Ohita valikko

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perheen huoltajan kuoltua.

MYEL-perhe-eläkettä maksetaan MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen. Perhe-eläke on mahdollista myöntää, vaikka edunjättäjän MYEL-vakuutus olisi päättynyt jo ennen hänen kuolemaansa.

Jos vakuutetun puolison tai huoltajan kuolema johtui tapaturmasta tai ammattitaudista, perhe-eläke maksetaan MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen mukaisena MATA-perhe-eläkkeenä. MYEL-perhe-eläke ja MATA-perhe-eläke eroavat joiltakin osin toisistaan.

MYEL-perhe-eläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta yleistä perhe-eläkettä. Tarkempia tietoja yleisestä perhe-eläkkeestä ja sen määrästä saat Kelasta.

Perhe-eläkkeen edunsaajilla saattaa olla oikeus myös ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Leskelle myönnettävä perhe-eläke on nimeltään leskeneläke. Alaikäisille lapsille myönnettävä perhe-eläke on lapseneläke.

Perhe-eläkkeen voi saada

Lapseneläke

Lapseneläkettä saavat

 • kuolleen vanhemman alle 18-vuotiaat biologiset tai adoptoidut lapset
 • lesken alle 18-vuotiaat biologiset tai adoptoidut lapset, jos he asuivat lesken ja isä- tai äitipuolen kanssa samassa taloudessa ja leski oli avioliitossa edesmenneen kanssa.

Leskeneläke

1. Jos sinulla on tai on ollut yhteisiä lapsia puolisosi kanssa, voit saada perhe-eläkkeen leskeneläkkeenä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja
 • avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää.

2. Jos sinulla ei ole ollut yhteistä lasta puolisosi kanssa, voit saada leskeneläkettä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää ja
 • olet ollut liiton solmimishetkellä alle 50-vuotias (tätä edellytystä ei sovelleta naisleskeen, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990) ja
 • liittonne oli kestänyt vähintään viisi vuotta ja
 • olit puolisosi kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta.

3. Entisenä puolisona voit saada perhe-eläkkeen, jos puolisosi maksoi sinulle jatkuvaa elatusapua.

Avopuoliso ei voi saada MYEL-leskeneläkettä.

Jos avopuolison kuolema johtui tapaturmasta tai ammattitaudista, avopuolisolla voi kuitenkin olla oikeus MATA-perhe-eläkkeeseen.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edunjättäjän ansaitsemaan eläkkeeseen. Perhe-eläkkeestä vähennetään mahdollinen työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukainen korvaus

Jos edunjättäjä oli täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä

Jos edesmennyt oli täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä, perhe-eläke perustuu tähän eläkkeeseen. Määrään lisätään mahdollisesta eläkkeen aikaisesta työskentelystä karttunut eläke.

Jos edunjättjä oli työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä

Jos edesmennyt oli työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jota hän olisi saanut, jos olisi tullut työkyvyttömäksi.

Jos edunjättäjä oli täyttänyt vanhuuseläkeiän mutta oli edelleen työelämässä

Jos edesmennyt oli täyttänyt vanhuuseläkeiän mutta oli edelleen työelämässä, perhe-eläke perustuu hänen vanhuuseläkkeensä määrään.

Kun edunjättäjän eläke on määritelty, leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden osuudet määräytyvät seuraavasti:

Lasten lukumäärä 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Kun edunsaajien määrä muuttuu, jaetaan perhe-eläke uudelleen taulukon mukaisesti jäljellejääneiden edunsaajien kesken.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeen määrä on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat:

 • lesken omat eläkkeet tai ansiotulot
 • lasten lukumäärä
 • edunjättäjän entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke.
Leskeneläkkeen vähentäminen

Jos oma eläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi on suurempi kuin 732,50 euroa kuukaudessa (vuonna 2021), leskeneläkkeestäsi vähennetään puolet tämän rajan ylittävästä määrästä. Sinulle maksettavaa leskeneläkettä ei vähennetä, jos työeläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi on pienempi kuin 732,50 euroa kuukaudessa.

Vähennystä tehtäessä oma työeläkkeesi otetaan huomioon joko jo maksussa olevan eläkkeesi suuruisena tai niin sanottuna laskennallisena eläkkeenä. Laskennallinen eläke tarkoittaa sitä eläkettä, jonka olisit saanut, jos olisit puolisosi kuollessa tai nuorimman lapsesi 18-vuotispäivänä tullut työkyvyttömäksi ja sinulle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Jos laskennallinen työeläkkeesi poikkeaa olennaisesti todellisista tuloistasi esimerkiksi työttömyyden vuoksi, voidaan vähennys tehdä myös todellisten tulojesi perusteella. Tätä on haettava aina erikseen.

Jos olit puolisosi kuollessa yli 65-vuotias tai saat työeläkettä eikä huollettavanasi ole alle 18-vuotiaita lapsia, tehdään leskeneläkkeen vähentäminen heti leskeneläkkeen alkaessa.

Jos olet vielä työssä, eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, maksetaan leskeneläkettä kuusi kuukautta ilman vähennystä. Leskeneläkkeen vähennys tehdään kuuden kuukauden jälkeen.

Leskeneläke maksetaan vähentämättömänä niin kauan kuin sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotiaita lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia.

Lesken uusi avioliitto

Jos menet alle 50-vuotiaana uudelleen naimisiin, leskeneläke lakkaa ja sinulle maksetaan 3 vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Jos eläkettä maksetaan ennen 1.7.1990 sattuneen kuolemantapauksen johdosta, kertasuoritus vastaa 2 vuoden leskeneläkettä.

Yli 50-vuotias leski ei menetä leskeneläkettä, vaikka menisi uudelleen naimisiin. Uudesta avioliitostasi ei synny uutta leskeneläkeoikeutta.

Lapseneläkkeen määrä

Lapseneläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajina olevien lasten määrä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osansa lapseneläkkeestä.

Lasten lukumäärä 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Esimerkki: Edunjättäjän työeläke oli 900€/kk ja lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia on kaksi. Lapseneläkkeen yhteismäärä on 7/12 edunjättäjänä eläkkeestä eli 525 €/kk. Kummankin lapsen osuus on 262,50 €/kk.

Kun lapseneläkkeeseen oikeutettujen lasten lukumäärä muuttuu esimerkiksi lapsen täytettyä 18 vuotta, perhe-eläkkeen määrä ja jakautuminen tarkistetaan muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Vanhempi lapsista täyttää 18 vuotta toukokuussa ja hänen lapseneläkkeensä lakkaa kesäkuun alusta lukien. Nuoremman lapsen eläke kesäkuun alusta lukien on 4/12 edunjättäjän eläkkeestä eli 300 €/kk.

Näin haet perhe-eläkettä

 1. Perhe-eläkettä haetaan samalla lomakkeella sekä Melasta että Kelasta

 2. Täytä jokaisesta edunsaajasta oma hakemus

 3. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan tai Kelaan

  Voit lähettää hakemuksen Melaan

Huomaathan, että Kela voi maksaa lapseneläkettä myös 18–20 -vuotiaille opiskeleville lapsille.

Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Hae eläkettä mahdollisimman pian, mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Perhe-eläkettä ei makseta yli puolta vuotta takautuvasti ilman erityistä syytä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö