Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft

Lantbruksföretagarna får fortsättningsvis 26 dagar avgiftsfri semester per kalenderår. Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga kan fås för 20 dagar per kalenderår eller för längre tid på basis av sjuk- eller olycksfallsdagpenning. Vikariehjälp måste sökas skriftligen. Själv ordnad avbytarservice baseras på företag. Avgifterna har stigit en aning.

Europeiska kommissionen har den 15 december 2015 godkänt Finlands avbytarsystem som förenligt med den inre marknaden.

Avbytarservice och begränsningar
Avbytarna ska i fortsättningen utföra bara nödvändig daglig husdjursskötsel. Lantbruksföretagarna får som tidigare 26 dagar avgiftsfri semester per kalenderår. Rätten till avbytarservice gäller gårdar med minst 6 husdjursenheter. Samma antal enheter är begränsning också för pälsdjursuppfödare. Växtodlare får inte längre vikariehjälp.

Det är inte längre möjligt att få vikariehjälp på grund av vuxenutbildning, producentorganisationens möten eller så kallad annan orsak.

Begränsningar har införts i den vikariehjälp som beviljas på grund av arbetsoförmåga. Huvudregeln är att man på grund av arbetsoförmåga kan få vikariehjälp för högst 20 dagar per kalenderår. Vikariehjälp kan fås för en längre tid av arbetsoförmåga om sjuk- eller olycksfallsdagpenning har beviljats för denna tid. För arbetsoförmåga som överskrider 7 dagar ska ett sjukintyg lämnas till den lokala enheten. Intyget kan utfärdas av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Skriftlig ansökan om vikariehjälp
En skriftlig ansökan om vikariehjälp ska lämnas in innan arbetet påbörjas. Det här gäller både de lantbruksföretagare som anlitar kommunens avbytarservice och de som valt att själv ordna sina avbytartjänster. En blankett för ansökan om vikariehjälp finns på www.lpa.fi > Blanketter > Avbytarservice. Ansökan kan också göras i Lomitusnetti på www.lpa.fi/etjanster och till exempel per e-post.

Själv ordnad avbytarservice baseras på företag
På grund av EU:s regler kan vid avbytarservice som man själv ordnar bara sådan service ersättas som producerats av ett företag eller av en yrkesutövare som införts i förskottsuppbördsregistret. Ersättningen (26,50 euro/timme) betalas direkt till företaget eller yrkesutövaren. Mervärdesskattens andel ersätts inte.

Själv ordnad avbytarservice kan inte ersättas om avbytaren står i anställningsförhållande till lantbruksföretagaren, är företagare på samma gård eller är familjemedlem till en företagare på gården. Ersättning betalas inte heller om servicen har producerats av ett företag som helt eller delvis ägs av företagarna på gården eller deras familjemedlemmar.

Höjningar av serviceavgifterna
Avgiften för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp har stigit till 13,75 euro i timmen och för den icke-subventionerade hjälpen till 35 euro i timmen. Dessutom har avgiften för vikariehjälp och för pälsdjursuppfödarnas avgiftsbelagda extraledighet höjts en aning.

För övervakningsbesök som är nödvändiga av djurskyddsskäl debiteras 33 euro per besök och för beredskap 5 euro i timmen.

Lagändringarna har trätt i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information ger direktör Antti Huhtamäki, tfn 029 435 2206, och enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343. Informationen på LPA:s webbsidor uppdateras i januari.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om ändringarna.