Ohita valikko

Välitä viljelijästä -projektin toimet parantaneet selvästi maatalousyrittäjien työkykyä ja psykososiaalista kuormitusta

Osana hallituksen maatalouden kriisipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukee maatalousyrittäjien jaksamista Välitä viljelijästä -projektilla. Projektin tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien henkistä jaksamista ja ehkäistä uupumista.

Projektin toimenpiteiden hyödyllisyydestä tehtiin lisensiaattitutkimus, jossa tarkasteltiin projektin vaikutuksia koettuun työkykyyn ja psykososiaaliseen kuormitukseen. Tutkimuksessa selvisi, että viljelijät kokivat toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja psykososiaalista kuormitusta. Työkykyä oli parantanut erityisesti projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu terapia-apu.

Ostopalvelusitoumukset toivat helpotusta omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin

Projektin rahoittamalla ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun koettiin vaikuttaneen erityisesti omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin. Vastaajista 82 % koki asiantuntija-avusta olleen melko tai erittäin paljon hyötyä omalle jaksamiselle, 65 % koki siitä olleen hyötyä parisuhteelle ja 56 % muille ihmissuhteille. Lisäksi 40 % vastaajista koki siitä olleen hyötyä myös työtyytyväisyyteen. Asiantuntija-avusta oli sen sijaan vähemmän hyötyä tilan johtamiseen (29 %) tai talouteen (27 %). Huomionarvoista oli, että nuoremmat, alle 40-vuotiaat kokivat hyötyvänsä asiantuntija-avusta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat.

Työkykyä paransi erityisesti asiantuntija-apu yhdistettynä projektityöntekijöiden tarjoamaan apuun

Koettu työkyky oli parantunut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä merkittävästi. Ennen asiantuntija-apua vastaajat antoivat työkyvylleen (asteikolla 0-10) arvioksi 4,9, asiantuntija-avun jälkeen 6,9. Vastaajista lähes puolet, 45 %, koki työkykynsä parantuneen asiantuntija-avun myötä.

Työkyky parani kaksi kertaa enemmän niillä vastaajilla, jotka kokivat saaneensa riittävästi apua hanke- tai projektityöntekijöiltä tai jotka kokivat saaneensa riittävästi hyötyä ostopalvelusitoumuksella hankitusta asiantuntija-avusta suhteessa omaan jaksamiseen tai ihmissuhteisiin. Työkyky parani huomattavasti myös niillä, jotka kokivat saaneensa hyötyä hankitusta asiantuntija-avusta suhteessa tilan johtamiseen, talouteen tai työtyytyväisyyteen.

Tulokset osoittavat, että projektin toimenpiteitä eli projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemää työtä sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittavaa asiantuntija-apua voidaan pitää vaikuttavina ja hyödyllisinä.

Maatalousyrittäjän työkykyriskin hallintaan tarvitaan monipuolisia keinoja

Tulosten perusteella maatalousyrittäjän työkykyriskin hallinnan kannalta merkitystä on niillä toimenpiteillä, joilla pystytään vaikuttamaan erityisesti työyhteisön toimivuuteen, maatilan ihmissuhteisiin sekä omaan jaksamiseen.

Myös projekti- tai hanketyöntekijän tekemä työ on varsin vaikuttava toimintamuoto työkyvyn tukemisessa. Tulevista toimenpiteistä päätettäessä olisi tärkeää, että tämäntyyppinen työ olisi pysyvä osa maatalousyrittäjien työkykyriskin hallintaa. Tutkimuksen mukaan työkykykoordinaattorin työtä tulee tehdä henkilön, joka tuntee maatalouden toimintaympäristön ja jolla on kokonaisvaltainen ymmärrys maatalousyrittäjän ympärillä olevista sidosryhmistä, neuvontaorganisaatioista, viranomaistahoista sekä ymmärrys yrittäjyyteen liittyvistä sosiaalietuuksista. Lisäksi työkykyriskin hallinnan kannalta työkykykoordinaattoreiden työ tulisi nivoa tiiviimmin osaksi työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon prosesseja.

Tutkimuksen toteutus

Mela lähetti kyselyn maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen 22.11.2018 mennessä. Kysely lähetettiin 902 henkilölle ja vastausprosentti oli 42,6 %.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, onko Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteet eli projekti- ja hanketyöntekijöiden apu sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu asiantuntija-apu koettu hyödylliseksi. Toiseksi tarkasteltiin, onko ostopalvelusitoumuksella hankitulla asiantuntija-avulla ollut vaikutusta vastaajien psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn. Lisäksi analysoitiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä mahdolliseen työkyvyssä tapahtuneeseen parantumiseen.

Lisensiaattityön nimi on Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn ja se on tehty Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselle. Työ tarkastetaan 12.12.2019 Melassa.

Lisätietoja: Pirjo Saari, työhyvinvointitiimin tiiminvetäjä, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
p. 040 034 1390, pirjo.saari (at) mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö