Ohita valikko

Valituslomakkeen täyttöohje

Lomake ei sovellu poronhoitajien sijaisapuasioihin eikä lomituspalveluasioihin.

Voit halutessasi käyttää valituslomaketta valitusta tehdessäsi. Katso menettelyohjeet saamaasi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

1. kohta Valittajan tiedot

Valittajiksi tulee merkitä kaikki, jotka haluavat valituksen kohteena olevaa päätöstä muutettavaksi.

Jos esimerkiksi puolisot haluavat kumpikin muutosta työtulopäätökseen, voidaan täyttää yksi valituslomake, johon kumpikin puoliso merkitään valittajaksi. Erilliset valituslomakkeet täytetään, jos puolisoiden vaatimukset ovat toisistaan riippumattomat tai vastakkaiset.

Perhe-eläkettä ja ryhmähenkivakuutuskorvausta koskevat valitukset tutkitaan kaikkien etuudensaajien osalta, vaikka valittajaksi olisi merkitty vain yksi tai osa etuudensaajista.

Alaikäisen puolesta valituksen tekee yleensä hänen edunvalvojansa (huoltaja).

Alaikäinen 15 vuotta täyttänyt voi toimia itse valittajana, jos valitus koskee asiaa, joka liittyy sellaiseen tuloon tai varallisuuteen, jota hänellä on oikeus vallita. Jos esimerkiksi tapaturmakorvaus perustuu alaikäisenä tehtyyn työhön, 15 vuotta täyttänyt voi itse valittaa kyseistä tapaturmakorvausta koskevasta päätöksestä.

2. kohta Päätös, johon muutosta haetaan

Päätös, johon olet tyytymätön, on tarkoin yksilöitävä ilmoittamalla päätöksen antopäivä ja mitä asiaa päätös koskee.

3. kohta Valitus osoitetaan

Päätökseen liitetystä valitusosoituksesta käy ilmi, mihin valitetaan. Jos päätöksestä ei voi valittaa, se mainitaan päätöksessä.

4. kohta Valituksen sisältö

Selvitä, mitä muutoksia vaadit. Esitä vaatimuksesi selkeästi ja yksiselitteisesti. Vaatimukset on myös perusteltava.

Jatka tarvittaessa valitustasi erillisellä liitteellä.

Valituksesi tueksi voit viitata kirjalliseen lisäselvitykseen. Liitä selvitys valitukseesi. Voit toimittaa lisäselvityksiä myös myöhemmin valituksen vireillä ollessa.

5. kohta Allekirjoitus

Valituslomake on allekirjoitettava. Lomakkeen allekirjoittaa valittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö (liitteeksi valtakirja).

Edunvalvoja allekirjoittaa alaikäisen puolesta tekemänsä valituksen.

6. kohta Valituksen laatija

Jos valituksen laatii joku muu kuin valittaja, lomakkeella on mainittava myös tällaisen henkilön nimi, ammatti, osoitetiedot ja puhelinnumero.

7. kohta Liitteet

Valitukseen on aina liitettävä valituksen kohteena oleva päätös ja päätökseen liitetty valitusosoitus tai jäljennökset niistä.

Jos olet valtuuttanut toisen henkilön hoitamaan valitusasiaa puolestasi, valitukseen on liitettävä antamasi valtakirja.

Jos vetoat valituksessasi uusiin selvityksiin (esim. uudet lääkärinlausunnot), liitä ne valitukseesi.

Valituksen toimittaminen Melaan

Jos haluat toimittaa valituksesi Mela-asiamiehelle, hän lisää valituslomakkeeseen (kohta 8) valituksen vastaanottopäivän ja allekirjoituksensa vastaanotettuaan valituksesi.

Voit lähettää valituksesi sähköisesti Melan asiointipalvelun Lähetä liitteitä-toiminnon kautta tai suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen. Valitse listalta vastaanottajaksi Muutoksenhaku. Nämä suojatut yhteydet löydät Melan nettisivuilta. Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Voit lähettää valituksesi myös sähköpostiosoitteeseen muutoksenhaku@mela.fi, mutta se on suojaamaton sähköpostiyhteys. Tietoturvariskin takia luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sitä käyttäen tapahtuu omalla vastuullasi.

Voit myös toimittaa valituksesi suoraan Melan pääkonttoriin henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä sen postitse.

Vastaat itse siitä, että valituksesi on perillä Melassa ennen valitusajan päättymistä.

Löydät Melan yhteystiedot valituslomakkeelta. Löydät Mela-asiamiesten yhteystiedot Melan nettisivuilta.

Vakuutusmaksut valituksen käsittelyn aikana

Päätöksestä valittaminen ei yleensä keskeytä vakuutusmaksujen perintää Melassa, joten vakuutusmaksut on maksettava myös valituksen käsittelyn aikana.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö