Ohita valikko

Usein kysyttyä tapaturmakorvauksista

Täältä löydät vastaukset tapaturmakorvauksista usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä meihin, niin autamme sinua.

Korvausten hakeminen

Voinko täyttää vahinkoilmoituksen sähköisesti?

Voit täyttää sähköisen vahinkoilmoituksen sähköisen asiointipalvelumme kautta.  Muista ilmoittaa työtapaturmasta ja ammattitaudeista 60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta.

Riittävätkö Melalle kuittikopiot?

Melalle riittävät kuittikopiot. Voit lähettää kuittikopiot myös liitetiedostoina asiointipalvelun Lähetä liitteitä -linkin kautta.

Voiko työtapaturmasta ilmoittaa 60 päivän jälkeenkin?

Vahinkoilmoituksen voi täyttää 60 päivän jälkeenkin. Lisää myöhässä tehtyyn vahinkoilmoitukseen tieto viivästymisen syystä. Selvitämme kaikkien 60 päivän määräajan jälkeen saapuneiden vahinkoilmoitusten kohdalla, mistä syystä ilmoitus on tullut myöhässä ja arvioimme, onko korvausten epääminen olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista.

Maksusitoumukset

Miten saan maksusitoumuksen yksityisen hoitolaitoksen magneettitutkimukseen ja leikkaukseen?

Hoitavan lääkärin tulee aina pyytää Melalta maksusitoumusta yli 360 euroa (v. 2024) maksavaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen.

Jos sinua hoitava lääkäri ehdottaa tutkimusta tai toimenpidettä, johon tarvitset ja voisit saada maksusitoumuksen, kerro että sinulla on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus Melassa. Hoitavan lääkäri tai hoitolaitos pyytää tämän jälkeen Melalta maksusitoumuspyyntöä lähettämällä meille maksusitoumuspyynnön sisältävät hoitomerkinnät.

Miten saan lääkemaksusitoumuksen ammattitaudin hoitoon määrättyihin lääkkeisiin?

Lääkemaksusitoumusten käsittelyä varten tarvitsemme jäljennökset lääkemääräyksistä. Voit lähettää lääkemääräykset myös asiointipalvelun Lähetä liitteitä –linkin kautta.

Korvaukset

Pitääkö minun hakea erikseen haittarahaa (pysyvän haitan korvausta)?

Sinun ei tarvitse erikseen hakea haittarahaa. Arvioimme oikeuden haittarahaan saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Minulle on tapaturmavamman vuoksi aiheutunut maatalouden sijaisavun kustannuksia. Korvaako Mela sijaisavun kustannuksia?

Sinulle voidaan tapaturmavamman johdosta maksaa ansionmenetyskorvausta päivärahana, tapaturmaeläkkeenä tai kuntoutusrahana. Maatalouden sijaisavun kustannuksia ei korvata.

Milloin kuntoutusraha maksetaan tililleni?

Kuntoutusrahan maksuajankohta riippuu korvauksen perusteesta. Päivärahan suuruisena maksettu kuntoutusraha maksetaan takautuvasti. Jos kuntoutusrahan määrä vastaa tapaturmaeläkettä, se on nostettavissa maksukuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Maksetaanko vanhuuseläkkeellä olevalle ansionmenetyskorvausta uuden tapaturman johdosta?

Vahingoittuneelle voidaan maksaa päivärahakorvausta enintään vuoden ajan vahinkopäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Tapaturmaeläke maksetaan määräaikaisena, jos vahingoittunut on 63 vuotta täytettyään jäänyt vanhuuseläkkeelle ja vahinkotapahtuma on sattunut eläkkeellä ollessa tehdyssä työssä. Oikeus tapaturmaeläkkeeseen päättyy viimeistään, kun vahinkotapahtumasta on kulunut 3 vuotta tai kun vahingoittunut on sitä aikaisemmin täyttänyt 68 vuotta.

Huomioidaanko työ- tai virkasuhteen ansiot maatalousyrittäjän tai apurahansaajan MATA-vuosityöansiossa?

Maatalousyrittäjätoiminnan tai apurahatyön ohella työ- tai virkasuhteessa saadut ansiot huomioidaan MATA-vuosityöansiossa, jos kyseessä on MYEL-vakuutettu, jolle on

  • sattunut työvahinko ja
  • hänellä on ollut voimassaoleva työ- tai virkasuhde vahingon sattumishetkellä.

Vapaaehtoisten vakuutusten vuosityöansiossa ei huomioida työ- tai virkasuhteessa saatuja ansiota.

Korvaako Mela lääkäri- tai sairaalakuluja?

Tapaturmavamman tai ammattitaudin tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneina kuluina korvataan yksityisen tai julkisen hoitolaitoksen lääkärin antama ja määräämä tarpeellinen hoito ja tutkimukset, kuten lääkärinpalkkiot, poliklinikkamaksut ja sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset

Lue lisää kulukorvauksista.

Miksi toisen vapaa-ajan vahinkoni ansionmenetyskorvauksesta on vähennetty työnantajan maksama sairausajan palkka ja toisen vahingon kohdalla tällaista vähennystä ei ole tehty?

Työnantajan maksaman sairausajan ajan palkan vähentäminen ansionmenetyskorvauksesta riippuu vapaa-ajan vahingon sattumisajankohdasta.

Jos vapaa-ajan vahinkosi on sattunut ennen 1.1.2021, vähennämme ansionmenetyskorvauksestasi työnantajan maksaman sairausajan palkan osuuden.

Lakimuutoksen myötä 1.1.2021 tai sen jälkeen sattuneiden vapaa-ajan vahinkojen ansionmenetyskorvauksesta ei enää vähennetä työnantajan samalta ajalta maksamaa sairausajan palkkaa.

Tapaturmaetuuksien verotus

Päivärahastani/tapaturmaeläkkeestäni on pidätetty liikaa veroa, mitä voin tehdä?

Halutessasi voit hakea muutosverokortin tapaturmaetuuksia varten verkkopalvelussa osoitteessa: www.vero.fi. Verotoimisto tarvitsee tiedot kaikista sinulle maksetuista tapaturmaetuuksista, eläkkeistä ja muista tuloista, jotta se osaa laskea ennakonpidätysprosentin mahdollisimman oikein.

Uusi verokortti astuu voimaan verokortin päiväyksestä alkaen. Jos haluat, että muutosverokortti koskee myös takautuvasti maksetun ansionmenetyskorvauksen ennakonpidätystä, ilmoita tästä erikseen verottajalle.

Jos verokortti tulee voimaan takautuvasti, palautetaan sinulle takautuvalta ajalta tapaturmaetuuksista mahdollisesti liikaa peritty vero.

Muutosverokortti tulee aina toimittaa paperisena. Veroprosentin nostaminen kuitenkin onnistuu puhelimitse.

Huomioithan, että Verohallinnon ohjeen mukaisesti vapaaehtoisten vakuutusten perusteella maksettavasta päivärahasta, sen suuruisesta kuntoutusrahasta ja tutkimusajalta maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta peritään veroa aina 50 prosenttia.

Miten tapaturmaetuuksien ennakonpidätysprosentti määräytyy?

Verottajalta suoraan saatu ennakonpidätysprosentti on pakollisesti vakuutettujen osalta vähintään 25 prosenttia. Muussa tapauksessa ennakonpidätysprosentti on 40 prosenttia.

Verohallinnon ohjeen mukaisesti vapaaehtoisten vakuutusten perusteella maksettavasta päivärahasta, sen suuruisesta kuntoutusrahasta ja tutkimusajalta maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta peritään veroa aina 50 prosenttia.

Jos ansionmenetyskorvauksen ajanjaksot kohdistuvat maksuvuotta edeltäviin vuosiin, perimme niistä Verohallinnon ohjeen mukaan veroa aina 50 prosenttia.

MATA-perhe-eläke

Pitääkö minun hakea työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista perhe-eläkettä?

Jos olet edunjättäjän aviopuoliso tai lapsi, ja vahinkoilmoitus edunjättäjän tapaturmasta tai ammattitaudista on jo aiemmin täytetty, sinun ei tarvitse erikseen hakea MATA-perhe-eläkettä. Arvioimme oikeutesi perhe-eläkkeeseen saamiemme selvitysten perusteella.

Avopuolison tulee aina hakea perhe-eläkettä itse. Emme oma-aloitteisesti tutki asiaa.

Mitkä olosuhdemuutokset vaikuttavat MATA-perhe-eläkkeeseen?

Perhe-eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton tai muuttaa avoliittoon, jossa

  • pariskunnalla on yhteinen lapsi
  • he saavat myöhemmin yhteisen lapsen tai
  • heillä on julkisen notaarin vahvistama sopimus elatuksesta.

Lapseneläkkeen päättää opiskelun lopettaminen tai keskeytyminen sekä työkyvyttömyyden päättyminen.

Yllä mainituista muutoksista on ilmoitettava Melaan viipymättä.

Vaikuttaako avoliitto MATA-leskeneläkkeeseen?

Leskeneläkettä maksetaan sen kuukauden loppuun, kun

  • muutat avoliittoon ja sinulla on avoliiton alkaessa yhteinen lapsi avopuolisosi kanssa
  • teille syntyy avoliiton aikana yhteinen lapsi
  • olette solmineet julkisen notaarin vahvistaman sopimuksen elatuksesta.
Olen solminut uuden avioliiton, vaikuttaako tämä MATA-leskeneläkkeeseeni?

MATA-leskeneläkkeen maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, kun solmit uuden avioliiton.

Minulle maksettiin leskeneläkkeen päättyessä kertasuoritus. Mistä kertasuoritus muodostuu?

MATA-leskeneläkkeen päättyessä leskelle maksetaan 3 vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Jos leskellä on oikeus työeläkkeen perhe-eläkkeeseen (yleensä MYEL-perhe-eläke), joka jatkuu MATA-perhe-eläkkeen lakkauttamisesta huolimatta, vähennetään kertasuorituksesta kolmen vuoden työeläkkeen perhe-eläkettä vastaava määrä.

Voiko avio- tai avopuolison lapsi olla oikeutettu MATA-perhe-eläkkeeseen?

Avio- tai avopuolison lapsi voi myös saada perhe-eläkettä, jos lapsi asui ennen edunjättäjän kuolemaa tämän kanssa samassa taloudessa ja edunjättäjä huolehti hänen elatuksestaan. Ehtona on kuitenkin, että myös puoliso saa MATA-perhe-eläkkeen.

Voidaanko perhe-eläkettä maksaa, jos edunjättäjä on ollut vanhuuseläkkeellä vahingon sattuessa?

Jos edunjättäjän vanhuuseläke on alkanut hänen täytettyään 63 vuotta, oikeus perhe-eläkkeeseen päättyy viimeistään, kun

  • tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut 3 vuotta tai
  • edunjättäjä olisi sitä aikaisemmin saavuttanut työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.
Mistä ansiotulosta MATA-perhe-eläkkeen määrä lasketaan?

Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän vuosityöansiosta. Jos edunjättäjä on ollut MYEL-vakuutettu, vuosityöansio on sama kuin edunjättäjän MYEL-työtulo työvahingon sattumishetkellä. Työtulossa huomioidaan lisäksi vahingon sattumishetkellä voimassaolleiden työ- ja virkasuhteiden ansiot. Myös maataloudesta erillisen yrittäjätoiminnan (YEL) ansiot huomioidaan, jos edunjättäjällä oli tästä toiminnasta työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaaehtoinen yrittäjän vakuutus (TyTAL 188 §)

Vapaaehtoisten vakuutusten osalta vuosityöansio perustuu vakuutussopimukseen. Työ- tai virkasuhteen tai muun yritystoiminnan ansioita ei oteta huomioon ansionmenetyskorvauksen perusteena.

Mikä on MATA-perhe-eläkkeen maksuajankohta?

Perhe-eläkettä maksetaan kuolinpäivää seuraavasta päivästä lukien. 18–24-vuotiaan lapsen eläke voi alkaa myöhemminkin esimerkiksi silloin, kun hän aloittaa opiskelun.

Perhe-eläkkeen ensimmäinen maksupäivä ja pankki, jonne maksu suoritetaan, on ilmoitettu päätöksessä. Sen jälkeen eläke maksetaan kuukausittain kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Korvaushakemuksen hylkääminen ja muutoksenhaku

Miksi vahinkokorvaukseni hylättiin?

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman tai sairauden. Tapaturman ja vamman välillä tulee olla todennäköinen syy-seuraussuhde, jotta vamma voidaan korvata. Tapaturmavakuutus ei korvaa silloin, kun kiputilan syynä on sisäsyntyisesti kehittynyt sairaus, vaikka se ilmenisi ensimmäisen kerran tapaturman yhteydessä.

Tyypillisiä esimerkkejä viimeksi mainituista ovat suurten nivelten, kuten olkapään, lonkan ja polven sairaudet. Nämä nivelet ovat jatkuvan liikkeen ja kuormituksen takia alttiita rappeumasairauksille. Rappeumasairaus saattaa oireilla kivuliaana ensimmäisen kerran vasta tapaturman jälkeen. Korvauksia ei kuitenkaan voida maksaa tapaturmavakuutusjärjestelmästä, koska sairaus ei ole syntynyt tapaturman yhteydessä vaan on kehittynyt pidemmän ajan kuluessa.

Miten vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa terveydentilaani näkemättä minua?

Vakuutusyhtiön tehtävä työtapaturma-asioissa on maksaa lain mukaiset korvaukset ja varmistaa korvauskäsittelyn yhdenvertaisuus. Tämän takia vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri ei tutki potilasta, ei hoida oireita eikä tee diagnooseja. Hoitavan lääkärin tehtävä on hoitaa ja tutkia potilasta ja laatia havaintojen perusteella potilasasiakirjoja ja lausuntoja. Vakuusyhtiön asiantuntijalääkärin tehtävä on arvioida asiakkaan oikeutta laissa määrättyyn etuuteen.

Vakuutusyhtiö maksaa työtapaturmaan joutuneelle henkilölle ne korvaukset, jotka laki määrittelee. Vakuutusyhtiö ei voi maksaa enempää korvauksia kuin laki sallii tai maksaa korvauksia muista vahingoista kuin niistä, jotka johtuvat työtapaturmasta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö