningen 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Större insyn i ersättningshandläggningen
Den nya lagen förutsätter en överskådlig och begriplig handläggning.  Vissa begrepp som till stor del varit beroende av  ersättnings- och rättspraxis finns nu inskrivna i den nya lagen. De omständigheter under vilka en skada måste ha inträffat för att kunna ersättas som olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom beskrivs också mer detaljerat än i den gamla lagen. Strävan är att ersättningsbesluten ska bli klarare och redigare och att avslagsbeslut motiveras mer ingående än tidigare.

Vi kommer att skicka nya försäkringsavtal till de försäkrade i början av året.

Ytterligare information ger LPA-ombudsmännen och LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11. Uppgifterna på LPA:s webbsidor uppdateras i januari.