Tiedote koskien vapaaehtoista MATA-vakuutusta

Vapaaehtoinen MATA-vakuutus perustuu maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan myös korvaukset määräytyvät. Lain mukaan vakuutetulla on tapaturman ja ammattitaudin johdosta oikeus saada mm. työtuloonsa perustuvaa ansionmenetyskorvausta (tapaturmapäiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke).

Ansionmenetyskorvauksen maksaminen muuttuu
Muutos koskee vain niitä vakuutettuja,

  • joille sattuu vahinko, ja
  • jotka ovat työsuhteessa, ja
  • joiden työnantaja maksaa palkkaa samalta ajalta MATA-vakuutuksesta maksettavan ansionmenetyskorvauksen kanssa.

Kun vakuutettu on oikeutettu saamaan MATA-ansionmenetyskorvausta työkyvyttömyyden ajalta ja työnantaja on maksanut vastaavalta ajalta palkkaa, maksetaan korvauksesta ensin työnantajalle palkkaa vastaava osuus. Vakuutetulle maksetaan ansionmenetyskorvausta siltä osin, kun korvaus ylittää maksetun palkan osuuden. Kun työnantajan palkan maksaminen päättyy, maksetaan MATA-ansionmenetyskorvaus kokonaan vakuutetulle. Työsopimuslakiin ja työehtosopimuksiin perustuvan työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden pituus vaihtelee, ja se on yleensä 1–3 kuukautta.

Säännökset (maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 873/2015) ovat täsmentyneet aikaisempaan nähden siten, että aikaisempaa korvauskäytäntöä ansionmenetyskorvauksen maksamisessa ei voida enää jatkaa. Muutos perustuu Melassa toimivan MATA-korvauslautakunnan suositukseen, jonka Melan hallitus on vahvista-nut. MATA-korvauslautakunta, jossa on sosiaali- ja terveysministeriön edustus, on katsonut, että aiemmin noudatettu korvauskäytäntö ansionmenetyskorvausten maksamisessa ei ole enää sovellettavissa, vaan Melan tulee soveltaa vapaaehtoisiin MATA-vakuutuksiin samaa menettelyä kuin pakollisiin MATA-vakuutuksiin.

Mela on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen lainsäädännön muuttamisesta ansionmenetyskorvausten maksamisen suhteen.

MATA-vakuutusturva on muutoksesta huolimatta edelleen kattava
Vakuutus turvaa vahinkotapahtuman johdosta mm. seuraavat etuudet:

  • tarpeellisen sairaanhoidon kustannukset ilman euromääräistä ylärajaa tai hoi-totoimenpiderajauksia
  • ammatillisen ja muun kuntoutuksen kulut
  • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matka- ja majoituskulut
  • hoitotukea ulkopuolisen avun tarpeeseen
  • haittarahaa pysyvästä haitasta
  • ansionmenetyskorvauksen vuosityöansion mukaan työnantajan palkan maksun jälkeen
  • perhe-eläkkeen ja hautauskulut.


Vakuutusturvasta tietoa tarkemmin kohdasta Tapaturmavakuutus.

Lisätietoja: tapaturmayksikön päällikkö Jaana Laine, puh. 029 435 2382