Ohita valikko

Maatalousyrittäjistä lähes puolet kokee väsymystä, stressiä vielä useampi

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela teetti Suomen Gallup Elintarviketiedolla barometrin, jolla selvitettiin, millaiseksi maatalousyrittäjät kokevat tämänhetkisen työhyvinvointinsa. Tulosten mukaan maatalousyrittäjien kokema stressi ja psyykkiset oireet ovat melko yleisiä. Stressiä koetaan eniten karjatiloilla ja nuoret kokevat stressiä vanhempia ikäryhmiä enemmän. Psyykkistä oireilua, kuten väsymystä tai voimattomuutta, koetaan eniten lypsykarjatiloilla. Väsymystä kokevat etenkin naiset. – Tuloksista käy ilmi, että maatalousyrittäjien vaikea taloustilanne heijastuu myös jaksamiseen, sillä stressiä ja psyykkistä oireilua koetaan enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, toteaa Melan hyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari.

Kysely toteutettiin nettikyselynä osana Suomen Gallup Elintarviketiedon toteuttamaa DataLaari-tutkimusta. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 807 kappaletta. Aineisto painotettiin vastaamaan vuoden 2016 suomenkielisten, yli viiden hehtaarin maatilojen rakennetta. Vastaajista 20 % kuului lypsykarjatuotantoon, 10 % muuhun nautakarjatuotantoon, 3 % sikatalouteen, 38 % viljanviljelyyn, 11 % erikoiskasvinviljelyyn ja 19 % muuhun tuotantoon. Naisia vastaajista oli 16 %.

Kolme viidestä kokee stressiä, psyykkiset oireet melko yleisiä

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he viimeisen kuukauden aikana kokeneet pitkäkestoisesti muistin tai keskittymiskyvyn heikentymistä, masentuneisuutta, voimattomuutta, väsymystä tai uniongelmia. Noin neljäsosa kertoi kokeneensa näitä psyykkisiä oireita ja useimmin niitä oli koettu nautatiloilla. Lähes puolet vastaajista raportoi kokeneensa voimattomuutta tai väsymystä. Eniten voimattomuutta ja väsymystä koettiin lypsykarjatiloilla. Psyykkisten oireiden kokeminen oli yleisempää naisilla ja isommilla tiloilla.

Kyselyn mukaan vähintään kohtalaista stressiä koki kolme viidestä vastaajasta, neljäsosa vastaajista raportoi melko tai erittäin kovasta stressistä. Eniten stressiä koettiin maitokarja- ja nautakarjatiloilla sekä suuremmilla tiloilla. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten stressiä kokivat alle 40-vuotiaat.

Puolet vastaajista kokee työssään iloa ja innostusta ja on tyytyväisiä työhönsä

Puolet vastaajista ilmoitti olevansa joko melko tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Suunnilleen yhtä suuri osa (53 %) ilmoitti kokevansa työssään innostusta ja työn iloa. Maatalousyrittäjien kokema ilo ja innostus työssä näyttää heikommalta verrattuna muihin ammattiryhmiin. Esimerkiksi kunta-alan työntekijöistä työn iloa kokee 78 % vastaajista.

– Työtyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä työkykyyn. Keinot, jotka parantavat työtyytyväisyyttä, edistävät myös työkykyä ja työssä jatkamista. Tämän vuoksi olisi tärkeää yrittää kaikin tavoin turvata ja edistää maatalousyrittäjien kokemaa työn mielekkyyttä, Saari painottaa.

Barometrin tulokset heijastavat vaikeaa taloustilannetta

Kaiken kaikkiaan barometrin antamat tulokset kertovat siitä, että maatalousyrittäjien työhyvinvointi on mennyt heikompaan suuntaan.

Saari toteaa, että jos tuloksia vertaa esimerkiksi Työterveyslaitoksen 2016 julkaisemaan tutkimukseen, Työterveys ja maatalous Suomessa 2014, on heikennystä tapahtunut työtyytyväisyydessä. Lisäksi stressiä ja psyykkistä oireilua koetaan selvästi enemmän.

– Erilaisesta tutkimusmenetelmästä ja otannasta johtuen tulokset eivät suoraan ole vertailukelpoisia keskenään, mutta suuntaa-antavina niitä voidaan pitää. Voidaankin olettaa, että maatalousyrittäjien vaikea taloustilanne näkyy myös koetussa työhyvinvoinnissa.

Barometrilla kerätään tietoa työhyvinvoinnin muutoksista

Barometrin keräämistä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa, jotta Mela saa tietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa tapahtuneista muutoksista.

– Meillä on tarve saada tietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tilasta, muutoksista ja kehityssuunnasta, koska sitä kysytään meiltä usein. Tällainen lyhyt barometri palvelee tarvettamme hyvin, koska siinä on mukana hyvin yleisesti käytettyjä, työhyvinvointia ja jaksamista kuvaavia mittareita. Näin myös vertaaminen muihin kyselyihin on helpompaa, Saari sanoo.

Lisätietoja tuloksista:
työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0400 341 390 tai pirjo.saari(@)mela.fi

Lisätietoja tutkimuksen toteuttamisesta:
Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, puh 040 865 2363

Kuviot tutkimustuloksista

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö