Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas

Skriv om ensamhet
Soile Kilpeläinen håller på att skriva en pro gradu-avhandling vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet om erfarenheter av ensamhet på landsbygden och särskilt i lantbruksföretagaryrket. Handledare för avhandlingen är professor Timo Harrikari.

För avhandlingen önskas texter om hur ensamhet kommer till synes i lantbruksföretagarens liv. Man kan skriva till exempel i form av en berättelse och skicka den anonymt. Stilen och längden är fri och man behöver inte skriva på finska, utan svenska går lika bra.

Den som vill kan också skicka uppgifter om sig själv, såsom kön, ålder, familjesituation, ort, gårdsstorlek och produktionsinriktning. Det är också möjligt att delta utan att lämna bakgrundsinformation. Det är synnerligen önskvärt att inte bara lantbruksföretagare utan också deras makar samt personer som vuxit upp på gårdar och pensionerade lantbruksföretagare skriver om sina erfarenheter.

När du skriver kan till exempel följande frågor vara till hjälp: Hur kommer ensamheten fram i din egen eller dina närståendes livshistoria? Under vilka livsskeden har ensamhet upplevts? Vilka faktorer har medverkat till upplevelsen av ensamhet? Vilka känslor kan ensamhet väcka? Vilka positiva och negativa saker är förknippade med ensamhet? Vad hjälper en att klara av ensamhet? Vilken betydelse har det att man bor på landsbygden? Hur inverkar arbetet som lantbruksföretagare på upplevelserna av ensamhet?

Alla texter behandlas anonymt och konfidentiellt. De används bara för forskningsändamål.

Skicka berättelserna före 1.3.2015 per e-post till soile.kilpelainen@helsinki.fi eller med brevpost till Soile Kilpeläinen/Socialt arbete (kansliet), PB 16, 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET.