Ohita valikko

Sijaisapulomitus

Kotieläintuotantoa harjoittavana maatalousyrittäjänä voit saada sijaisapua useissa eri elämäntilanteissa.

Sijaisavussa maatalouslomittaja hoitaa välttämättömät päivittäiset kotieläinten hoitotyösi silloin, kun itse et voi. Sijaisapu on maksullista palvelua.

Milloin voit saada sijaisapua?

Saadaksesi sijaisapua sinun täytyy täyttää lomituspalvelujen saamisen edellytykset. Sen lisäksi sinulla tulee olla avun tarve ja lomituspalvelulain mukainen sijaisapuperuste.

Sijaisapuperusteet, eli tilanteet, joissa voit saada sijaisapua:

Sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys

Ilman lääkärintodistusta
Enimmäisaika: 7 päivää kalenterivuodessa
Maksu: Perusmaksu


Lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella (ei päivärahaa)
Enimmäisaika: 20 päivää kalenterivuodessa (sisältää 7 päivää ilman todistusta)
Maksu: Perusmaksu


Sairauspäiväraha (ei osasairauspäiväraha)
Enimmäisaika: Päivärahapäätöksessä myönnetty aika
Maksu: Perusmaksu


Tapaturmapäiväraha (vähintään 60 %)
Enimmäisaika: Päivärahapäätöksessä myönnetty aika
Maksu: Perusmaksu


Työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä
Enimmäisaika: Vireilläoloaika, kun hakemus on laitettu vireille päiväraha-aikana
Maksu: Perusmaksu


Kuntoutustuki ja Melan lausunnon mukaan hakija palaa kuntoutustuen jälkeen kotieläinten hoitotöihin
Enimmäisaika: Enintään 3 vuoden aikana sairastumisesta
Maksu: Perusmaksu


Määräaikainen tapaturmaeläke tai vastaava liikennevakuutuksen korvaus (vähintään 60 % työkyvyttömyys)
Enimmäisaika: Enintään 3 vuoden aikana vahingon sattumisesta
Maksu: Perusmaksu


Kuntoutusraha (ei uudelleenkoulutus)
Enimmäisaika: Enintään 3 vuotta
Maksu: Perusmaksu

Lapsen syntymä ja hoito

Erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainraha-aika

Enimmäisaika: Päivärahapäätöksessä myönnetty aika
Maksu: Perusmaksu, raskausrahakausi -50 %


Alle 3-vuotiaan lapsen kotihoito, kun lapsesta maksetaan kotihoidon tukea ja hakijalla on vuosilomaoikeus
Enimmäisaika: 100 päivää/lapsen ikävuosi
Maksu: Perusmaksu +50 %


Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitaminen
Enimmäisaika: 7 päivää sairausjaksoa kohden
Maksu: Perusmaksu


Lapsen kuntoutukseen tai hoitoon osallistuminen, kun saa erityishoitorahaa
Enimmäisaika: Erityishoitorahapäätöksellä myönnetty aika
Maksu: Perusmaksu

Yritystoiminnan järjestelyt

Yritystoiminnan järjestelyt, kun työkyvytön maatalousyrittäjä jää vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle
Enimmäisaika: 60 päivää/6 kuukautta päätöksen tiedoksisaannista eteenpäin
Maksu: 14,40 euroa vuonna 2021


Kuolinpesän yritystoiminnan järjestelyt, kun sijaisapuun oikeutettu maatalousyrittäjä kuolee
Enimmäisaika: 60 päivää/6 kuukautta maatalousyrittäjän menehtymisestä
Maksu: 14,40 euroa vuonna 2021

Muut

Varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset (ei vapaaehtoiset)
Enimmäisaika: Palvelun keston aika
Maksu: Perusmaksu


Lähiomaisen kuolema ja lähiomaisen hautajaiset
Enimmäisaika: 1 päivä molempiin
Maksu: Perusmaksu


Lääkinnällinen kuntoutus
Enimmäisaika: Kuntoutusaika
Maksu: Perusmaksu


Työterveyshuollon suunnittelema työkykyä ylläpitävä toiminta
Enimmäisaika: Ohjatun toiminnan aika
Maksu: Perusmaksu

Luettelo tilanteista, joissa voit saada sijaisapua, on tyhjentävä. Vuodesta 2016 lähtien ei ole enää voinut saada sijaisapua esimerkiksi aikuiskoulutukseen osallistumista varten tai omien 60-vuotissyntymäpäivien johdosta.

Sijaisavun hakeminen

Hae sijaisapua kirjallisesti paikallisyksiköstäsi ennen lomitustöiden aloittamista. Tämä koskee sekä paikallisyksikön palveluja käyttäviä, että itse lomituksensa järjestäviä maatalousyrittäjiä. Tarvittaessa voit täydentää hakemustasi sen jälkeen, kun se on tullut vireille.

Sijaisapuhakemuksen voit tehdä joko lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä.

Jos sinun paikallisyksikössäsi on jokin muu mahdollisuus tehdä kirjallinen hakemus, saat siitä tietoa omasta paikallisyksiköstäsi.

Sijaisapuhakemuksella täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

 • haen sijaisapua
 • hakijan nimi ja syntymäaika
 • sijaisavun syy (esim. sairauden aiheuttama työkyvyttömyys)
 • sijaisavun alkamispäivä.

Jos olet valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hae sijaisapuoikeutta kirjallisesti paikallisyksiköstä ennen sijaisaputöiden aloittamista.

Kun tarvitset sijaisapua ja käytät paikallisyksikön palveluja:

 1. Täytä sijaisapuhakemus

  Täytä sijaisapuhakemus.

  Lähetä sijaisapuhakemus paikallisyksikköön.

 2. Saat sijaisapupäätöksen paikallisyksiköstä

  Paikallisyksikkö lähettää sinulle kirjallisen päätöksen.

 3. Sovi järjestelyistä

  Sovi järjestelyistä tarkemmin paikallisyksikön kanssa puhelimitse.

 4. Lomittaja hoitaa sijaisavun

  Maatalouslomittaja tulee ja hoitaa kotieläintenhoitotyösi sovitun ajan.

 5. Saat laskun paikallisyksiköstä

  Paikallisyksikkö lähettää sinulle myöhemmin laskun sijaisapumaksusta. Maksa sijaisapumaksu eräpäivään mennessä.

Sijaisapu työkyvyttömyyden perusteella

Ilman päivärahapäätöstä voit saada sijaisapua työkyvyttömyyden vuoksi enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Näistä päivistä 7 päivää voit saada ilman lääkärintodistusta. Saatuasi sijaisapua jo samana vuonna 7 päivää ilman todistusta työkyvyttömyydestäsi, sinun on sijaisapua saadaksesi toimitettava paikallisyksikköön lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus työkyvyttömyydestäsi.

Jos sinulle myönnetään päivärahaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyytesi vuoksi, voit saada sijaisapua koko päiväraha-ajalle. Päivärahapäätöksen voit toimittaa paikallisyksikköön sijaisavun jälkeen.

Osasairauspäivärahan perusteella ei sijaisapua voi saada.

Päivärahat ja muut ansionmenetyskorvaukset, joiden perusteella voit saada sijaisapua, ovat:

 • Mela-sairauspäiväraha (sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetussa laissa (118/1991) tarkoitettu päiväraha)
 • Kelan sairauspäiväraha (Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettu sairauspäiväraha), ei kuitenkaan osasairauspäiväraha
 • tapaturmapäiväraha, vähintään 60 prosentin työkyvyn alentuman perusteella myönnetty (työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen päiväraha)
 • määräaikainen tapaturmaeläke, vähintään 60 prosentin työkyvyn aleneman perusteella myönnetty (enintään 3 vuotta vahingon sattumisesta)
 • määräaikainen liikennevakuutuslain ansionmenetyskorvaus, vähintään 60 prosentin työkyvyn aleneman perusteella myönnetty (enintään 3 vuotta vahingon sattumisesta)
 • Kelan kuntoutusraha, ei kuitenkaan uudelleenkoulutukseen myönnetty
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha, osakuntoutusraha tai kuntoutusavustus, ei kuitenkaan uudelleenkoulutukseen myönnetty
 • tapaturman ja liikennevahingon perusteella maksettavat kuntoutusetuudet, ei kuitenkaan uudelleenkoulutukseen myönnetyt (enintään 3 vuotta vahingon sattumisesta)

