Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna

Under det avslutade verksamhetsåret bidrog LPA med sin expertinsats till tre viktiga lagreformer inom den sociala tryggheten. LPA lyfte aktivt fram den egna kundkretsens behov och särdragen i branschen vad gäller reformerna av olycksfallsförsäkringen, arbetspensionerna och avbytarservicen. En märkbar satsning gjordes också på att utveckla kundupplevelsen. – Vi fortsätter att koncentrera oss på att servicen ska flyta bättre, berättade LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari på delegationsmötet i Esbo den 5 april.

Delegationens ordförande Tuula Linnainmaa tackade i sitt öppningstal alla som deltagit i Traktormarschen på Senatstorget för en opinionsyttring som löpte fint. Genom evenemanget fick den stora allmänheten kännedom om jordbrukarnas ekonomiska trångmål. Linnainmaa sade vidare att en konkret och möjlig åtgärd för att lindra det ekonomiska trångmålet till exempel skulle vara att, såsom föreslagits, för viss tid sänka dröjsmålsräntan på de arbetspensionsförsäkringsavgifter som LPA tar ut.

Kärnan i avbytarservicen är att stödja företagarna att orka arbeta
Under det avslutade året var avbytarservicen utsatt för tryck på förändringar av flera orsaker. Ett krav var att anpassa systemet till de yttre villkor som EU ställer, och samtidigt måste kostnaderna minskas enligt kraven i regeringsprogrammet. Det förväntades också att innehållet i servicen skulle utvecklas till följd av att lantbruket förändrats. Genom kraven på förändringar blev det klart att kärnan i servicebehovet är att stödja företagarna att orka arbeta i ett bindande och tungt arbete med produktionsdjur. Trots de begränsningar som infördes kan service även efter ändringarna ges inte bara under semestrar utan också vid familjeledigheter och arbetsoförmåga så att kärnan bevaras.

Kundnära arbetshälsotjänster
LPA har uppdaterat sitt arbetshälsoprogram för lantbruksföretagare utifrån respons från kunderna. Ett mål är att i linje med pensionsreformen öka lantbruksföretagarnas friska år i arbetslivet och bättre än tidigare stödja dem att orka arbeta. Temat för Må bra-dagarna för lantbruksföretagare var sambandet mellan ekonomi och arbetshälsa, och responsen var synnerligen positiv.

– Det finns ett starkt samband mellan ekonomiskt trångmål och problem med att orka arbeta. Stöd behövs, framhöll Huotari.

Enligt kundresponsen önskades också personlig rådgivning i arbetshälsofrågor och LPA har därför beslutat att utöka sin service med en arbetshälsorådgivare. Teamledare Pirjo Saari påpekade att LPA:s arbetshälsorådgivare kan kontaktas av kunder som funderar på något som rör deras arbetsförmåga eller hur de ska orka arbeta.

Smidigare service
Kundnöjdheten med LPA:s verksamhet är på en god skolbetygsnivå med siffran åtta. Kundnöjdheten påverkas mycket av hur snabbt vi kan meddela beslut på ansökningar om förmåner. Vad beträffar invalidpensionerna lyckades vi avsevärt förkorta den genomsnittliga handläggningstiden. I år satsar vi speciellt på en smidigare handläggning av olycksfallsersättningar.

Under det gångna året var vårt viktigaste interna utvecklingsprojekt att förbättra kundupplevelsen. Inom ramen för projektet formulerades LPA:s serviceprinciper och togs smidigare kundtjänstprocesser fram för att effektivera verksamheten och alltmer utgå från kundernas behov. Lika viktigt som att verksamheten löper smidigt är det att kundservicen är högklassig.

– Vårt mål är att även i fortsättningen sköta LPA-tryggheten sakkunnigt och effektivt, att lyssna på kunderna och sätta värde på dem – i enlighet med våra serviceprinciper, sammanfattade Huotari.

LPA producerar service kostnadseffektivt
Avkastningen av LPA:s placeringar var år 2015 rätt god vid en jämförelse inom arbetspensionsbranschen. Beräknat till verkligt värde var avkastningen av placeringarna 5,2 procent. LPA klarade sig bra också i fråga om kostnadseffektivitet, fastän de omfattande lagändringarna får driftskostnaderna att öka.

LPA hade vid utgången av 2015 cirka 67 000 LFÖPL-försäkrade kunder. Av dem var knappt 64 000 lantbruksföretagare och knappt 3 000 konst- eller forskningsstipendiater. Pensionstagarna var cirka 128 000 vid årets slut.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.