Ohita valikko

Luopumistuki

Luopumistukea oli mahdollisuus hakea vuoden 2018 loppuun asti. Luopumistukea saattoivat saada viljelijät ja poronhoitajat, jotka pysyvästi lopettivat maataloustuotannon tai porotalouden harjoittamisen ennen varsinaista eläkeikää.

Vaikka uusia luopumistukia ei enää myönnetä, sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä niihin luopumistukiin, jotka myönnettiin lain voimassaoloaikana. Säännöksiä sovelletaan sellaisina kuin ne olivat luopumistukea myönnettäessä.

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja täydennysosasta. Luopumistuen perusmäärä lasketaan luopujan vakuutusajan MYEL-työtulon perusteella ja täydennysosa on yhtä suuri kuin luopujan kansaneläke olisi.

Luopujalle

Luopumistuelle jäädessäsi olet antanut sitoumuksen siitä, ettet harjoita enää maa- tai porotaloutta etkä tee metsätalouden hankintatöitä. Voit kuitenkin tehdä metsän käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä.

Sallitut työt

Luopujalle sallittuja töitä ovat metsän uudistaminen, nuoren metsän hoito, kulotus, energiapuun korjaus, kunnostusojitus, metsänlannoitus, metsäteiden tekeminen, polttopuiden tekeminen omaa tarvetta varten.

Jos olet luopumisen yhteydessä pidättänyt itsellesi peltomaata, voit käyttää sitä kasvitarhamaana, mutta et voi muutoin viljellä sitä omaan tai yhteiseen lukuun. Voit myös pitää enintään kahta hevosta tai kuutta poroa.

Antamasi sitoumukset ovat voimassa niin pitkään kuin luopumistukea maksetaan. Sitoumukset ovat voimassa, vaikka luopumistuesta maksettaisiin enää vain perusmäärää tai täydennysosaa. Sitoumukset päättyvät kuitenkin viimeistään 65 vuoden iässä.

Luopumistuen maksun alkaminen

Luopumistuen maksaminen alkaa aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta lukien, jonka kuluessa olet täyttänyt luopumistuen maksamisen edellytyksenä olevan ikärajan.

Luopumistuen maksaminen voidaan aloittaa, kun ansiosi jäävät alle ansiotulorajan ja jatkaja on aloittanut maatalouden harjoittamisen tilalla oman sitoumuksensa mukaisesti.

Näet luopumistukipäätöksestäsi, milloin luopumistuen maksaminen voi alkaa.

Ennen luopumistuen maksua

Sinulla ei ole ansiotulorajaa ennen kuin luopumistuen maksu alkaa. Tekemäsi työ kartuttaa sinulle uutta eläkettä. Muista tarkistaa Mela-turvasi, jos työskentelet perheyrityksen jäsenenä jatkajan viljelmällä.

Jos saat tekemästäsi työstä palkkaa, kuulut pakollisen MYEL- ja MATA -vakuutusturvan piiriin. Jos palkkaa ei makseta tai sen määrä jää alle vakuuttamisen alarajan, voit ottaa vakuutukset tai toisen niistä vapaaehtoisena.

Ansiotuloraja

Luopumistuen maksaminen keskeytetään, jos ansiosi ylittävät ansiotulorajan. Vuonna 2022 ansiotuloraja on 786 euroa kuukaudessa.

Kaupallisen maatalouden harjoittaminen ja hankintatöiden tekeminen ovat kokonaan kiellettyjä luopumistuen aikana. Et voi tehdä näitä töitä edes ansiotulorajan puitteissa.

Määräaikainen poikkeus luopumistuen ansiotulorajaan COVID-19-epidemian takia

16.3.–31.12.2020 ja 1.3.–31.12.2021 välisinä aikoina sovelletaan väliaikaista lakia, jonka myötä luopumistuen ansiotulorajoista luovutaan määräajaksi. Menettelyllä halutaan turvata alkutuotannon kannalta kriittisten alojen, kuten maatalouden ja puutarha-alan työvoiman saatavuus koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Lue lisää tiedotteistamme:

Luopumistuen saajille mahdollisuus tehdä enemmän palkkatyötä korona-aikana
Määräaikainen poikkeus luopumistuen ansiotulorajoihin 2020

Finlex:

Laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (542/2021)
Laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (446/2020)

Ilmoita ansiotulorajan ylityksestä etukäteen

Jos ansiotulorajasi ylittyy, sinun tulee ilmoittaa siitä Melaan. Ilmoitus on hyvä tehdä etukäteen, jolloin vältytään jo maksetun luopumistuen takaisinperinnältä.

Luopumistukea ei makseta sellaisen kuukauden ajalta, jolloin ansiot ylittävät ansiotulorajan. Ilmoita meille myös, kun ansiotulorajasi taas alittuu ja luopumistuen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen.

Jos teet palkkatyötä tai harjoitat YEL-vakuuttamisen mukaista yrittäjätoimintaa luopumistuella ollessasi, kartutat näistä töistä uutta eläkettä. Tämän uuden eläkkeen voit saada maksuun aikaisintaan siinä vaiheessa, kun luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Luopumistuella ollessasi et voi enää kartuttaa uutta MYEL-eläkettä. Jos esimerkiksi autat jatkajaa tilan töissä, sinun kannattaa kuitenkin huolehtia MATA-vakuutuksesi voimassaolosta.

Mikä katsotaan ansiotuloksi

Ansiotuloksi lasketaan

  • palkka- ja yrittäjätulot
  • yksityisistä luottamustoimista saadut palkkiot.

Ansiotuloksi ei lasketa

  • vuokra-, osinko- ja korkotuloja
  • varastossa olevan viljan myyntituloja
  • jaksotettua kotieläinten myyntituloa
  • luopujan itselleen maksamaa omaa eläkettä.

Ansiotuloraja on kuukausikohtainen ja ansiotulo katsotaan sen kuukauden tuloksi, jolloin työ on tehty. Yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi tuloksi katsotaan vuosittaisen YEL-työtulon 1/12. Pienimuotoista yrittäjätoimintaa, joka jää alle YEL-vakuuttamisen alarajan, ei oteta ollenkaan huomioon.

Ansiotuloraja on voimassa niin kauan kuin sinulle maksetaan luopumistukea (perusmäärää ja/tai täydennysosaa).

Luopumistuen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Luopumistuki koostuu perusmäärästä ja täydennysosasta, jotka voivat muuttua vanhuuseläkkeeksi eri aikoina.

Luopumistuen perusmäärä muuttuu saman suuruiseksi MYEL-vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana olet täyttänyt

  •  65 vuotta, jos luopuminen on tapahtunut ennen vuotta 2007
  • 63 vuotta, jos luopuminen on tapahtunut vuonna 2007 tai sen jälkeen.

Luopumistuen perusmäärän muuttamista vanhuuseläkkeeksi ei tarvitse hakea erikseen.

Jos sinulle on karttunut eläkettä muusta kuin MYEL-vakuutetusta toiminnasta, on sitä haettava erikseen. Voit hakea muusta toiminnasta karttuneen eläkkeen maksuun aikaisintaan oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Luopumistuen täydennysosan maksaminen päättyy, jos sinulle myönnetään jokin muu eläke. Muusta ansiotoiminnasta karttunut eläke kannattaa hakea maksuun, jos se on suurempi kuin luopumistuen täydennysosa.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö