Ohita valikko

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloasi silloin, kun ansiotulojen hankkiminen ei ole pitkäaikaisen työkyvyttömyyden vuoksi mahdollista.

Voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos sairaus tai vamma alentaa työkykyäsi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, etkä ole täyttänyt ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää.

Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle. Selvitämme työkyvyttömyyseläkkeesi käsittelyn yhteydessä myös oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää

 • kuntoutustukena eli määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä tai
 • työkyvyttömyyseläkkeenä toistaiseksi tai
 • osakuntoutustukena määräaikaisesti, jos työkykysi riittää osa-aikaiseen työskentelyyn tai
 • osatyökyvyttömyyseläkkeenä toistaiseksi, jos työkykysi riittää osa-aikaiseen työskentelyyn.
Työkyvyttömyyseläke määräaikaisena kuntoutustukena

Myönnämme eläkkeen määräaikaisena kuntoutustukena, jos on odotettavissa, että työkykysi palautuu hoidon tai kuntoutuksen avulla myöhemmin niin, että sinun on mahdollista palata työelämään. Kuntoutus voi olla joko terveydenhuollon tai Kelan vastuulla olevaa lääkinnällistä kuntoutusta tai Melan vastuulla olevaa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutustuki voidaan myöntää täyden tai osaeläkkeen suuruisena.

Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi

Myönnämme työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi, jos työkykysi palautuminen hoidon tai kuntoutuksen avulla on epätodennäköistä. Toistaiseksi myönnettävä eläke voi olla täyden tai osaeläkkeen suuruinen ja se jatkuu vanhuuseläkkeeksi muuttumiseen saakka.

Milloin voit saada työkyvyttömyyseläkettä?

Jos sairaus tai vamma on alentanut työkykyäsi vähintään

 • 60 prosenttia, voit saada täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen
 • 40 prosenttia, voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen.

Edellytyksenä työkyvyttömyyseläkkeelle on, että työkykysi ja toimeentulosi ovat heikentyneet yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.  Vertaamme nykytilannetta tilanteeseen ennen sairastumista.

Työkyvyn alentumisen arviointi perustuu hoitavan lääkärisi kirjoittamaan lääkärinlausuntoon. Melan asiantuntijalääkäri arvioi työkyvyn heikentymisen astetta tutkimuksissa todettujen lääketieteellisten löydösten ja toimintakyvyn kuvauksen perusteella.

Työkyvyn arviointi

Työkyvyn heikentymisen arviointi perustuu eläkehakemuksen mukana toimittamiisi lääketieteellisiin selvityksiin. Selvityksiin kirjatut kannanotot työkyvystä eivät kuitenkaan sido Melaa, vaan jokaisen hakijan kohdalla tehdään asiakirjoihin perustuva tapauskohtainen arvio siitä, alentavatko hakijalla kuvatut sairaudet ja lääketieteelliset löydökset työkykyä eläkkeeseen oikeuttavasti. Yksilölliset kipu- tai oirekokemukset eivät yleensä riitä eläkkeen myöntämiseen, vaan eläkkeen myöntäminen perustuu ennen kaikkea riittävän vaikea-asteisiin ja tutkimuksissa todennettuihin sairauslöydöksiin. Esimerkiksi normaaliin ikääntymiseen liittyviä kulumia ei yleensä pidetä vaikea-asteisina löydöksinä.

Huomioimme arvioinnissa kykysi hankkia ansiotuloja jäljellä olevalla työkyvyllä, joten lääketieteellisten seikkojen lisäksi arviointiin vaikuttaa sosiaalis-taloudellinen tilanteesi:

 • ikäsi
 • koulutuksesi
 • aikaisempi työkokemuksesi
 • asuinpaikkasi
 • muut ansiotulojen hankkimiseen vaikuttavat seikat.

Työkyvyttömyyseläke on tarkoitettu korvaamaan työkyvyttömyydestä johtuvaa ansiotason alentumista. Jotta sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke, täytyy sekä työkykysi että ansiotasosi olla alentunut. Katso tarkemmin työkyvyttömyyseläkkeen ansiotulorajat.

Jos työkykysi on heikentynyt, mutta olet vielä täysipäiväisesti töissä, voit hakea ennakkopäätöstä osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Ennakkopäätös on voimassa noin yhdeksän kuukautta.

