Hoppa över navigering

Vanliga frågor om försäkringspremier

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om försäkringspremier. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur meddelar jag mitt kontonummer till LPA?

Du kan meddela ett nytt kontonummer eller ändra ditt kontonummer i vår e-tjänst. Kom ihåg att ange både BIC-koden och IBAN-kontonumret i punkten Bankuppgifter i e-tjänsten.

Du kan också meddela ett nytt kontonummer eller ändring av kontonumret genom ett skriftligt meddelande till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Av meddelandet ska tydligt framgå

  • kontaktuppgifter
  • födelsetid
  • IBAN-kontonummer och bankens BIC
  • den försäkrades eller pensionstagarens underskrift.

Om meddelandet undertecknas av någon annan än den försäkrade eller pensionstagaren, ska en fullmakt eller en kopia av intressebevakningsbeslutet bifogas.

Har jag möjlighet att få mina försäkringsfakturor elektroniskt?

Som LPA:s kund kan du ta emot och betala försäkringspremiefakturor elektroniskt som e-faktura via din nätbank. E-faktura kan användas av nätbankskunder hos OP-gruppen, Nordea, Danske Bank, Ålandsbanken, Lokalandelsbankerna, Aktia, Sparbankerna, Handelsbanken och S-banken. Till kunder som valt e-faktura skickar vi inte fakturor eller fakturabilagor på papper. Fakturabilagorna kan också läsas på vår webbplats: Fakturabilagor.

Tyvärr kan vi för närvarande inte skicka nätfakturor eller leverera fakturor direkt till en operatörs adress. Vi kommer att få tillgång till nätfakturering i samband med att vi tar i bruk ett nytt system år 2021.

Det har nyss gjorts en ändring av min arbetsinkomst. När ändras mina försäkringspremier?

Ändringen syns i följande faktura.

Hur många försäkringsfakturor får jag per år?

Vi skickar dig antingen en, två eller tre fakturor per år beroende på din arbetsinkomst. När du tecknar försäkring för första gången får du den första fakturan efter att beslutet meddelats. Fakturan för en frivillig OFLA-försäkring skickas en gång per år.

Stipendiater får i regel fyra försäkringsfakturor per år.

Kan jag flytta fram förfallodagen för min försäkringspremiefaktura?

Ja. Genom att ringa vår kundtjänst kan du diskutera framflyttning av förfallodagen med vissa begränsningar. Det är viktigt att du tar kontakt med kundtjänsten redan före förfallodagen.

Kan jag betala min faktura i förskott?

Om du vill kan du betala försäkringspremier i förskottf för följande år. Du kan göra det tidigast i november.

Betala premierna utan referensnummer till konto FI45 5721 1510 0074 17 (IBAN), OKOYFIHH (BIC). Skriv i meddelandefältet ditt namn, din födelsetid och texten ”Förskottsbetalning för år 20XX”.

Min faktura har försvunnit, vad ska jag göra?

Du ser läget för dina fakturor i e-tjänsten. Du kan också ringa vår kundtjänst på nummer 029 435 2650 så kan vi skicka dig en kopia av fakturan via post eller till din e-post.

Om jag inte betalar försäkringspremiefakturan i tid, får jag då en betalningspåminnelse?

Betalningspåminnelsen skickas cirka en månad efter att den ursprungliga fakturan har förfallit. I påminnelsen ser du alltid fakturans ursprungliga förfallodag samt den nya förfallodagen, alltså fakturans sista betalningsdag.

Läggs det ränta på försäkringspremiefakturan om jag inte betalar den i tid?

Om försäkringspremien inte betalas skickar vi en betalningspåminnelse och lägger dröjsmålsränta på premien. Den årliga dröjsmålsräntan är 4 procent under perioden 1.6.2016–31.12.2020.

Kan jag betala försäkringspremiefakturan i rater?

Fakturan kan betalas i rater med de betalningsuppgifter som finns på fakturan.

Om du betalar sista raten av fakturan först efter den ursprungliga förfallodagen ska du komma överens om saken med vår kundtjänst. Vi gör i så fall upp en betalningsplan och skickar före den nya förfallodagen en betalningsuppmaning, som innehåller uppgift om det utestående kapitalet för din faktura och den dröjsmålsränta som beräknats efter den ursprungliga förfallodagen.

Hur lång betalningstid kan jag få för min faktura?

Hur långt betalningsanstånd som kan beviljas beror alltid på fallet, men betalningstiden kan vara högst 2 år räknat från den ursprungliga förfallodagen. Det lönar sig emellertid att försöka se till att obetalda premier blir betalda innan följande års premier förfaller till betalning.

Uppstår det extra kostnader för mig om jag ändrar förfallodagen på fakturan?

Du måste alltid avtala särskilt om att flytta fram förfallodagen. Dröjsmålsränta börjar löpa efter den ursprungliga förfallodagen. Det uppstår inte andra extra kostnader av att flytta fram förfallodagen.

Kan jag flytta fram förfallodagen för min makes premie?

Om du flyttar fram förfallodagen för din egen försäkringspremie, kan vi på din begäran också flytta fram förfallodagen för andra personer som är försäkrade med samma försäkring.

När går fakturorna till utsökning?

LPA:s fakturor är direkt utsökbara, vilket innebär att de kan gå till utsökning efter förfallodagen. Kunden får alltid en betalningsuppmaning innan fakturan går till utsökning. Du kan fördröja överföringen till utsökning genom att be om förlängd betalningstid. Fakturor för vilka betalningstid har beviljats går till utsökning först efter den överenskomna nya förfallodagen.

Vad ska jag göra om en faktura gått till utsökning?

Om din faktura har gått till utsökning ska du ta kontakt med utsökningsverket för att komma överens om betalning.

Om du har kommit överens om förlängd betalningstid för din faktura men den ändå har gått till utsökning före den överenskomna förfallodagen, ska du ta kontakt med vår kundtjänst.

När leder obetalda fakturor till anteckning om betalningsstörning?

LPA:s fordringar är direkt utsökningsbara, vilket betyder att de kan gå till utsökning efter förfallodagen. En anteckning om betalningsstörning blir dock aktuell först om utsökningen konstaterar att gäldenären är medellös, alltså om indrivningen av skulderna misslyckas. Enbart det att en fordran går till utsökning innebär inte att man får en anteckning om betalningsstörning.

Anteckning om betalningsstörning görs alltid av utsökningsmyndigheterna.

Vad ska jag göra om jag har ett indrivningshinder anhängigt?

Avbrott i indrivning stoppar faktureringen. Inga betalningsuppmaningar skickas ut för fakturorna och de går inte till utsökning.

Jag har inte längre något företag och ändå får jag fakturor, vad ska jag göra?

Ta kontakt med LPA. Din försäkring avslutas inte automatiskt när företagsverksamheten upphör, utan du ska anmäla saken till LPA.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig