Ohita valikko

Kulukorvaukset ja lisät

Tapaturman tai ammattitaudin johdosta voidaan maksaa seuraavia korvauksia:

Sairaanhoito-, matka- ja majoituskulut

Tapaturmavamman tai ammattitaudin tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneina kuluina korvataan

 • yksityisen tai julkisen hoitolaitoksen lääkärin antama ja määräämä tarpeellinen hoito ja tutkimukset, kuten lääkärinpalkkiot, poliklinikkamaksut ja sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset
 • lääkkeet ja hoitotarvikkeet
 • lääkinnällinen kuntoutus.

Korvaamme myös tarpeelliseen sairaanhoitoon liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Apteekkimatkoja ja pysäköintimaksuja ei korvata.

Korvaus oman auton käytöstä on puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta matkakulusi korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella. Matkakorvauksia maksetaan tällöin myös pysäköintimaksuista. Jos matkan kesto on ollut yli 6 tuntia, olet oikeutettu matkapäivärahaan.

Matka- ja majoituskuluja tulee hakea vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus korvataan sairaanhoitona. Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyy

 • kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus
 • toiminta- ja työkyvyn arviointi
 • kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutustutkimus
 • toimintakyvyn paranemiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat
 • sopeutumisvalmennus.

Lisäksi lääkinnällisenä kuntoutuksena korvataan apuvälineitä, kuten

 • kyynärsauvat
 • pyörätuolit
 • suihkutuolit
 • tukisidokset eli ortoosit
 • proteesit
 • ruuanlaitossa tarvittavat erityiset leikkuu- ja pilkkomisvälineet
 • ruokailemiseen tarvittavat apuvälineet
 • opaskoira.

Lue lisää lääkinnällisestä kuntoutuksesta MATAL-oppaan kohdasta 4.2.3: Oppaat.

Korvausten hakeminen

Alla luetellut kulut tulee hakea vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä:

 • lääke- ja hoitotarvikekustannukset
 • sairaanhoidon matka- ja majoituskulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen matka- ja majoituskulut

Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa sinua hoitava erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksikkö. Sinulle laaditaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma, jonka perusteella arvioimme lääkinnällisen kuntoutuksen korvattavuuden. Sinun ei tarvitse matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta erikseen hakea korvausta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Lue lisää sairaanhoitokuluista ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä ja matka- ja majoituskuluista MATAL-oppaan kohdista 4.2 ja 4.3.1: Oppaat.

Muu toimintakykykuntoutus

Tapaturmavamman tai ammattitaudin kuntoutuksena voidaan antaa myös toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta.

Kuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi:

 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittava apuväline
 • asunnonmuutostyöt
 • palveluasumisen lisäkustannukset
 • tulkkauspalvelut
 • omaisen sopeutumisvalmennuksessa mukanaolo
 • kuntoutuksen matka- ja majoituskustannukset. Muista hakea matka- ja majoituskustannuksia vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

Lue lisää kuntoutuksesta MATAL-oppaan kohdista 4.6.11-4.6.16: Oppaat.

Esinekorvaukset

Voit saada korvauksia vamman aiheuttaneen tapaturman yhteydessä särkyneille esineille, jos ne ovat olleet käytössäsi tapaturman aikana.

Korvattavia esineitä ovat

 • silmälasit
 • kuulokojeet
 • hammasproteesit
 • tekojäsenet
 • tukisidokset
 • tukiliivit.

Muita tapaturmassa rikkoutuneita esineitä ei korvata. Tiedustele muiden esineiden korvattavuutta kotivakuutuksestasi.

Lisäksi sairaanhoidon antamisen yhteydessä päältä leikatut vaatteet ja rikotun sormuksen korjauskustannukset korvataan.

Esinekorvausten hakeminen

Voit hakea korvausta toimittamalla meille kuittikopion yllä mainitun särkyneen esineen ja/tai rikotun sormuksen korjauskustannuksista. Jos esine on ollut korjauskelvoton, toimita kuittikopio uuden vastaavan esineen hankintakustannuksesta.

Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

Lue lisää esinekorvauksista MATAL-oppaan kohdasta 4.3.5: Oppaat.

Kodinhoidon lisäkustannukset

Voit saada välttämättömistä kodinhoidon lisäkustannuksista korvausta, jos et kykene tapaturman tai ammattitaudin vuoksi hoitamaan kotiasi ja joudut turvautumaan maksulliseen kodinhoitoapuun.

Kodinhoitoavulla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, kaupassakäyntiä, lasten hoitoa ja muita näihin rinnastettavia kodin tavanomaisia ylläpitotoimintoja. Välttämättömyyttä arvioitaessa selvitetään ensin muiden perheenjäsenten mahdollisuudet hoitaa kotia.

Kodinhoidon kohtuullisia lisäkustannuksia voidaan korvata enintään vuoden ajan vahinkotapahtumasta.

Maatalouden sijaisapu

Maatalouden sijaisavun kustannuksia ei korvata kodinhoidon lisäkustannuksina. Jos sijaisapulomittaja kuitenkin tekee myös kotitaloustöitä, voidaan kotitaloustöiden osuus kustannuksista korvata.

Korvausten hakeminen

Voit hakea korvausta kodinhoidon lisäkustannuksista toimittamalla meille kuittikopiot aiheutuneista kuluista tai laskun jäljennöksen.

Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

Lue lisää kodinhoidon lisäkustannuksista MATAL-oppaan kohdasta 4.3.4: Oppaat.

Ansionmenetyskorvaus tutkimusajalta

Voit saada tutkimusajalta maksettavaa ansionmenetyskorvausta, jos menetät ansioita, koska joudut olemaan poissa työstäsi tutkimuksen takia.

Ansionmenetyskorvausta voit saada:

 • vahingon selvittämiseksi tehdyn tarpeellisen tutkimuksen ja
 • tutkimuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden sekä
 • tutkimuksesta johtuvien välttämättömien matkojen vuoksi.

Korvausta voidaan maksaa, vaikka kyseessä ei olisi korvattava vahinko.

Tutkimusajalta maksettava ansionmenetyskorvaus koskee vain 1.1.2016 jälkeen sattuneita vahinkoja.

Korvauksen maksaminen

Korvausta ansionmenetyksestä voidaan maksaa yhteensä enintään 7 päivältä. 7 päivää voivat muodostua useasta eri ajankohtana tehdystä tutkimuksesta.

Korvaus maksetaan vain, kun tutkimuksen ja sen aiheuttaman työkyvyttömyyden päiväkohtainen kesto edestakaisine matkoineen on yli 6 tuntia.

Ansiomenetyskorvauksessa otetaan huomioon vain Melassa vakuuttamastasi työstä aiheutunut ansionmenetys.

Korvausten hakeminen

Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

Lue lisää ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyjen tutkimusten johdosta MATAL-oppaan kohdasta 4.2.6: Oppaat.

Hoitotuki

Voit saada hoitotukea, jos tarvitset vamman tai sairauden vuoksi hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa tai liikkumisessa.

Hoitotukea ei makseta sairaalahoidon tai muun laitoshoidon ajalta. Sairaalahoidon tai muun laitoshoidon jaksoista tulee ilmoittaa Melaan viipymättä.

Hoitotukea ei tarvitse erikseen hakea. Arvioimme oikeutesi hoitotukeen saamiemme selvitysten perusteella.

Lue lisää hoitotuesta MATAL-oppaan kohdasta 4.3.2: Oppaat.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta hoitotuki maksetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesti haittalisänä.

Vaatelisä

Voit saada vaatelisää, jos apuväline, jota olet tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi käyttänyt yhtäjaksoisesti vähintään kolmen kuukauden ajan, aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Näitä apuvälineitä ovat esimerkiksi tuki, sidos tai proteesi.

Vaatelisää ei makseta sairaalahoidon tai muun laitoshoidon ajalta. Sairaala- tai muun laitoshoidon jaksoista tulee ilmoittaa Melaan viipymättä.

Vaatelisää ei tarvitse erikseen hakea. Arvioimme oikeutesi vaatelisään saamiemme selvitysten perusteella.

Lue lisää vaatelisästä MATAL-oppaan kohdasta 4.3.3: Oppaat.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö