Verksamhet i bolagsform

Om gårdsbruk, fiske eller renskötsel bedrivs i bolagsform lönar det sig alltid att reda ut om verksamheten hör till LFÖPL-försäkringen.

Sammanslutningar
De som bedriver gårdsbruk i en sammanslutning försäkras som företagare enligt LFÖPL. Sammanslutningen kan vara till exempel en gård som två eller flera personer äger eller arrenderar tillsammans. Delägarens make/maka och familjemedlemmar kan också försäkras om de deltar i arbetet på gården.

Öppet bolag och kommanditbolag
En ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag hör till LFÖPL-försäkringen förutsatt att bolagsmannen är personligen ansvarig för bolagets förpliktelser och åtaganden. Delägarens make/maka och familjemedlemmar kan också försäkras om de deltar i arbetet på gården.

Aktiebolag
En delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag kan försäkras som företagare om verksamheten beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL).

För att kunna försäkras måste delägaren antingen ensam inneha mer än 30 procent av bolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför eller tillsammans med sin make/maka eller sambo eller sin i samma hushåll bosatta nära släkting i rätt upp- eller nedstigande led inneha mer än 50 procent av bolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför.

Delägarens make ellar maka kan försäkras som delägare i aktiebolaget om han eller hon äger minst en aktie.

Uppdaterad 20.11.2017