Hoppa över navigering

LPA 2021: Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det mest kostnadseffektiva sättet.

Införandet av vårt mest omfattande utvecklingsprojekt, det vill säga pensions- och försäkringsprogrammet (ELVA) förlöpte väl. Att projektet fullföljdes minskade driftskostnaderna betydligt. De moderniserade programmen gjorde det möjligt för oss att kostnadseffektivt vidareutveckla vår verksamhet. Avkastningen av våra investeringar låg på en god nivå, 11,8 procent. Den reella avkastningen för 10 år uppgick till 6,0 procent.

Ekonomi

Driftskostnader

Helhetsdriftkostnaderna var 31,8 miljoner euro (2020: 38,2). Av dessa utgjorde lönerna och övriga personalkostnader 10,8 miljoner euro (2020: 10,2) och ICT-kostnaderna 17,2 miljoner euro (2020: 25,1). Helhetsdriftkostnaderna sjönk från året innan med 6,4 miljoner euro. Detta berodde på att ICT-kostnaderna sjönk jämfört med jämförelseåret till följd av att projektet med att förnya viktiga produktionstillämpningar slutfördes.

Placeringsverksamhet

Vår placeringsverksamhet baserar sig på placeringsplanen som styrelsen fastställer årligen. Året inleddes uppåtgående på aktiemarknaden. Vi har återhämtat oss väl efter aktiekursernas drastiska fall till följd av pandemin. I början av hösten jämnades kursuppgången ut. Pandemin är fortfarande inte förbi men på marknaderna har den trots stängningsåtgärderna inte längre betraktats som en särskilt stor risk. Riskfylld ansågs i större grad den allt mer tilltagande inflationen och kursuppgången i förhållande till realekonomin. Efterfrågan har kontinuerligt återhämtat sig både inom industri- och inom konsumentsektorn. Räntenivån förblev låg under hela året.

Vid årets slut var marknadsvärdet av LPA:s placeringar 356,2 miljoner euro (2020: 327,4) inberäknat placeringskontona. Av placeringskapitalet till marknadsvärde utgjorde i slutet av året ränte- och räntefondsplaceringarna 37,1 procent samt placeringarna i aktier och aktiefonder 49,5 procent. Placeringarna i fastigheter och fastighetsfonder utgjorde 10,2 procent och de alternativa placeringarna 3,2 procent.

Den bokföringsmässiga nettointäkten av placeringsverksamheten var 23,5 miljoner euro (2020: 14,3). Beräknat till verkligt värde var resultatet 11,8 procent på det sysselsatta kapitalet. Året innan var motsvarande avkastning 8,1 procent. Den reella femårsavkastningen på placeringarna var 4,8 procent och den reella tioårsavkastningen 6,0 procent. Avkastnings-, risk- och övriga nyckeltal för placeringsverksamheten och deras beräkningsprinciper framgår närmare av noterna till bokslutet.

I början av 2021 sålde LPA tillsammans med Metsäliitto sin egendom av Kiinteistö Oy Metsätapiola till den nordiska fastighetsinvesteringsbolaget NREP. LPA blev kvar i sina lokaler i fastigheten som huvudhyresgäst med ett långt hyresavtal.

Statens och Folkpensionsanstaltens betalningsandelar

Statens betalningsandel utan avbytarverksamheten var 763,3 miljoner euro (2020: 766,2). Statens andel täckte 81,0 procent av våra ersättningsutgifter.

För kostnaderna för avbytarverksamheten betalade staten 129,4 miljoner euro (2020: 135,0).

Folkpensionsanstaltens betalningsandel var 6,2 miljoner euro, vilket utgör 24,8 procent av totalkostnaderna för OFLA för arbetstiden som finansieras årligen.

Kundernas betalningsandel

Försäkringspremierna som kunderna betalade till LPA uppgick till 187,6 miljoner euro, varav lantbruksföretagarnas andel var 173,2 miljoner euro och stipendiaternas 14,4 miljoner euro. Från och med 221 faktureras lanbruksföretagarnas försäkringsavgifter i fyra rater. Detta ledde för sin del till att antalet begäran om betalningstid minskade. Antalet ansökningar om förlängd betalningstid för försäkringspremier sjönk med 10 procent jämfört med fjolåret. Allt som allt behövde 5,5 procent av de försäkrade förlängd betalningstid.

Ansvarsskuld

LFÖPL-premieansvaret för stipendiater genomgick sin historias största tillväxtrusch till följd av den rekordsstora placeringsavkastningen och försäkringspremieintäkten. Av den goda placeringsavkastningen drog även alla finansierare av OFLA-försäkringen för arbetstid nytta då placeringsavkastningen som erhölls utöver beräkningsräntan drogs av deras finansieringsandelar (5,4 miljoner euro 2021). Uppbyggnadskostanderna av ELVA minskade LFÖPL-premieansvaret för lantbruksföretagare ytterligare.

De ekonomiska nyckeltalen presenterar vi närmare i noterna till bokslutet.

Utveckling av processerna och verksamheten

Vi konkurrensutsatte serviceleverantören vilket ledde till att vår serviceleverantör byttes ut. Tjänsterna överfördes till den nya servicelevarntören under hösten 2021.

Vi förnyade projekthanteringsrutinerna genom att precisera arbetsfördelningen mellan affärsverksamheten och informationshanteringen och genom att anskaffa ett projekthanteringsprogram. Introduktionerna och åtgärderna i anslutning till detta fortgår under innevarande år.

Vi införde ett sakregister i enlighet med kraven i informationshanteringslagen.

Vi inledde programprojektet för personalens intranet hösten 2021. Vårt mål är att det ska vara enklare att hitta information och anvisningar och att effektivisera den interna kommuikationen.

Vi startade ett projekt för att utreda och definiera krav för avbytarservicens nya datasystem. Avsikten är att systemet ska tas i bruk när det andra skedet av reformen av avbytarservicelagen träder i kraft 2025.

Intern kontroll och riskhantering

Enligt principerna för intern kontroll som LPA:s styrelse har fastställt hör en ekonomisk, effektiv och resultatrik organsiering av verksamheten, systematisk verksamhet i enlighet med lagar, bestämmelser och rådande förfaranden och beslut liksom en omfattande riskhantering till de viktigaste målen för den interna kontrollen. Varje LPA-anställd utövar den här kontrollen genom att i sin dagliga versamhet beakta dessa principer. Kontrollen samordnas av riskhanteringschefen som tillsammans med den oberoende efterlevnadsansvariga, aktuaren och dataskyddsanvariga ger anvisningar för och observerar verksamheten. Dessutom utvärderar vi med hjälp av en granskning som en utomstående aktör (KPMG) genomför regelbundet organiseringen av kontrollen, dess funktionsduglighet och effektivitet.

Riskbedömningen visar att de viktigaste riskern ai vår verksamhetsmiljö anknyter till ICT-funktionerna, dataskyddet och datasäkerheten samt finansieringen och placeringsverksamheten. I enlighet med vår riskhanteringspolicy hanterar vi riskerna i verksamheten med hjälp av planer som ledningen och enheterna gör upp årligen och genom en särskild placeringsplan som styrelsen godkänner.

Styrelsen övervakar att planerna och den interna kontrollen fullföljs utifrån årliga rapporter om riskhanteringen, den efterlevnadsansvarigas och dataansvarigas årsrapporter, den interna kontrollen och revisorernas årsrapporter.

En närmare beskrivning av riskhanteringsverksamheten finns i noterna till bokslutet.

LPA:s intäkter och kostnader enligt huvudgrupp 2021

Intäkter 1 205 mn euro. Av staten för förmåner 763 mn euro, 63 %. Av staten för avbytarservice 131 mn euro, 11 % *. Av kunder 188 mn euro, 16 %. Av andra pensionsanstalter 87 mn euro, 7 %. Av FPA 6 mn euro, 1 %. Av placeringar 30 mn euro, 2 %.

*inkl. Ta hand om bonden-projektet, 1,6 miljoner euro

Utgifter 1 205 mn euro. Arbetspensioner 943 mn euro, 78 %. Avbytarservice 131 mn euro, 11 % **. Avträdelsesystem 35 mn euro, 3 %. Olycksfallersättningar 33 mn euro, 3 %. Driftskostnader 32 mn euro, 3 %. Övriga kostnader 31 mn euro, 2 %.

** inkl. Ta hand om bonden-projektet, 1,6 miljoner euro

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig