Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016

De lokala enheterna skickar blanketter för semesteransökan till lantbruksföretagarna. Postningen pågår för närvarande. Ansökningsblanketten har baserats på regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om avbytarservice. Ansökningsförfarandet har satts i gång utifrån propositionen för att det ska vara möjligt att ordna avbytarservice genast i början av 2016.

Ansökan sker i år på pappersblanketter, som också finns på LPA:s webbplats. Den lokala enheten beslutar om ansökningstiden och ger anvisningar om ifyllandet av blanketterna.

På grund av fördröjningen av lagändringarna och poststrejken har LPA instruerat de lokala enheterna att ansökningstiden i detta läge kan förlängas och att ansökningar som kommer in efter utgången av ansökningstiden bör behandlas.

Jämfört med gällande lag har man i lagförslaget slopat möjligheten att anmäla tidpunkterna för semestern först efter ansökningstiden. De planerade semestertidpunkterna måste antecknas i semesteransökan. Eftersom lagen ännu inte är stadfäst, har LPA rekommenderat de lokala enheterna att vara flexibla när det gäller anmälandet av semesterdagar.

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343.