Ennakkopäätöksen voimassaoloaikana voit vähentää työskentelyä. Kun työskentelysi ja ansiotasosi ovat alentuneet vähintään 40 prosenttia, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkkeen maksuun.

Alle 60-vuotias eläkkeenhakija

Jos olet alle 60-vuotias, emme arvioi työkykyäsi pelkästään suhteessa nykyiseen työhösi. Arvioimme myös mahdollisuutesi tehdä muita sellaisia töitä, joiden tekemistä sinulta voidaan kohtuudella edellyttää. Vaikka työkykysi olisi omaan työhösi alentunut, voi se olla moniin muihin töihin riittävä.

Yli 60-vuotias eläkkeenhakija

Työkyvyttömyyseläke myönnetään 60 vuotta täyttäneelle lievemmin ehdoin. Jos olet täyttänyt 60 vuotta, arvioimme työkykyäsi suhteessa vain omaan työhösi.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan sinulle ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneen eläkkeen perusteella. Työkyvyttömyyseläkkeen määrässä voi olla mukana niin kutsuttu tulevan ajan eläke. Tulevan ajan eläkkeellä tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisen ja alimman vanhuuseläkeiän välillä. Tulevan ajan eläke perustuu työkyvyttömyyden alkamista edeltäneiden viiden vuoden ansioihin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Näin haet työkyvyttömyyseläkettä

Sairastuttuasi hae ensin Kelasta sairauspäivärahaa. Se on tarkoitettu korvaamaan alle vuoden kestävää työkyvyttömyyttä. Sairauspäivärahaa voi saada noin 300 päivää.

Mikäli työkyvyttömyys pitkittyy ja kestää vähintään yhden vuoden, kannattaa hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea noin 3 kuukautta ennen sairauspäivärahakauden päättymistä.  Jos et saa tai hae sairauspäivärahaa, voit hakea suoraan työkyvyttömyyseläkettä.

Maatalousyrittäjille:  Sijaisapulomituksen jatkuminen työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn ajan voi olla mahdollista, jos hakemus on tullut vireille ennen sairauspäivärahakauden päättymistä. Lähetäthän hakemuksen ajoissa. Lisätietoja lomituspalveluoikeuksista saat oman alueesi lomituksen paikallisyksiköstä.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

 1. Täytä työkyvyttömyyseläkehakemus

  Hae työkyvyttömyyseläkettä joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai täyttämällä työkyvyttömyyseläkkeen hakemuslomake.

  Voit pyytää apua työkyvyttömyyseläkehakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

  Sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä saatuun kansaneläkkeeseen, jos työeläkkeesi jää määrältään pieneksi. Voit tarkistaa rajamäärät Kelan sivuilta. Haet työeläkettä ja kansaneläkettä samalla hakemuksella.

 2. Lisää liitteet hakemukseen

  Toimita hakemuksen liitteeksi:

  • Sinua hoitavan lääkärin kirjoittama alle puoli vuotta vanha B-lääkärinlausunto. B-lääkärinlausunto sinun on kustannettava itse. Lääkärinlausunnossa tulee kuvata hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
  • Maatalousyrittäjältä maatalousyrittäjän selvitys eli TM-lomake
  • U-liite, jos olet työskennellyt ulkomailla.

  Huomioithan, että kun toimitat meille lääketieteellisisä selvityksiä, niissä pitää näkyä järjestelmän luomat tunnistetiedot eli nimesi ja henkilötunnuksesi.

 3. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti asiointipalvelussamme tai lomakkeella.

  Jos valitset lomakkeen, lähetä se meille:

  Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen liitteineen Kelaan, josta se ohjautuu Melaan. Sinun ei tarvitse lähettää hakemusta kahteen paikkaan.

 4. Eläkehakemuksen käsittelyssä kuluu yleensä enintään 3 kuukautta. Saat päätöksen postissa kotiisi

  Eläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeenä, kuntoutustukena, osakuntoutustukena tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Jos myönnämme eläkkeen hakemuksestasi poiketen tai hakemuksesi hylätään, asia on perusteltu päätöksellä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen hakeminen

 1. Täytä työkyvyttömyyseläkehakemus

  Hae työkyvyttömyyseläkettä joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai täyttämällä työkyvyttömyyseläkkeen hakemuslomake.

  Voit pyytää apua työkyvyttömyyseläkehakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

 2. Lisää liitteet hakemukseen

  Toimita hakemuksen liitteeksi:

 3. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti asiointipalvelussamme tai lomakkeella.

  Jos valitset lomakkeen, lähetä se meille:

  Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen liitteineen Kelaan, josta se ohjautuu Melaan. Sinun ei tarvitse lähettää hakemusta kahteen paikkaan.

  Osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea ei voida myöntää kansaneläkkeenä.

Kuntoutustuen jatkon hakeminen

Jos työkykysi ei ole kuntoutustuen aikana palautunut, voit hakea kuntoutustuelle jatkoa lähettämällä meille ajankohtaisen B-lääkärinlausunnon sekä kuntoutustuen jatkohakemuslomakkeen. B-lääkärinlausunto sinun on kustannettava itse. Hakemus kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan noin 1-2 kuukautta ennen kuntoutustuen päättymistä. Voit hakea kuntoutustuen jatkoa myös asiointipalvelussa.

Maatalousyrittäjille: Jos olet saanut sijaisapulomitusta kuntoutustuen aikana ja työkyvyttömyytesi jatkuu, lähetä jatkohakemus niin, että se saapuu Melaan ennen edellisen kuntoutustukijakson päättymispäivää. Jos hakemus tulee vireille kuntoutustuen päättymispäivän jälkeen, estää se sijaisapulomituksen saamisen hakemuksen käsittelyn aikana. Lisätietoa lomituspalveluoikeuksista saat oman alueesi lomituksen paikallisyksiköstä.

Osaeläke täydeksi

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttaminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi tai kuntoutustueksi voi tulla kyseeseen, jos työkykysi on aikaisemmasta heikentynyt ja työkyvyn aleneminen kestää vähintään yhden vuoden.

Täytä työkyvyttömyyseläkehakemus ja liitä mukaan B-lääkärinlausunto. Jos olet maatalousyrittäjä, täytä lisäksi TM-lomake.

Ulkomaan eläkkeen hakeminen

Jos haluat hakea ulkomailla ansaittua eläkettä, ilmoita siitä työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Täytä lisäksi U-liite.

Eläkkeen alkaminen

Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa tavallisesti sen jälkeen, kun sairauspäivärahaa on maksettu noin 300 päivää eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta.

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki alkaa tavallisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Vaikka jäisit työkyvyttömyyseläkkeelle, sinun ei tarvitse lopettaa työskentelyä kokonaan. Jos työkykysi sallii, voit tehdä ansiotyötä sinulle määriteltyyn ansiotulorajaan saakka. Sinulle voidaan tehdä uusi MYEL-vakuutus jäljellä olevan työpanoksesi mukaisella työtulolla.

Voit ansaita

 • täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä enintään 40 % entisestä ansiotasostasi
 • osatyökyvyttömyyseläkkeellä enintään 60 % entisestä ansiotasostasi.
Henkilökohtaisesta ansiotulorajastasi riippumatta saat kuitenkin ansaita vähintään 976,59 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Ansiotulorajasi voit tarkistaa ottamalla yhteyttä Melaan.

Ansioina huomioidaan:

 • 1/12 MYEL-vakuutuksen vuosityötulosta
 • 1/12 YEL-vakuutuksen vuosityötulosta
 • työsuhdetyöstä saatu palkka
 • omaishoitajan palkkiot
 • perhehoitajan palkkiot
 • luottamustoimien palkkiot.

Jos ansiotuloraja ylittyy

Ilmoita viipymättä Melaan, jos työskentelysi lisääntyy tai ansiotulorajasi ylittyy. Kartoitamme tilanteen, ja jätämme tarvittaessa eläkkeesi lepäämään. Jos tieto ylittymisestä tulee jälkikäteen esimerkiksi Melan vuosittaisissa ansiotulorajan valvonnoissa ja eläkettä on maksettu aiheettomasti, joudumme perimään eläkkeen takaisin.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa eläkkeen maksun keskeyttämistä. Eläke voi olla lepäämässä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Jos vähennät tänä aikana työskentelyäsi niin, että ansiotulorajasi alittuu, aloitamme pyynnöstäsi työkyvyttömyyseläkkeen maksun uudelleen. Lakkautamme eläkkeen kahden vuoden lepäämisen jälkeen. Jos työkykysi palautuu osittain, voidaan täysi eläke muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö