Ohita valikko

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa perheen huoltajan kuoltua.

Perhe-eläkelaki uudistui 1.1.2022 alkaen. Uudistuksen myötä lapseneläkeoikeus piteni kahdella vuodella eli lapseneläkettä voi jatkossa saada 20-vuotiaaksi asti. Myös avoleskille tuli 1.1.2022 jälkeen tietyissä tilanteissa mahdollisuus saada leskeneläkettä.

Uudistuksen myötä leskeneläke muuttui määräaikaiseksi leskille, jotka ovat syntyneet vuonna 1975 tai sen jälkeen. Määräaikaisuus ei vaikuta ennen vuotta 2022 myönnettyihin leskeneläkkeisiin, eikä koske ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

MYEL-perhe-eläkettä maksetaan MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen. Perhe-eläke on mahdollista myöntää, vaikka edunjättäjän MYEL-vakuutus olisi päättynyt jo ennen hänen kuolemaansa.

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Leskelle myönnettävä perhe-eläke on nimeltään leskeneläke. Lapsille myönnettävä perhe-eläke on lapseneläke.

Perhe-eläkkeen voi saada

Lapseneläke

Lapseneläkettä saavat

 • kuolleen vanhemman alle 20-vuotiaat biologiset tai adoptoidut lapset
 • lesken alle 20-vuotiaat biologiset tai adoptoidut lapset, jos he asuivat lesken ja isä- tai äitipuolen kanssa samassa taloudessa ja leski oli avioliitossa edesmenneen kanssa.

Vuoteen 2021 saakka lapseneläkettä maksettiin siihen saakka, kun lapsi täytti 18 vuotta. Jos lapseneläke on maksussa 1.1.2022, pitenee maksu 20 ikävuoteen automaattisesti.

Leskeneläke

1. Jos sinulla on tai on ollut yhteisiä lapsia puolisosi kanssa, voit saada perhe-eläkkeen leskeneläkkeenä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää.

2. Jos sinulla ei ole ollut yhteistä lasta puolisosi kanssa, voit saada leskeneläkettä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää ja
 • olet ollut liiton solmimishetkellä alle 50-vuotias (tätä edellytystä ei sovelleta naisleskeen, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990) ja
 • liittonne oli kestänyt vähintään viisi vuotta ja
 • olit puolisosi kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta.

3. Avopuolisona voit saada leskeneläkettä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • asuit yhdessä puolisosi kanssa vähintään viisi vuotta ennen hänen kuolemaansa
 • yhteistaloutenne oli alkanut puolisosi ollessa alle 65-vuotias
 • sinulla on puolisosi kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi, joka on asunut ainakin osittain samassa taloudessa kanssanne
 • sinä tai puolisosi ette ole avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Avopuolison eläke lakkaa aina sen kuukauden lopussa, jonka aikana nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Avopuolison oikeus leskeneläkkeeseen koskee vain 1.1.2022 jälkeen myönnettyjä perhe-eläkkeitä. Ennen vuotta 2022 avopuolisoilla ei ole ollut oikeutta leskeneläkkeeseen.

4. Entisenä puolisona voit saada perhe-eläkkeen, jos puolisosi maksoi sinulle jatkuvaa elatusapua.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus

Avioleskille, jotka ovat syntyneet vuonna 1975 ja sen jälkeen, leskeneläke myönnetään kymmenen vuoden määräajaksi tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Määräaikaisuus ei vaikuta ennen vuotta 2022 myönnettyihin leskeneläkkeisiin, eikä koske ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä. Avopuolison eläke lakkaa aina sen kuukauden lopussa, jonka aikana nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edunjättäjän ansaitsemaan eläkkeeseen. Perhe-eläkkeestä vähennetään mahdollinen työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukainen korvaus

Jos edunjättäjä oli täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä

Jos edesmennyt oli täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä, perhe-eläke perustuu tähän eläkkeeseen. Määrään lisätään mahdollisesta eläkkeen aikaisesta työskentelystä karttunut eläke.

Jos edunjättäjä oli työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä

Jos edesmennyt oli työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jota hän olisi saanut, jos olisi tullut työkyvyttömäksi.

Jos edunjättäjä oli täyttänyt vanhuuseläkeiän mutta oli edelleen työelämässä

Jos edesmennyt oli täyttänyt vanhuuseläkeiän mutta oli edelleen työelämässä, perhe-eläke perustuu hänen vanhuuseläkkeensä määrään.

Kun edunjättäjän eläke on määritelty, leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden osuudet määräytyvät seuraavasti:

Lasten lukumäärä 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Kun edunsaajien määrä muuttuu, jaetaan perhe-eläke uudelleen taulukon mukaisesti jäljellejääneiden edunsaajien kesken.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeen määrä on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat:

 • lesken omat eläkkeet tai ansiotulot
 • lasten lukumäärä
 • edunjättäjän entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke.
Leskeneläkkeen vähentäminen

Jos oma eläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi on suurempi kuin 818,50 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), leskeneläkkeestäsi vähennetään puolet tämän rajan ylittävästä määrästä. Sinulle maksettavaa leskeneläkettä ei vähennetä, jos työeläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi on pienempi kuin 818,50 euroa kuukaudessa.

Vähennystä tehtäessä oma työeläkkeesi otetaan huomioon joko jo maksussa olevan eläkkeesi suuruisena tai niin sanottuna laskennallisena eläkkeenä. Laskennallinen eläke tarkoittaa sitä eläkettä, jonka olisit saanut, jos olisit puolisosi kuollessa tai nuorimman lapsesi 18-vuotispäivänä tullut työkyvyttömäksi ja sinulle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Jos laskennallinen työeläkkeesi poikkeaa olennaisesti todellisista tuloistasi esimerkiksi työttömyyden vuoksi, voidaan vähennys tehdä myös todellisten tulojesi perusteella. Tätä on haettava aina erikseen.

Jos olit puolisosi kuollessa yli 65-vuotias tai saat työeläkettä eikä huollettavanasi ole alle 18-vuotiaita lapsia, tehdään leskeneläkkeen vähentäminen heti leskeneläkkeen alkaessa.

Jos olet vielä työssä, eikä sinulla ole alle 18-vuotiaita lapsia, maksetaan leskeneläkettä kuusi kuukautta ilman vähennystä. Leskeneläkkeen vähennys tehdään kuuden kuukauden jälkeen.

Leskeneläke maksetaan vähentämättömänä niin kauan kuin sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotiaita lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia.

Lesken uusi avioliitto

Jos menet alle 50-vuotiaana uudelleen naimisiin, leskeneläkkeesi lakkaa.

Jos olit avioliitossa edunjättäjän kanssa ja

 • sinulla ei ole lapseneläkettä saavia lapsia, sinulle maksetaan kuitenkin ja sinulle maksetaan 3 vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Mikäli leskeneläkkeesi jatkuisi enää alle 3 vuotta, kertasuoritus maksetaan siltä ajalta, jonka eläke jatkuisi. Jos eläkettä maksetaan ennen 1.7.1990 sattuneen kuolemantapauksen johdosta, kertasuoritus vastaa 2 vuoden leskeneläkettä.
 • sinulla on lapseneläkettä saavia lapsia, sinulle ei makseta kertasuoritusta, vaan sinun leskeneläkeosaasi aletaan maksaa lapsille.

Yli 50-vuotias leski ei menetä leskeneläkettä, vaikka menisi uudelleen naimisiin. Uudesta avioliitostasi ei synny uutta leskeneläkeoikeutta.

Uusi avoliitto ei vaikuta työeläkelakien mukaisen leskeneläkkeen maksamiseen.

Lapseneläkkeen määrä

Lapseneläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajina olevien lasten määrä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osansa lapseneläkkeestä.

Lasten lukumäärä 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Esimerkki: Edunjättäjän työeläke oli 900 €/kk ja lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia on kaksi. Lapseneläkkeen yhteismäärä on 7/12 edunjättäjänä eläkkeestä eli 525 €/kk. Kummankin lapsen osuus on 262,50 €/kk. Lesken osuus on 5/12 eli 375 €/kk.

Jos perheessä ei ole leskeneläkkeen saajaa, lesken osuus perhe-eläkkeestä myönnetään lapsille.

Esimerkki: Edunjättäjän työeläke oli 900 €/kk ja lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia on kaksi. Koska edunsaajana ei ole leskeä, lapseneläkkeisiin lisätään laskennallinen osuus lesken perhe-eläkkeestä. Lesken laskennallinen osuus on 5/12 eli 375 €/kk. Yhden lapsen osuus lesken laskennallisesta osuudesta on 375/2=187,50 €/kk. Yksi lapsi saa eläkettä 262,50 + 187,50 = 450 €/kk

Lapseneläkkeen määrä saattaa nousta 1.1.2022 alkaen, jos perhe-eläkkeensaajana on vain lapsi. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos

 • perhe-eläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole
 • leskeneläkkeeseen oikeutettu leski kuolee ennen kuin leskeneläkeoikeus päättyi tai
 • leskeneläkkeeseen oikeutettu leski solmii avioliiton alle 50-vuotiaana ennen kuin leskeneläkeoikeus päättyi.

Jos lesken oikeus leskeneläkkeeseen on päättynyt nuorimman lapseneläkkeeseen oikeutetun lapsen täytettyä 18 vuotta tai lesken 10 vuoden leskeneläkeoikeuden päätyttyä, lapsi ei voisi saada laskennallista osuutta.

Kun lapseneläkkeeseen oikeutettujen lasten lukumäärä muuttuu esimerkiksi lapsen täytettyä 20 vuotta, perhe-eläkkeen määrä ja jakautuminen tarkistetaan muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Näin tehdään myös silloin, jos lesken eläkeosuutta aletaan maksaa lapsille.

Esimerkki: Vanhempi lapsista täyttää 20 vuotta toukokuussa ja hänen lapseneläkkeensä lakkaa kesäkuun alusta lukien. Nuoremman lapsen eläke kesäkuun alusta lukien on 4/12 edunjättäjän eläkkeestä eli 300 €/kk sekä lesken osuus 6/12 eli 450 €/kk. Nuoremman lapsen eläke heinäkuun alusta on 300 + 450 = 750 €/kk.

Alaikäisen lapsen eläke voidaan maksaa huoltajan tilille tai lapsen omalle tilille. Kun lapsi täyttää 18 vuotta, pyydämme häneltä tilinumeron.

Näin haet perhe-eläkettä

 1. Perhe-eläkettä haetaan samalla lomakkeella sekä Melasta että Kelasta

 2. Täytä jokaisesta edunsaajasta oma hakemus

 3. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan tai Kelaan

  Voit lähettää hakemuksen Melaan

Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Hae eläkettä mahdollisimman pian, mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Perhe-eläkettä ei makseta yli puolta vuotta takautuvasti ilman erityistä syytä.

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

Jos vakuutetun puolison tai huoltajan kuolema johtui tapaturmasta tai ammattitaudista, perhe-eläke maksetaan MATA-tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen mukaisena MATA-perhe-eläkkeenä. MYEL-perhe-eläke ja MATA-perhe-eläke eroavat joiltakin osin toisistaan.

MYEL-perhe-eläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta yleistä perhe-eläkettä. Tarkempia tietoja yleisestä perhe-eläkkeestä ja sen määrästä saat Kelasta.

Perhe-eläkkeen edunsaajilla saattaa olla oikeus myös ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö