Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd

Systemet med avträdelsestöd fortsätter i fyra år till. Lagändringen har redan godkänts av riksdagen men ännu inte stadfästs. Lagen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom en förordning som ännu inte har utfärdats. Avsikten är att lagen ska träda i kraft genast när det nuvarande systemet upphört, det vill säga från 1.1.2015.

Kravet på gårdens livsduglighet skärps
Även i fortsättningen är ett villkor för beviljande av avträdelsestöd att de inkomster som förvärvaren får av gårdsbruksenheten kan uppskattas till minst 15 000 euro per år under de fem första åren efter generationsväxlingen.

I motsats till de nuvarande villkoren så krävs det dessutom att av dessa 15 000 euro ska minst 12 000 euro komma från jordbruket. Inkomster av skogsbruk och kompletterande verksamhet ska kunna beaktas för totalt högst 3 000 euro.

Åldersgränserna oförändrade åren 2015 och 2016
Åldersgränserna förblir oförändrade under de två första åren. Avträdelsestöd kan fås vid 59 år om generationsväxlingen sker till en nära släkting och vid 60 år om överlåtelsen sker till en utomstående. Vid överlåtelse av renar är åldersgränsen 56 år.

Vid generationsväxlingar mellan nära släktingar och vid överlåtelse av renar stiger åldersgränsen med ett år från och med år 2017.

På samma sätt som nu är det även i fortsättningen möjligt att lämna in ansökan om avträdelsestöd tidigast två år innan man når den egentliga avträdelseåldern. Den yngre av makar och en yngre delägare i en sammanslutning kan beviljas så kallat vilande avträdelsestöd fem år före den egentliga åldersgränsen. I vartdera fallet börjar betalningen av avträdelsestöd först när personen når den avträdelseålder som gäller för avträdelsesättet.

Ansökningstidpunkten avgör
De ansökningar som kommit in år 2014 behandlas enligt de gamla reglerna. Det lönar sig att överväga att lämna in ansökan år 2014 särskilt i sådana fall där gårdsbruksenhetens lönsamhet starkt bygger på skogsbruk eller kompletterande verksamhet, eftersom inkomsterna av detta kan beaktas bara i begränsad utsträckning när de nya bestämmelserna trätt i kraft.

För att avträdelsestöd ska kunna beviljas enligt de gamla reglerna måste ansökan ha lämnats in före utgången av 2014 och måste avträdelsen genomföras senast 28.2.1015.

Ikraftträdande av lagändringen
LPA följer hur lagändringen framskrider och kommer att informera här på webbplatsen när lagen har godkänts och förordningen om dess ikraftträdande utfärdats.