Päivärahapäätöksen saat jälkikäteen, mutta päätös sijaisavun järjestämisestä tehdään ennen lomitustöiden aloittamista. Siksi paikallisyksikkö antaa sijaisapuhakemukseesi ensin ehdollisen päätöksen.

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022. Oikeus sijaisapuun perhevapaiden johdosta muuttui samanaikaisesti Kelan perhevapaisiin myönnettävien etuusmuutosten kanssa.

Tällä sivulla sijaisapuoikeuksista kerrotaan sellaisina, kun ne ovat 1.8.2022 lähtien.Jos Kela maksaa päivärahan vanhan lain mukaan, myös sijaisapuoikeus määräytyy vanhan lain mukaan. Jos taas Kela maksaa päivärahan uuden lain mukaan, sijaisapu myönnetään uuden lain perusteella.

 

Ehdollinen päätös

Saat ehdollisen päätöksen silloin, kun et ole vielä saanut etuuspäätöstä, joka osoittaa oikeutesi lomituspalveluun. Lomitustyöt voidaan aloittaa jo ehdollisen päätöksen perusteella.

Ehdollisella päätöksellä ilmoitetaan, mikä asiakirja sinun on toimitettava.

Kun saat päätöksen siihen etuuteen, johon sijaisapusi perustuu, toimita kopio etuuspäätöksestä paikallisyksikköön.

Paikallisyksikkö antaa sinulle lopullisen päätöksen, kun olet toimittanut tarvittavan asiakirjan. Jos et pysty toimittamaan asiakirjaa määräajassa siksi, että etuuspäätöksen saaminen viivästyy, pyydä paikallisyksiköstä ennen määräajan päättymistä lisäaikaa asiakirjan toimittamiselle.

Jos etuushakemuksesi hylätään tai et toimita etuuspäätöstä määräajassa, paikallisyksikön lopullinen päätös on kielteinen. Silloin lomituksesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan perusteettomana palveluna. Perusteeton palvelu laskutetaan kaikilta saamilta lomitustunneilta. Laskutettava summa ilmoitetaan lopullisella päätöksellä.

Sijaisapumaksu

Sijaisapulomitus on maksullista palvelua. Sijaisavun perusmaksu on jokaisella sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä henkilökohtainen. Sijaisavun perusmaksu lasketaan sinun MYEL-työtulostasi, joka sinulla on voimassa sen vuoden ensimmäisenä päivänä, jolloin sijaisapusi alkaa.

Sijaisavun perusmaksusi lasketaan siten, että MYEL-työtulosi jaetaan luvulla 5400 ja siihen lisätään 3 euroa. Voit laskea arvion sijaisapumaksusi määrästä Maatalousyrittäjän Mela-turvalaskurilla.

Sijaisavun perusmaksua korotetaan 50 %:lla, jos olet sijaisavun alkaessa palkkatyössä tai sinulla on voimassa YEL-vakuutus.

Yritystoiminnan järjestelyjä varten annetusta sijaisavusta veloitetaan kiinteä sijaisapumaksu.

Raskausrahakauden sijaisavusta veloitetaan 50 %:lla alennettu sijaisapumaksu.

Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten annettavasta sijaisavusta veloitetaan perusmaksu 50 %:lla korotettuna.

Voi hakea paikallisyksiköstä alennusta sijaisapumaksuusi, jos sinun ja perheesi toimeentulo on uhattuna.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö