Hoppa över navigering

Vanliga frågor om försäkringspremier

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om försäkringspremier. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur meddelar jag mitt kontonummer till LPA?

Du kan meddela ett nytt kontonummer eller ändra ditt kontonummer i vår e-tjänst. Kom ihåg att ange både BIC-koden och IBAN-kontonumret i punkten Bankuppgifter i e-tjänsten.

Har jag möjlighet att få mina försäkringsfakturor elektroniskt?

Som kund hos LPA kan du ta emot och betala försäkringsfakturorna elektroniskt som e-fakturor eller börja använda direktdebitering. Vi skickar inte pappersfakturor till våra kunder som väljer e-faktura.

E-faktura kan användas av nätbankskunder hos OP-gruppen, Nordea, Danske Bank, Ålandsbanken, Lokalandelsbankerna, Aktia, Sparbankerna, Handelsbanken och S-banken.

Om du väljer direktdebitering debiteras betalningen automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Direktdebitering lämpar sig för kunder som inte använder nätbanken.

Kontakta vid behov din bank för att börja använda någondera av tjänsterna.

Vi kan skicka fakturorna som nätfakturor till faktureringsoperatörerna även elektroniskt. Skicka oss uppgifterna om din nätfakturering så uppdaterar vi vårt faktureringssystem.

Det har nyss gjorts en ändring av min arbetsinkomst. När ändras mina försäkringspremier?

Ändringen syns i följande faktura.

Hur många försäkringsfakturor får jag per år?

Du får en faktura i regel fyra gånger per år. Förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. Fakturornas antal avviker om försäkringsperioden är kortare än ett år. När du tecknar försäkring för första gången får du den första fakturan efter att beslutet meddelats.

För en frivillig OFLA-försäkring får du fakturan en gång per år och den förfaller i regel i februari. Om din försäkring träder i kraft mitt under året får du den första fakturan efter att försäkringsbeslutet har getts.

Kan jag flytta fram förfallodagen för min försäkringspremiefaktura?

Vi kan från fall till fall bevilja betalningstid med dröjsmålsränta. Kom alltid överens om nya betalningsdagar med vår kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar kundtjänsten redan innan fakturan förfaller.

Kan jag betala min faktura i förskott?

Om du vill kan du betala försäkringspremier i förskottf för följande år. Du kan göra det tidigast i november.

Betala premierna utan referensnummer till konto FI72 5000 0120 4805 94 (IBAN), OKOYFIHH (BIC). Skriv i meddelandefältet ditt namn, din födelsetid och texten ”Förskottsbetalning för år 20XX”.

Min faktura har försvunnit, vad ska jag göra?

Du ser läget för dina fakturor i e-tjänsten. Du kan också ringa vår kundtjänst på nummer 029 435 2650 så kan vi skicka dig en kopia av fakturan via post eller till din e-post.

Om jag inte betalar försäkringspremiefakturan i tid, får jag då en betalningspåminnelse?

Om du inte betalar din faktura över försäkringspremier inom betalningstiden skickar vi en betalningspåminnelse ungefär en månad efter den ursprungliga förfallodagen. Av betalningspåminnelsen framgår både fakturans ursprungliga förfallodag och betalningspåminnelsens förfallodag som är den sista dagen då fakturan ska betalas. Om du särskilt har begärt ytterligare betalningstid med dröjsmålsränta kan du eventuellt få ytterligare en betalningspåminnelse med den överenskomna förfallodagen.

Läggs det ränta på försäkringspremiefakturan om jag inte betalar den i tid?

Dröjsmålsränta beräknas från och med fakturans ursprungliga förfallodag. Om du inte betalar fakturan i tid skickar vi en betalningspåminnelse med dröjsmålsränta. Den årliga dröjsmålsräntan är 12,5 procent under tiden 1.1.–30.6.2024.

Om fakturan fortfarande är obetald på den sista betalningstiden i betalningspåminnelsen kan fakturan överföras till Utsökningsverket för indrivning. Utsökningsverket tar ut sina egna kostnader.

Kan jag betala försäkringspremiefakturan i rater?

Du kan betala fakturan i rater med betalningsuppgifterna. Om du betalar fakturan först efter den ursprungliga förfallodagen ska du först komma överens om det med vår kundtjänst. För det fallet gör vi upp en betalningsplan för dig. När den överenskomna sista betalningsdagen närmar sig skickar vi en betalningspåminnelse av vilken framgår hur mycket av kapitalet som fortfarande är obetalt och den upplupna dröjsmålsräntan efter den ursprungliga förfallodagen.

Hur lång betalningstid kan jag få för min faktura?

Dröjsmålsränta beräknas alltid från och med fakturans ursprungliga förfallodag. Fakturorna ska i regel betalas senast på den sista betalningsdagen som anges i betalningspåminnelsen. Vi kan från fall till fall bevilja betalningstid med dröjsmålsränta. Den längsta betalningstiden som kan beviljas är två år från och med den ursprungliga förfallodagen. Det lönar sig emellertid att sträva efter att de obetalda betalningarna blir betalda innan följande års betalningar förfaller.

Uppstår det extra kostnader för mig om jag ändrar förfallodagen på fakturan?

Du kan inte ändra förfallodagen men vi kan bevilja betalningstid med dröjsmålsränta för fakturan.  Dröjsmålsränta beräknas från och med fakturans ursprungliga förfallodag. Ränta beräknas för fakturan fram tills att hela kapitalet är betalt. Vi skickar alltid en betalningspåminnelse efter den ursprungliga förfallodagen. Betalningspåminnelsen orsakar inte andra kostnader än dröjsmålsränta.

Kan jag ändra förfallodagen för min makas/makes faktura?

Det är inte möjligt att ändra förfallodagen men vi kan bevilja betalningstid med dröjsmålsränta för fakturan. Om du kommer överens om en ändring av den sista betalningsdagen för din faktura kan vi på din begäran också skjuta på den sista betalningsdagen för försäkringspremier som gäller andra som är försäkrade under samma försäkring.

När går fakturorna till utsökning?

LPA:s fakturor är direkt utmätbara, det betyder att de kan skickas till utsökning när den ursprungliga förfallodagen ägt rum. Vi skickar alltid en betalningspåminnelse innan fakturan skickas till utsökning.

Du kan fördröja utsökningen genom att begära längre betalningstid med dröjsmålsränta. Fakturor som det beviljats betalningstid för skickas till utsökning först efter att den nya sista betalningsdagen har förfallit.

Vad ska jag göra om en faktura gått till utsökning?

Om din faktura har gått till utsökning ska du ta kontakt med utsökningsverket för att komma överens om betalning.

Vänligen kontakta oss om du anser att utsökningen är obefogad.

Om du har kommit överens om förlängd betalningstid för din faktura men den ändå har gått till utsökning före den överenskomna förfallodagen, ska du ta kontakt med vår kundtjänst.

När leder obetalda fakturor till anteckning om betalningsstörning?

LPA:s fordringar är direkt utsökningsbara, vilket betyder att de kan gå till utsökning efter förfallodagen. En anteckning om betalningsstörning blir dock aktuell först om utsökningen konstaterar att gäldenären är medellös, alltså om indrivningen av skulderna misslyckas. Enbart det att en fordran går till utsökning innebär inte att man får en anteckning om betalningsstörning.

Anteckning om betalningsstörning görs alltid av utsökningsmyndigheterna.

Vad ska jag göra om jag har ett indrivningshinder anhängigt?

Avbrott i indrivning stoppar faktureringen. Inga betalningsuppmaningar skickas ut för fakturorna och de går inte till utsökning.

Jag har inte längre något företag och ändå får jag fakturor, vad ska jag göra?

Ta kontakt med LPA. Din försäkring avslutas inte automatiskt när företagsverksamheten upphör, utan du ska anmäla saken till LPA.

Jag är stipendiatforskare och lantbrukare som bisyssla. Hur beräknas det obligatoriska beloppet av LFÖPL-försäkringen?

Om du samtidigt är stipendiat och lantbrukare i bisyssla försäkras bägge verksamheterna särskilt med en egen LFÖPL-försäkring. Som stipendiat bestäms din arbetsinkomst enligt stipendiet avsett för ditt arbete. Läs mer: Stipendiatmottagarens arbetsinkomst . När du utför lantbruksarbete i bisyssla dimensioneras din arbetsinkomst enligt ditt arbete.

Varför får jag min faktura i OmaPosti trots att jag vill ha den i pappersform?

OmaPosti är en tjänst som Posten erbjuder sina kunder. I tjänsten kan du välja om du vill få brev och fakturor som normal post i pappersform eller elektroniskt i OmaPosti. Om du i OmaPosti har valt att få fakturorna endast elektroniskt ersätts fakturorna i pappersform helt och hållet med elektroniska brev. I andra fall får du utöver det elektroniska brevet också ett brev i pappersform eller endast ett pappersbrev.

LPA skickar fakturorna till Posten som skickar dem vidare i enlighet med vad du har kommit överens om med Posten när det gäller att ta emot fakturor. Fakturan kan alltså skickas till dig både till OmaPosti och som pappersfaktura.

Läs mer om hur du använder OmaPosti på Postens webbplats.

Varför har min faktura skickats till Meddelanden i Suomi.fi?

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-tjänsten styrs en stor del av posten som myndigheter skickar dig elektroniskt till din brevlåda i Suomi.fi. LPA använde Suomi.fi-tjänsten 1.6 –15.11.2022. Under den här tiden styrdes LPA:s brevpost, till exempel beslut, fakturor och betalningspåminnelser elektroniskt till brevlådan i Suomi.fi om kunden hade tagit i bruk tjänsten.

LPA slutade använda Suomi.fi-tjänsten den 15.1.2022. Sedan dess får kunderna LPA:s brevpost per normal post. Fakturor över faktureringsavgifter skickas alltså till kunderna som papperspost eller enligt kundens eget val elektroniskt till postens OmaPosti, som nätfaktura eller som e-faktura.

Jag fick en faktura på 0,00 euro, vad är det fråga om?

Du har betalt faktureringsperiodens försäkringspremier i förväg. Fakturan med summan 0,00 euro skickades till din känndeom och är ett kvittö över att periodens försäkringspremier är betalda. Du kan använda fakturan i din bokföring.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig