Exempel

Ålderspension
En LFÖPL-försäkrad lärare går i ålderspension från lärarjobbet vid 60 års ålder. När pensionen börjar så upphör hennes obligatoriska LFÖPL-försäkring. Hon kan då teckna en frivillig LFÖPL-försäkring, som kan fortsätta tills hon fyller 68 år. Det lönar sig också att teckna en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Hon kan ansöka om att den dittills intjänade LFÖPL-pensionen ska börja betalas när hon når den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Full invalidpension
En lantbruksföretagare beviljas full invalidpension. Han kan nästan inte alls längre delta i arbetet på gården. Hans LFÖPL-försäkring upphör vid pensionsfallet (den dag arbetsoförmågan börjat) eftersom hans arbetsinsats är mindre än den nedre gränsen för en obligatorisk försäkring. Om han ändå arbetar i någon mån kan han teckna en frivillig LFÖPL-försäkring och en frivillig OFLA-försäkring eller någondera. Försäkringarna börjar dagen efter ansökningsdagen.

Delinvalidpension
En lantbruksföretagare beviljas delinvalidpension. Hennes arbetsinsats är nu 60 % av vad den varit. Hennes LFÖPL-försäkring fortsätter utan avbrott också efter pensionsfallet, men LFÖPL-arbetsinkomsten är 60 % av den tidigare arbetsinkomsten. Försäkringen är obligatorisk om villkoren för en obligatorisk försäkring uppfylls i fråga om arealen och arbetsinkomstens storlek.

Rehabiliteringsstöd
En lantbruksföretagare beviljas fullt rehabiliteringsstöd. Han kan inte delta i arbetena på gården och därför avslutas hans LFÖPL-försäkring räknat från pensionsfallet. Senare återfår han arbetsförmågan delvis och rehabiliteringsstödet ändras till ett partiellt rehabiliteringsstöd. Han LFÖPL-försäkras på basis av arbetsinsatsen när rehabiliteringsstödet blivit partiellt. När rehabiliteringsstödet upphör bör han på nytt kontakta LPA för att få arbetsinkomsten ändrad till rätt nivå. Arbetsinkomsten ändras från och med ansökningsdagen.

Uppdaterad 13.01.2017